الكلمة: Asia

نطق: as-ee'-ah

سترونغ عدد: G773

استخدام: Noun Location

بالعبرانية سترونغ:

    Asia = "orient"

    1) Asia proper or proconsular Asia embracing Mysia, Lydia, Phrygia, and Caria, corresponding closely to Turkey today