Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • DUTCH BIBLE - LUKE 2

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  2:1 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.

  2:2 Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrie stadhouder was.

  2:3 En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.

  2:4 En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht vanDavid was);

  2:5 Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was.

  2:6 En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude.

  2:7 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.

  2:8 En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde.

  2:9 En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze.

  2:10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal;

  2:11 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.

  2:12 En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe.

  2:13 En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende:

  2:14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

  2:15 En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laatons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.

  2:16 En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.

  2:17 En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was.

  2:18 En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders.

  2:19 Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart.

  2:20 En de herders keerde wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.

  2:21 En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in hetlichaam ontvangen was.

  2:22 En als de dagen harer reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij Hem te Jeruzalem, opdat zij Hem den Heere voorstelden;

  2:23 (Gelijk geschreven is in de wet des Heeren: Al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden.)

  2:24 En opdat zij offerande gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven, of twee jonge duiven.

  2:25 En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israels, en deHeilige Geest was op hem.

  2:26 En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren zou zien.

  2:27 En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het Kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met Hem te doen;

  2:28 Zo nam hij Hetzelve in zijn armen, en loofde God, en zeide:

  2:29 Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord;

  2:30 Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,

  2:31 Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken;

  2:32 Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israel.

  2:33 En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd werd.

  2:34 En Simeon zegende henlieden, en zeide tot Maria, Zijn moeder: Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israel, en tot een teken, datwedersproken zal worden.

  2:35 (En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan) opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden.

  2:36 En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel, uit den stam van Aser; deze was tot groten ouderdom gekomen, welke met haar man zeven jaren hadgeleefd van haar maagdom af.

  2:37 En zij was een weduwe van omtrent vier en tachtig jaren, dewelke niet week uit den tempel, met vasten en bidden, God dienende nacht en dag.

  2:38 En deze, te dierzelfder ure daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden, en sprak van Hem tot allen, die de verlossing in Jeruzalem verwachtten.

  2:39 En als zij alles voleindigd hadden, wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth.

  2:40 En het Kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en vervuld met wijsheid; en de genade Gods was over Hem.

  2:41 En Zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem, op het feest van pascha.

  2:42 En toen Hij twaalf jaren oud geworden was, en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van den feestdag;

  2:43 En de dagen aldaar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het Kind Jezus te Jeruzalem, en Jozef en Zijn moeder wisten het niet.

  2:44 Maar menende, dat Hij in het gezelschap op den weg was, gingen zij een dagreize, en zochten Hem onder de magen, en onder de bekenden.

  2:45 En als zij Hem niet vonden, keerden zij wederom naar Jeruzalem, Hem zoekende.

  2:46 En het geschiedde, na drie dagen, dat zij Hem vonden in den tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende, en hen ondervragende.

  2:47 En allen, die Hem hoorden, ontzetten zich over Zijn verstand en antwoorden.

  2:48 En zij, Hem ziende, werden verslagen; en Zijn moeder zeide tot Hem: Kind! waarom hebt Gij ons zo gedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht.

  2:49 En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?

  2:50 En zij verstonden het woord niet, dat Hij tot hen sprak.

  2:51 En Hij ging met hen af, en kwam te Nazareth, en was hun onderdanig. En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart.

  2:52 En Jezus nam toe in wijsheid, en in grootte, en in genade bij God en de mensen.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine