Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • HUNGARIAN BIBLE - PSALMS 78

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  78:1 Aszáf tanítása. &Figyelj én népem az én tanításomra; hajtsátok füleiteket számnak beszédeire.

  78:2 Megnyitom az én számat példabeszédre; rejtett dolgokat szólok a régi időből.

  78:3 A miket hallottunk és tudunk; és a miket atyáink beszéltek nékünk,

  78:4 Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól; a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, a melyeket cselekedett.

  78:5 Mert bizonyságot állított Jákóbban, és törvényt rendelt Izráelben; a melyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat;

  78:6 Hogy megtudja [azokat] a jövő nemzedék, a fiak, a kik születnek; és felkeljenek és hirdessék [azokat] fiaiknak;

  78:7 Hogy Istenbe vessék reménységüket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák.

  78:8 Hogy ne legyenek olyanok, mint apáik: szilaj és makacs nemzedék, olyan nemzedék, a melynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt.

  78:9 Efraim fiai, a fegyveres íjászok hátat fordítottak az ütközet napján;

  78:10 Nem őrizték meg az Isten szövetségét, és nem akartak járni az ő törvényében;

  78:11 Sőt elfelejtkeztek az ő tetteiről, csodáiról, a melyeket mutatott nékik.

  78:12 Apáik előtt csodát mívelt Égyiptom földjén, a Czoán mezején.

  78:13 Ketté választotta a tengert s átvitte őket; és felállította a vizeket fal gyanánt.

  78:14 Vezette őket nappal felhőben, és egész éjen át tűznek világosságában.

  78:15 Sziklákat hasított meg a pusztában, és inniok adott bőségesen, akárcsak a mélységes vizekből.

  78:16 Patakokat fakasztott a kősziklából, és folyamok módjára vizeket ömlesztett:

  78:17 Mégis folyvást vétkeztek ellene, és haragították a Felségest a pusztában;

  78:18 És megkísérték Istent az ő szívökben, enni valót kérvén az ő kivánságuk szerint.

  78:19 És szólának Isten ellen, mondván: Avagy tudna-é Isten asztalt teríteni a pusztában?

  78:20 Ímé, megcsapta a kősziklát és víz ömlött és patakok özönlöttek; de vajjon tud-é kenyeret is adni? avagy készíthet-é húst az ő népének?

  78:21 Meghallotta az Úr és megharagudott ezért, és tűz gyulladt fel Jákób ellen, és harag gerjedt fel Izráel ellen;

  78:22 Mert nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segedelmében,

  78:23 És ráparancsolt a felhőkre ott fenn, és az egek ajtait megnyitotta.

  78:24 És hullatott reájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nékik.

  78:25 Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nékik eleséget,

  78:26 Megindítá a keleti szelet az egekben, és elhozá erejével a déli szelet;

  78:27 És hullata rájuk annyi húst, mint a por, és annyi madarat, mint a tenger fövénye.

  78:28 És leszállítá azokat az ő táboruk közepére, az ő sátoraikhoz köröskörül.

  78:29 Evének azért és igen megelégedének, és a mit kivántak, azt hozá nékik.

  78:30 Még fel sem hagytak a kivánságukkal; az étel még a szájukban vala:

  78:31 Mikor az Isten haragja felgerjede ellenök, és főbbjeik közül [sokakat] megöle, és Izráelnek ifjait levágá;

  78:32 Mindamellett is újra vétkezének, és nem hivének az ő csodadolgaiban.

  78:33 Azért hiábavalóságban töltette el napjaikat, éveiket pedig rettegésben.

  78:34 Ha ölte őket, hozzá fordultak, megtértek és Istent keresék.

  78:35 És eszökbe vevék, hogy Isten az ő sziklájok, és a felséges Isten az ő megváltójok;

  78:36 És hízelkedének néki szájokkal, nyelvökkel pedig hazudozának néki.

  78:37 De szívök nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez;

  78:38 Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó, nem semmisít meg, sőt sokszor elfordítja haragját, és nem önti ki teljes búsulását.

  78:39 Azért eszébe vevé, hogy test ők, [és olyanok, mint] az ellebbenő szél, a mely nem tér vissza.

  78:40 Hányszor keserítették őt a pusztában, [hányszor] illették fájdalommal a kietlenben?!

  78:41 És újra kísértették az Istent, és ingerelték Izráel szentjét.

  78:42 Nem emlékeztek meg az ő kezéről, [sem] a napról, a melyen megváltotta őket a nyomorgatótól;

  78:43 Midőn kitűzte jeleit Égyiptomban, és csodáit a Czoán mezején.

  78:44 És vérré változtatta folyóikat, hogy nem ihatták patakjaikat.

  78:45 Legyeket bocsáta reájok, a melyek emészték őket, és békát, a mely pusztítá őket.

  78:46 Odaadta termésöket a szöcskének, s munkájuk gyümölcsét a sáskának.

  78:47 Jégesővel pusztítá el szőlőjüket, s figefáikat kőesővel.

  78:48 Odaveté barmaikat a jégesőnek, marháikat pedig a mennyköveknek.

  78:49 Rájok bocsátá haragjának tüzét, mérgét, búsulását és a szorongatást: a gonosz angyalok seregét.

  78:50 Utat tört haragjának, s nem tartotta meg a haláltól lelköket, és életöket döghalálnak veté.

  78:51 És megöle minden elsőszülöttet Égyiptomban, az erő zsengéjét Khám sátoraiban.

  78:52 Elindítá mint juhokat, az ő népét, s vezeté őket, mint nyájat a pusztában.

  78:53 És vezeté őket biztonságban, és nem félének, ellenségeiket pedig elborítá a tenger.

  78:54 És bevivé őket az ő szent határába, arra a hegyre, a melyet szerzett az ő jobbkezével.

  78:55 És kiűzé előlük a pogányokat, és elosztá nékik az örökséget sorsvetéssel; és letelepíté azok sátoraiban az Izráel törzseit.

  78:56 De megkisérték és megharagíták a magasságos Istent, és nem őrizék meg bizonyságait;

  78:57 Elfordulának ugyanis és hűtlenek levének, mint apáik; visszafelé fordulának, mint a csalfa kézív.

  78:58 Haragra ingerelték őt magaslataikkal, és bosszantották faragott bálványaikkal.

  78:59 Meghallá ezt Isten és felgerjede; és az Izráelt felette megútálá.

  78:60 És elveté magától Silói hajlékát, a sátort, a melyben lakott vala az emberek között;

  78:61 Sőt fogságba viteté erejét, dicsőségét pedig ellenség kezébe.

  78:62 És fegyver alá rekeszté az ő népét; és az ő öröksége ellen felgerjede.

  78:63 Ifjait tűz emészté meg, és szüzei nem énekeltettek meg.

  78:64 Papjai fegyver miatt hullottak el, és özvegyei nem végezheték a siratást.

  78:65 Akkor felserkene az Úr, mintegy álomból; mint hős, a ki bortól vigadoz;

  78:66 És visszaveré ellenségeit; s örök gyalázatot vete reájok.

  78:67 Azután megútálá a József sátorát, és nem választá Efraim törzsét;

  78:68 Hanem a Júda törzsét választá; a Sion hegyét, a melyet szeret.

  78:69 És megépíté szent helyét, mint egy magas [vár]at; mint a földet, a melyet örök időre fundált.

  78:70 És kiválasztá Dávidot, az ő szolgáját, és elhozá őt a juhok aklaiból.

  78:71 A szoptatós juhok mellől hozá el őt, hogy legeltesse Jákóbot, az ő népét, és Izráelt, az ő örökségét.

  78:72 És legelteté őket szívének tökéletessége szerint, és vezeté őket bölcs kezeivel.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine