Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - 1CORINTHIANS 1

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  1:1 ¶ Wi Pápruitjai, Jesukrístu akatramu. Yus nuna wakerak, ni akatramuri Atí tusa anaitiukmai. Wi, ii yachi Sústinisjai, ju Papí akupeaji.

  1:2 Ashí Yus-shuar Kurintiu péprunam iruntrumna nu ju Papí akupeaji. Atumka Jesukrístujai tsaninkiu asarum yusna árume. Atumsha tura Ashí shuar Jesukrístun Enentáimtuiniana nunasha Yus ti pénker awajsatniun Wakerawai.nincha incha Jesukrístu mai metek Uuntrinti.

  1:3 Yus ii Aparí tura ii Uuntri Jesukrístusha waitnentramainia ásar yainmakarti imiatkinchanum tuke shiir pujustinian.

  1:4 Yusan áujkun yuminsan atumin shiir Enentáimtajrume. Jesukrístujai tsaninkia pujakrumin Yus shiir Enentáimturmawai.

  1:5 Jesukrístujai tsaninkia pujakrumin Yus atumin ti Yáinmawai Ashí pénker ana nu Enentáimtakrum tuke shiir chichastinian.

  1:6 Kristu juna Túramniaiti Tíchamkaj~i. Ashí yamaikia uminkiayi.

  1:7 Tuma asamtai Ashí Yus Súramna nu atsumatsrume. Nu Túrakrum ii Uuntri Jesukrístu tatin tuke Nákarme.

  1:8 Tura iniaitsuk tuke emettamattawai ii Uuntri Jesukrístu Támatai atumi tunaarin pachischatin.

  1:9 Jesukrístu ii Uuntrinti. Niijiai tsaninkia Pujusúk tusa Yus achirmakmarme. Tura Nii tana nuna tuke umiktatui.

  1:10 ¶ Yatsuru, ii Uuntri Jesukrístu naari pachisan, seajrume métek Enentáimpratarum tusan. Níisháa Níisháa Enentáimprairap antsu chikichik Enentáijiai métek Enentáimsa pujustarum.

  1:11 Atum yajauch chicharnaisarum pujarme. Kruí shuari tu ujatkarmatai Tájarme.

  1:12 Kame Júnis awai: Chíkich "Wi Páprunuitjai" tuiniawai. Chíkich "Apurusnaitjai" tuiniawai. Chikichcha "Wi Pítrunuitjai" tuiniawai. Chikichcha "Wi Kristu-shuaraitjai" tuiniawai.

  1:13 ¿Warí, nuinkia, Kristu akantramukait. Páprusha Krúsnum jarutramkamaashi. Tura Papru naari pachisa imiaimiukaitrum?

  1:14 ¶ Atumin Untsurí imiaichu asan shiir Enentáimjai. Aya Krispu Káyujai Jímiarchiniak imiaimjai.

  1:15 Nújainkia shuar "Papru Náariin imiaimiuitjai" Tíchamniaiti.

  1:16 Maa, nekas, Estepanasa shuarincha imiaimjai tura Chíkich wi imiaimiun nékatsjai.

  1:17 ¶ Kristu imiakrattia tusa akuptukchamai antsu uwempratin chichaman etserkat tusa akuptukmai. Tura ti neka chichainia Núnisan chichaatsjai shuar wi shiir chichaamun Enentáimprarain tusan. Antsu Yúpichuch chichaajai Kristu Krúsnum jakamuk paant Atí tusan.

  1:18 Kristu Krúsnum jarutramkamu étsereaji. Antsu Yus-shuarchaka menkaakatniunam wéana nu, "ántraiti nu chicham" tu Enentáimainiawai. Antsu Yus-shuarti, uwempratniunam wéakur, "nu chichamjai Yusa kakarmari takusminiaiti" tu Enentáimji.

  1:19 Núnisan tawai Yus-Chicham yaunchu aarma: "Ju nunkanmayan ti neka ainiana nuna chichamen emesrattajai; ti unuimiararu ainianak ántar awajsattajai" tawai Yus ni chichamen.

  1:20 Iis, ju nunkanam uwempratin chicham íruntsuk. Nu chichaman Ashí mash Yus ántar awajsaiti. Ti neka ainiana nusha, jintinkiartin ainiana nusha, Ashí ju nunkanmayan unuimiar ti chichastinian nékana nusha, nu shuar mash "wi Tájana nujai pénker pujusam uwemprattame" tu Enentáimiainiawai. Tura Núnaka mash Yus penké ántar najanaiti.

  1:21 Aya ni nékamujai aents Yúsan nekaacharmiayi. Núnisan Atí tusa Yus Túramiayi, Timiá neka asa. Antsu Ashí aentsun Yus ni chichamejai uwemtikratniun wakerimiayi. Chíkich "ántraiti" tuiniana nu chichamjain~ki Yus Niin Enentáimtuinia Núnaka uwemtikratniun wakerak Túramiayi.

  1:22 Israer-shuar "aentsti Túrachminian iniakmasta, wi nekaataj" tuiniawai. Kriaku shuarsha "ti Enentáimsam, mash pénker Jíikim turuttia wisha métek Enentáimprataj" tuiniawai.

  1:23 Iikia antsu Kristu Krúsnum jarutramkamuk étsereaji. Israer-shuarsha "ju chicham natsantaiti" tu Enentáimiainiawai. Israer-shuarchasha "ju chicham ántraiti" tu Enentáimiainiawai.

  1:24 Tura Yus achikiarma, Niiniu ajasarat tusa, Israer-shuarsha Israer-shuarchasha mai metek "Kristu Krúsnum jarutramak Yusa kakarmarincha ni nekatairincha paant iniakmasmiayi" tu Enentáimji.

  1:25 "Yusa nekatairi ántraiti" tuiniawai aents, Túrasha Imiá nekas pénkeraiti. "Yusa kakarmarisha jeatsui" tuiniawai aents, Túrasha Imiá nekas kakarmaiti.

  1:26 Enentáimtumastarum yatsuru. Yus achirmakmarme Niiniu ajastinian, tura ju nunkanam ti neka ainia Núnisan Atumíin ti neka íruntsui. Ti akupniusha ti nankaamakusha Atumíin íruntsui.

  1:27 Antsu ju nunkanam nékachua Núnis ana nuna Yus achikiuiti ti neka nuna Iniatsáartinian. Tura ju nunkanam kakarmachua Núnis ana nunasha Yus achikiuiti kakarma nuna Iniatsáartinian.

  1:28 Péejchachincha, nakitsamuncha, ántrachincha, Yus achikiuiti Ashí nankaamantu írunna nuna amuktinian.

  1:29 Nújainkia chikichkisha Yusjai waantu Enentáimprachminiaiti.

  1:30 Tura Yus atumin Krístujai tsanin apujtamsaiti. Tura Kristu Enentáimtusar Yus nekas nekatainkia nekaattaji. Kristu Enentáimtakrin Yus shiir Enentáimturmaji, pénker awajtamji, tura uwemtikramji.

  1:31 Yus-Papinium yaunchu aarma Núniskete: "Shuar nankaamantu Enentáimprataj Tákunka ii Uuntri Yus Túramun wararsati.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar