Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - 1CORINTHIANS 3

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  3:1 ¶ Tura wikia, yatsuru, nuik ai atumjai pujakun Yusa Wakanín umirniun chichastinia aintsanak atumjai chichastinian tujinkiamjai. Antsu ayash wakeramu umirin asakrumin Krístunam katsuarcharujai chichastinia aintsanak atumjai chichasmajai.

  3:2 Uchi Kuírach naman ayurachminiaiti antsu aya umuntsatniuiti. Núnisan aya Yúpichuchin ujakmajrume, itiurchat ana nu tujintiakrumin. Tura yamaisha itiurchat ana nu tuke tujintiarme.

  3:3 Tuke ayash wakeramu umirniuitrume. Yajauch Enentáimtunaiyakrum tura katsumnaiyakrum akantramuitrume. Nujai Páantaiti átum ayash wakeramu umirniuitrume. Yúsnan Enentáimticharujai métek wekainiaitrume.

  3:4 Atumíinkia shuar "wi Páprunuitjai" tuiniatsuk. Chikichcha "wi Apurusnaitjai" tuiniatsuk. Tu chichaakrum ayash wakeramu umirniuitrume.

  3:5 ¶ Wátsek. Wi Papru ti pénkeraashitiaj. Apurussha ti pénkeraashit. Antsu iisha aya Yusa takarniurintji. Yus-Chicham étserkurin ii Uuntri Enentáimtuschamkuram. Ii Uuntri takatan Chíkich Chíkich suramsamajnia nuke takasmaji.

  3:6 Wi Yus-Chichaman étserkun arakan araktinia ainis takasmajai. Apurussha entsan ukatramai. Tura Yus nu arakan tsakatmarmai.

  3:7 Arakan araana nusha, entsan ukatna nusha ántrachukait. Antsu Yusak arakan tsakatmaru asa Ashí Túrachukait.

  3:8 Arakan araana nusha, entsan ukatna nusha métek ainiawai. Túmaitkiuisha takasmajai métek Yus akiktatui. Pénker takasmatainkia pénker akiktatui.

  3:9 Wisha Apurussha Yusa takatri mai tsaninkiar takaaji. Tura Yus Atumí Enentáin takaakui atumsha Yusa Núnkea aintsaitrume. Jeasha Enentáimpramniaiti. Yus atumjai takaak Jeá jeamtinia aintsan takaawai.

  3:10

  3:11 ¶ Jea jeamainiak, emka uunt kaya Nunká init ikiursar kaki awajsatin ainiawai. Tura nuyanka nu kayanam ekeniar Júkitniuiti jea wewe Atí tusa. Wikia Jeá jeammin ti unuiniamiarua aintsanak uunt kaya Nunká emka ikiustinian nekaan, Núnisnak Jesukrístunun emka ujakmajrume. Tura Jesukrístu uunt kaya kaki ikiusma ainis asa Nínkiti nui jea ekenkatin. Iis, Ashí Enentáimtustinia nankaamas Jesukrístu Enentáimtustiniaiti. Nu asamtai Jesukrístunun emka ujakmajrume. Yus nuna etserkatniun tsankatrukuiti. Wi emka, uunt kaya ikiursatniua aintsan, Jesukrístunun ujakmajrume. Tura nuyanka Chíkich shuar ekeniar jeammin ainiawai. Tura anearti pénker jeamtinian.

  3:12 Tura jea jeamainiak nii wakerak pénker ana nujai jeamminiaiti. Nii pénker jeamtinian wakerak kurijiaisha, Kuítjaisha, Shíirmach kayajaisha jeamminiaiti. Chíkich jeamkuka numijiaisha, kenkujaisha, nukajaisha jeamminiaiti. Núnisan shuar Yúsnan takaak pénker takasminiaiti Túrasha Nánkamas takasminiaiti.

  3:13 Tura amuukatin tsawant jeakui Ashí ni takatri paant átatui. Nu tsawantaisha Yúsaiya ji átatui tura nu jisha ni takatri pénkera nunasha tura yajauchia nunasha nekapsattawai.

  3:14 Tura shiir jeamuka tura nu jeasha esaachmatainkia shiir akinkiattawai.

  3:15 Antsu Nánkamas jeamuka imianinki jiniumia uwemprattawai, tura ni jeamma esaa penké atsuttawai.

  3:16 ¶ Enentáimpratarum. Yusa Wakaní Atumíin Pujá asamtai Yusa Jee ajasuram nu nékatsrumek.

  3:17 Shuar Yusa Jeen émeseakuinkia Yus nu shuaran emesrattawai. Yusa Jeenka Timiá shiir asamtai Túrattawai. Nu Jea atumketrume.

  3:18 ¶ Ju nunkanmayan unuimiarua Núnisrum "ti nekaitjai" tu Enentáimtumasrum ananmamawairap. Antsu ju nunkanmayan nékachu ainis ajas Yúsnan ti shiir Unuimiártiniaiti.

  3:19 Ju nunkanmaya aents nékainia nuna Yus "ántraiti" tawai. Yus-Papinium aarmaiti: "Ju nunkanmayan unuimiarun ni Enentáimmiajain Yus sumamtikiattawai."

  3:20 Tura nu arantcha aarmaiti: "Uunt Yuska "unuimiaru Enentáimmiancha penké ántraiti" tawai."

  3:21 ¶ Tuma asamtai "Páprunuitjai Tárumna nusha, "Apurusnaitjai", tura "Pítrunuitjai" Tárumna nusha ántar Enentáimprume, nii aya aents ásarmatai. Tu Enentáimprarum warasairap. Antsu nekaatarum. Ashí írunna nu atumin yainmaktiniaiti.

  3:22 Páprusha, Apurussha, Pítrusha, ju nunkanmayasha, iwiaakmasha, Jákatniusha, Yamái írunna nusha, ukunam átatna nusha, mash atumniaiti shiir yainmaktin.

  3:23 Atumsha Krístunuitrume, tura Krístusha Yúsnaiti.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar