Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - 1CORINTHIANS 9

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  9:1 ¶ Ashí Kristu akatramuri Túratniua nuna wisha Túramniaitjai ni akatramuri asan. Iis, wisha ii Uuntri Jesusan Wáinkiaitjai tura wisha Jesukrístu takatrin takaajai. Winia takatrujain átumka Yus-shuar ajasuitrume.

  9:2 Chíkich shuar "Kristu akatramurinchuiti" Túrutainiakuisha átumka winia takatrujai Yus-shuar ajasu asakrumin nujai wi nekas Kristu akatramurintiaj nu paant nekaamniaiti. Tura tu Enentáimtursatniuitrume.

  9:3 ¶ Ashí shuar "Kristu akatramurinchuiti" Túrutainia nuna juna Tájai.

  9:4 Wisha Yus-Chichaman etserkataj tusan Shuárnum iraakun Ashí ajampruinia nuna yuamniaitjai tura umarminiaitjai.

  9:5 Tura Pítrusha, Jesusa yachisha, tura Chíkich akatramusha irainiak ni nuwen Yus-shuar ainia nuna jukimnia ainiawai. Wisha Núnisnak Túramniaitjai.

  9:6 Chíkich akatramuka kuit susamujai Yus-Chichaman etserainiawai. Wisha Pirnapísha Núnisrik Túramniaitji. Kame ¿aya iichikik takastiniaitiaj~i?

  9:7 Suntarka ¿Ní Kuítrijiaimpiash takaa? ¿Tsanimpian Aráa nu nuna neren Yúatsuk. Wáakan wainiua nusha muntsurin úmatsuk? Núnisan Yus-Chichaman étsera nusha Nú takasmanumia Yurumámniaiti.

  9:8 Aya aents Enentáimmian chichaatsjai. Muisais akupkamunmasha métek tawai.

  9:9 Muisais akupkamunam aarmaiti: "Turu takaak jinkiaia saepen pakartaj tusa Nájakui ni Nují Jinkiatáshtiniaiti. Antsu ni wakerak yuati." Tu aarmaiti. Tura Yus aya Túrunak Enentáimprachmiayi jujai.

  9:10 Antsu iin jujai nekaawarat tusa Tímiayi. Jinkiain araana nusha tura Júukmatai saepen pakaana nusha nuna jinkiain mai Yurumátin ainiawai. Paant Atí tusa Yus nuna aarmiayi.

  9:11 Tuma asamtai Yus-Chicham atumiin etserkakrin Nuyá átum takakrumna nujai iin ajamsatniuitrume. ¿Nusha itiurchatkait?

  9:12 Chíkich akatramu Atumíin irutainiak ajamsamun yuamniaitkuinkia iikia nekas Túramniaitji ii etserkamujai Yus-shuar ajasakrumin. Tura wikia antsu Túrachuitjai. Atsumaknasha Ashí itiurchat ana nuna katsuntramjai Kristu shiir chichamen étserkui shuar itiurchat Enentáimturarain tusan.

  9:13 Ashí shuar ni Yúsriniun tuke pujurin ainia nu, ni yusri jeen írunna nuyan Yurumáiniawai. Tura yus-sutai namanken maawar Nuyá Yurumáiniawai.

  9:14 Núnisan Yus-Chichaman etserniua nuka Yúsnan takasu asamtai pénker ajamsatniuiti. Nuna Kristu akupkamiayi.

  9:15 ¶ Tura wisha ajamsamun yuamniaitiatan tuke winia Kuítrujai Yurumámjai. Tura yamaisha Surúsúk tusan aattsujrume. Antsu nuna Túrutsuk jakanka maak Aíntjai.

  9:16 Uwempratin chichaman wi étserkun aya Nújain "ti penkeraitjai" Enentáimtumatsjai. Kame Yus nuna Túratniun surusuncha itiurkatjak. Nuna Túrachkunka ti itiurchat pujusaintjai.

  9:17 Wakerakun étserkunka, warasminiaitjai. Tura nakitiaknasha tuke Yus surusmanka umiktiniaitjai.

  9:18 Tura jujai antsu nekas warasminiaitjai: Wi Túramnian iniaisan chikichnan takatsuk aya winia Kuítrujain uwempratin chichaman étserjai. Nujai waraakun akikma aintsankete.

  9:19 ¶ Chíkich shuara takarniuchuitiatan Ashí shuara takarniuriya aintsanketjai Kristu shuari Untsurí ajasarat tusan.

  9:20 Israer-shuarjai pujakun niisha Yus-shuar ajasarti tusan Israer-shuara aintsan ajai. Kame Muisaisa akupkamuri umirkatin ainiakui wisha aun umirkashtiniaitiatnak umirniuitjai.

  9:21 Tura Israer-shuarchasha Yus-shuar ajasarti tusan, nu shuar Muisaisa akupkamurin umirkashtin ainiakui, wisha nuna umirkashtinia aintsan ajai. Tura Kristu akupeana nuna umirkatin asan nekas Yus akupkamun umirniuitjai.

  9:22 Yusjai katsuarchasha ti penker Yus-shuar ajasarti tusan wisha katsuarcha aintsan ajai. Chíkich Chíkich shuarjai métek ajajai ishichkisha Yus-shuar ajasarti tusan.

  9:23 Ashí wi Túraj Núnaka uwempratin chicham tuke shiir Atí tusan Túrajai. Tura nu chichamjai wisha atsumtsuk shiir wekaajai.

  9:24 ¶ Shuar nekapnaisatniusha Untsurí tsékentin átsuk tura aya chikichik awakmatsuk. Ninki, awakmakun Súsatniua Nú shiirmachin achiktatui. Núnisrum kakarum ajasrum awakmak Shíirmachin achiktinia aintsarum Yusna takastarum.

  9:25 Shuar nakurak nekapnaisatin ainia nuka nupetmaktaj Tákunka Ashí itit awajea nuna ikiuiniawai. Iisha Núnisrik nu Enentáijiai Yusna nu takastiniaitji. Nakuruinia nu shuar awakmakun tawasap Súsatniua nuna achikiarsha Nú tawaspan Wárik kajinmatkimniaiti. Antsu Yus iin amastatjinia Nú tawasap tuke amuukashtatui.

  9:26 Wikia aya Nánkamsan tsékeatsjai. Nasejai maania aintsan Máaniatsjai.

  9:27 Antsu winia ayashrun awatinia aitkiasnak umimtikiajai. Túrachkunka chikichan unuiniariatan winiasha awakmakun Súsatniua Nú shiirmachin Yus surustinian nakitrurainti.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar