Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - 1JOHN 2

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  2:1 ¶ Yus-shuartiram, tunaanum iniaarairum tusan ju Papí aateajrume. Túrasha Yus-shuar Tunáa Túramtainkia Apa Yusan ii áujturmau awai. Nuka Jesukrístuiti. Niisha ti penkeraiti. Niisha Yúsan áujturmakui Yusjai ataksha iwiaarar pujustatji.

  2:2 Jesukrístu ii tunaarin Asakártaj tusa jarutramkamiaji. Túrasha aya iiniunkechu antsu Ashí shuara tunaarin Asakártaj tusa jarukmiayi.

  2:3 ¶ Yus tana nu umirkurkia nuikia Yus nekas nékaitji.

  2:4 Tura shuar "Yúsan nékaitjai" tayat Yus tana nuna umirchakka Wáitrawai. Nekasa nuka ni Enentáin atsawai.

  2:5 Antsu shuar Yus tana nuna umireakka Yúsan ti shiir aneawai. Túrakur Niijiai tsaninkiar pujamu nékaji.

  2:6 "Yusjai tsaninkia wekaajai" tana Nú shuar Jesukrístu wekasamia Núnisan wekasatniuiti.

  2:7 ¶ Yatsuru, yamaram akupkamun aattsujrume. Ayatik Yámankamtaiknumia antukmiarum nunak Tájarme. Ashí atumin jintintiamu yaunchu akupkamuiti.

  2:8 Túmaitiat nekas yamarma aitkiasnak aateajrume. Nu akupkamun Kristusha nekas iniakmasmai. Atumiincha nu akupkamu nekas paant awajsamuiti. Nujai kiritin menkaatemka asamtai tura nekas tsaapninkia paant tsaapnirtasa pujakui nu akupkamun Ataksháa aateajrume.

  2:9 Shuar "Tsáapninium pujajai" Táyat Chíkich Yus-shuaran nakitiakka tuke kiritniunam wekaawai.

  2:10 Yus-shuaran aneana nu nekas Tsáapninium pujawai. Niisha iniaatsuk chikichnasha tunaanum ajuarchamniaiti.

  2:11 Tura shuar Chíkich Yus-shuaran nakitiakka kiritniunam tuke wekaawai. Tura kiritniunam iimiu asa itiuraani wea nuna nékatsui.

  2:12 ¶ Uchitirmincha, Jesukrístu jakamujai Atumí tunaari tsankurnaru asakrumin juna aateajrume.

  2:13 Uuntirmincha Yámankamtaiknumia tuke pujuuya nu Nekáa asakrumin juna aateajrume. Uunmarutirmincha uunt iwianch nupetka asakrumin juna aateajrume. Uchitirmincha, Yus Apa Nekáa asakrumin aateajrume.

  2:14 Uuntirmincha Yámankamtaiknumia tuke pujuuya nu Nekáa asakrumin juna aatjarme. Uunmarutirmincha Atumí Enentáijiai Yus-Chicham umirkarum kakaram asarum íwianch nupetka asakrumin juna aatjarme.

  2:15

  2:16

  2:17 Aya aentsnumia ana nu yakiyanchuiti. Apa Yus Súsachuiti. ¿Warimpiait nu? Júiti: ame ayashim wakerana nusha, ame iisam takustaj Támena nusha, tura nankaamantu ajastin. Nuka ju nunkanmaya ainiawai. Shuar aya nunak wakerak Yúsnaka aneatsui. Kame ju nunkasha amuukattawai. Ashí nu wakeruktincha ti nekas amuukattawai. Túrasha shuar Yusa wakeramurin Umíana nu tuke iwiaaku pujustatui Yusjai. Nu asamtai atumsha ju nunkanam ana nu pachikiairap. Tura aya Juyá ana nu aya Tákustin Enentáimsáip.

  2:18 ¶ Uchirú, amuukatin tsawant jeatemayi. Atumsha Kristu nemasri Tátin antukuitrume. Yamaikia Untsurí Kristu nemasri wantinkiarmatai amuukatin tsawant jeatemayi.

  2:19 Nusha ii weeak ármayi. Túmaitiat nekas Yus-shuar ácharmayi. Nekas Yus-shuar ainiakka tuke iijiai irunar pujuaraayi. Tura Jíinkiarmatai nekas Yus-shuarcha ainia nu paant nekanamniaiti.

  2:20 ¶ Antsu atumniaka Yusa Shiir Wakanin Kristu suramsamtai Ashí paant nékarme.

  2:21 Nékachuitrume tu Enentáimkiun aattsujrume. Antsu nekas chicham ana nu neka asakrumin paant aatjarme. Wáit-chichamsha nekas-chichamsha penké nushaachuk ainia.

  2:22 Wáitrin Júiti: Jesusan "Yus anaikiamuka Krístuchuiti" tana Núiti. Núiti nekas Kristu nemasri. Yus Apancha ni Uchirincha nakitia asa Kristu nemasrinti.

  2:23 Yusa Uchirin nakitiainia nu Yus Apajaisha tsanin pujatsui. Tura Yusa Uchirin shiir awajea nu, Yus Apajaisha tsanin pujawai.

  2:24 Yámankamtaiknumia antukmiarum nu Atumí Enentáin pujurtamsati. Nu Túrakrum atumsha Yusa Uchirijiaisha Yus Apajaisha tuke tsaninkrum pujustatrume.

  2:25 Jesukrístusha Niijiai tuke iwiaaku pujustinian tsankatramkaitji.

  2:26 Anankartin írunkui juna aatjarme.

  2:27 Atumniasha Jesukrístu Yusa Shiir Wakanin suramsakrumin, nu Wakan tuke pujurtamkurmin shuar jintintramatin atsumatsrume. Antsu Yusa Wakani Ashí jintintramprume. Ni jintintrammasha Imiá nekas asa Wáitchaiti. Tuma asamtai Nii jintintramna aintsarum Krístujai tuke tsaninkrum pujustarum.

  2:28 ¶ Yamaikia, uchiru, Krístujai tuke tsaninkrum wekasatarum. Nu Túrakrikia Nii Támatai natsamtsuk ti shiir inkiunaiktatji.

  2:29 Atumsha Jesukrístu ti penkera nu nékarme. Núnisan Ashí shuar pénkeran Túruinia nuka Yusa uchiri ainiawai. Nusha nekaatarum.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar