Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - 1PETER 4

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  4:1 ¶ Kristu ni ayashiin Wáitsa asamtai atumsha Núnisrumek Wáitsatin ákuisha, katsuntratjai titiarum. Ni ayashiin Wáitiana Nú shuar yajauchin Páchiatsui.

  4:2 Antsu "iwiaakjana nuikia Yusa wakeramurin tuke umirkatjai" tu Enentáimiui. Ni ayashi wakerana nuna yamaikia Páchiatsui.

  4:3 Warí, Yúsan nékainiatsna Nú shuar Túruiniana nu atumsha Núkap Túrichmakuram. Yus-shuar ajatsuk tsanirmatin wakerimiarme. Yajauch Túratniusha, nampernum nampekrum ti Yurumárum, Enentáincha ajasrum charaatum ajatniusha, ántar-yusa namperiin yajauch ana nu najanatniusha nusha Ashí wakerimiarme.

  4:4 ¶ Tura surimiatsuk yajauch Túrimiarmena nu iniaisa asakrumin, yaunchu atumjai nuna Túrin armia nu, "urukamtai iniaisara?" tusar yajauch áujmatramprume.

  4:5 Túrasha ukunam nu aents ni Túramurin etserkartatui. Iwiaaku ainia nunasha tura Jákaru ainia nunasha Neka awai. Nii nu aentsun sumamtikiawartatui.

  4:6 Túrasha jaka armia nu Yusa shiir chichame ujankarmiayi. Ni ayashiin Ashí shuarjai métek jakamniaitiatan Yus iwiaaku pujana Núnisan ni Wakaníi iwiaaku pujusarat tusa ujankarmiayi.

  4:7 ¶ Ashí amuukatin jeatemayi. Tuma asamtai pénker Enentáimsatarum; Túrarum anearum Yus auju pujutarum.

  4:8 Aneniamujai Untsurí tunaasha tsankuratin awai. Tuma asamtai Ashí nankaamas nuamtak anenaistarum.

  4:9 Kajé-kajejainchu Atumí jeen Itiaaniátarum.

  4:10 Iin ankant ankant shiir awajtamsatniun Yus ti Núkap takakui. Tura iin shiir awajtamsamujai Chíkich shuarsha shiir awajsatarum tusa Chíkich Chíkich Túratniun suramsaitji. Tuma asamtai pénker takaawa aintsarmek Yus amasmania nujai ame írutramuram Yaintá.

  4:11 Etserkatniun Yus amasuitkiuinkia ame tamena nu, Yus tana nujai métek Atí. Chíkich shuar Yáintiniaitkiumka Yus amaana Nú kakarmajai Túrata. Ashí Túramna nu Yusa naari shiir Atí tusam Jesukrístu Náarijiai Túrata. Jesukrístun Ashí aents shiir Enentáimtusartí. Tura Ashí aentsnum ni kakarmari tuke Atí. Nuna tajai.

  4:12 ¶ Aneamu yatsurtiram, ti waitsatin nekapramsartin jeartampramna nu Nusháa Enentáimprairap. Wáitsatin Támatai, "¿urukamtai waitsa pujaj?" tu Enentáimsairap. Kame Túrunamniaiti.

  4:13 Tuma ain shiir Enentáimsatarum. "Kristu Wáitsamurin métek-taku Wáitiakun pénkeraiti" tu Enentáimsatarum. Ukunam Kristu winchari Wáinkiarum Timiá warasmi tusarum Túratarum.

  4:14 Krístunu asakrumin katsekkramkachartimpiash. Túmaitkiuisha Yusa Wakani shiir ana nu atumiin pujurtamkui shiir awajsamuitrume. Katsekkramainia Nú shuar imia Yusa Wakanin yajauch áujmatainiawai. Tura átumka Yusa Wakani shiir awajearme.

  4:15 Túra atumsha yajauch Túrawairum aneartarum. Mankartana nu, kasamkana nu, Tunáa Túrana nu, tura chikichna Páchiana nusha ni Wáitsatniurinkete. Atumjainkia nu Wáitsatniuka Atsutí.

  4:16 Tura antsu Krístunuiti tusar wishikramuk Wáitkiarmainiakui natsaarairap. Krístunu asam Wáitiayatmek, natsamtsuk Kristu naari shiir awajsata.

  4:17 Yuska ni shuarin nekapsatajtsa nankamatniuiti. Tura nu tsawantcha jeayi. Yus imia iin nekapramkuisha Yus-Chichaman umirainiatsna Nú shuarsha urukawartin. Ti Asutniáwartatui.

  4:18 Imia Yus umirjinia nu uwempratniuri itiurchataitkiuisha tunaan Túruiniana nusha urukawartin.

  4:19 Tuma asamtai Yus wakeramujai Wáitiainia nu, niisha Yus najanamu asa Yus Iirsatí tusa tuke pénker Túratí. Warí, Yuska tuke pénker Túrichukait.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar