Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - 2CORINTHIANS 5

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  5:1 ¶ Wats ju nékaji. Nayaimpiniam ii shiir pujustinian amuukachmin ayashin Yus najanamun ikiurtamsaitji. Aents najanachmaiti nu. Tuma asamtai ii ayashi emesnakuisha Warí itiurtamajia. Nuka aaka Núnisan amuukamniaiti.

  5:2 Ju ayashnium pujusar Wáitiaji, taji. Yamaram ayash nayaimpiniam pujana nu achiktai tusar wakeraji.

  5:3 Ayashtichu ajasaij tusar, yamaram ayashtin ajastaitsar wakeraji. Pushía Núnik yamaram ayash iin nukurmaktai tusar wakeraji.

  5:4 Tura jui ayashjai pujusar Wáitsar pujakur shiir Enentáimtsuji. Arut Pushí aiktinia Núnisrik ju ayash ikiuktiaitsar Tátsuji. Antsu yamaram Pushí entsartinia Núnisrik yamaram ayashnium tuke Pujusmí tusar taji. Iista, ju ayash amuukachminkiait. Yamaram ayashnium pujusar tuke iwiaaku pujustatji.

  5:5 Yamaram ayashintin ajastinian iwiarturmaruitjinia nu Yúsaiti. Tura nekas Túrattajai tusa ni Wakanin suramsaitji.

  5:6

  5:7 Ju nékaji. Ju ayashnium pujajnia juinkia Uunt Jesusjai pujatsji. Tuma asamtai, Wáinjinia nu ti Enentáimtutsuk Yus Enentáimtusar tuke shiir Enentáimsar wekaaji.

  5:8 Tura ju ayashniumia Jíinkir Uunt Jesusjai tuke pujustaitsar wakeraji. Tura Túrattaji tu nékaji.

  5:9 Tuma asamtai ju ayashnium pujakrisha tura ju ayash ikiukrisha Uunt Jesus tuke waramtiksatai taji.

  5:10 Warí, ju ayashjai ii Túramajnia nu ujakam, "pénkeraiti", "yajauchiiti" Kristu turutit tusar, Ashí iisha Uunt Kristui jeatniuitji. Tura ii Túramujai métek akirmaktatji.

  5:11 Tuma asamtai ju nékaji: Uunt umirkashtin ti Tsúumainti. Nu nekaar Ashí shuar Yus-shuaran awajsataj tusar ti takaaji. Tura incha Yus nékarmaji. Tura ii Túramuri átumka Atumí Enentáin paant nékarme, tajai.

  5:12 ¶ Ataksha, "wi pénkeraitjai" tusar nu Tátsuji. Antsu, ii Túramu Nekáa asakrumin Enentáiniam ana nuna Enentáimtsuk aya Pátatkea nujai warainia Nú shuar tsanumprutmainiakui yaintkiatarum tusar taji.

  5:13 "Wáurkaiti" turamainiajiash. Nusha Warí, itiurtamajia. Ashí Túrajnia nu, Yus aneakur tura atumin Yáintai tusar Túraji.

  5:14 Kame Ashí ii Túrajnia nu Kristu anenkrattairijiai Túraji. Kame ju nékaji: Kristu Ashí shuaran jaruku asamtai, Yus iimmianum Ashí iisha jaka Núnisaitji.

  5:15 Kristu Ashí shuaran jaruk nantarkimiayi. Tuma asamtai Krístunam iisha iwiaaku pujajnia jui, iik wararmamtsuk, Kristu umirkatniuitji.

  5:16 ¶ Tura yamaisha aya ni ayashi iirsar, "nu shuar pénkeraiti" tura "nu shuar yajauchiiti," titin tujintiaji. Kame yaunchu aya ni ayashi iirsar "Kristu yajauchiiti" tu Enentáimsamiaji. Tura yamaikia Yapajiár, esetsar Enentáimkiur "Kristu Yusa Uchirínti" taji.

  5:17 Tuma asamtai, Krístunu Ajasúka yamaram najanamuiti. Yaunchu Enentáimtairi menkakayi. Antsu Núnaka iikias ni Enentáimtairi nekas yamarmaiti yamaikia.

  5:18 Nunasha Yus Túraiti. Iin nawampramkattsa Krístun akupturmakuitji. Tura nu etserkatniun incha ataktamsaitji.

  5:19 Yuska iin tunaarinniutin Asutiámatniun nakitiak Krístujai nawampramkamiaji. Tura incha Yus-shuartin nu ujaktinian ataktamsaitji.

  5:20 Krístunu ataksamu asar, Yuska "winia Uchirjai nawamnaikiatarum" tusa ii wenejai atumin seatmarme. Tuma asakrin, Kristu Náariin "Túratarum" Tájarme.

  5:21 Krístuka tunaan penké Túrachmiayi. Túmanak ii tunaariin Yus Krístun makuumiayi. Nuna tura Krístunam makuuchmin awajtamsamiaji.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar