Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - 2PETER 3

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  3:1 ¶ Aneamu yatsurtiram ju papin Jimiará aatjarme. Mai papinium winia jintintiamurjai Atumí chamir Enentáin Enentáimtikratjarum tusan wakerajrume.

  3:2 Yúsnan etserin, pénker wekain armia nuna etserkamuri Enentáimturtarum. Tura ii Uuntri akupkamurin ni akatramurijiai ujatmakarmia nusha Enentáimpratarum. Jesukrístu uwemtikrampramaj nuna chichamen tajai.

  3:3 ¶ Jusha emka nekaatarum. Amuamu tsawantin Yúsnan wishikin wantinkiartatui. Tura niisha ni yajauch wakeramurin Túrusar wekasartatui.

  3:4 Tura juna tiartatui. "¿Krístuka "wi atak Tátatjai" timia nusha urukuit? Warí, ii uuntri yaunchu kajinkiarmia Nuyá Yapajiáchmaiti. Yus yaunchu ju nunkan najanamia Nuyá yamaisha tuke Núniskete" tiartatui.

  3:5 Túrasha nunkancha nayaimpincha Yus yaunchu najanamia nuna nekaatniun nakitiainiawai. Yusa chichamejai nunka entsaya jiinkimiayi tura nunkasha Entsá nanatrawai, Yus timia nujai métek.

  3:6 Tura ukunam nu nunkan amaarkamujai Yus emesramiayi. Ashí nuna nekaatniun nakitiainiawai.

  3:7 Tura Yus tiniu asamtai nayaimpisha nunkasha Yamáiya nuka jijiai emesnarat tusa ikiusma ainiawai. Yus aentsun nekapsattana nu tsawantai yajauch aents emesnartatui; tura jisha nu tsawantai nunkancha nayaimpincha aesattawai.

  3:8 ¶ Tura jusha, aneamu yatsurtiram, Enentáimsatarum. Uunt Krístujainkia Chikichík tsawant mir uwiya Núniskete; mir uwisha Chikichík tsawanta Núniskete.

  3:9 ¶ Uunt Kristu, "atak Tátatjai" tana nuna umitsuk menkakashtatui. Ayatik aentsti "wau taatsui" taji. ¿Urukamtai wau taatsua? Iin aentstin Nákarmaji. Shuar Chikichkísha menkakain tusa nakitiawai. Antsu Ashí shuar Enentáin Yapajiáwarat tusa wakerawai.

  3:10 Túrasha Uunta tsawantri aya aneachma jeattawai. Kasa aya aneachma kiritniunam taana Núnisan Tátatui. Nu tsawantin nayaimpisha ipiamta Núnis Charáa timiatai menkakattawai. Tura nui Ashí írunna Núurtiuk esaawartatui. Tura nunkasha tura Ashí írunna nusha esaawartatui.

  3:11 ¶ Ashí nu emesnartin neka asarum atumsha Imiá nekas Yus tuke Enentáimtusrum, takamtsuk umirkarum wekasatniuitrume.

  3:12 Yusa tsawantri Wárik tati tusar, Jintiá iimprusar Nákastiniaitji. Nu tsawantai nayaimpisha Esáa emesnartatui, tura Ashí írunna Núurtiuk ti tsuer ajas entsamnattawai.

  3:13 Tura iikia yamaram nayaimpisha, yamaram nunkasha ati tusar Nákaji. Nu átatui, Tímiayi Yus. Tura nuisha aya pénkerak átatui.

  3:14 Nu tuma asamtai, aneamu yatsurtiram, ju Túrunati tusarum Nákarmena nui, imiatkinchanum wekasam chamir Enentáimjai makuuchmin Yus Wáitkiati tusarum wekasatarum.

  3:15 Ju nekaatarum. Iin uwemtikramprataj tusa Yus ti Nákarmaji. Ii aneamu yachi Páprusha Núnisan Yus ni nekatairin susamia Tímiatrusan aatrampramarme.

  3:16 Ashí Papí aarmia nui Pápruka wi tajana nuna chichaawai. Kame ni aarmari Chíkichka ishichik nekaachminiusha ainiawai. Nékachu ainia Nú shuarsha, tura Yúsnum tariarcha ainia nusha Papru aarman Yapajiáwar Nusháa jintintiainiawai. Tura Chíkich chichamsha Yus-Chichamnumia ana nuna Núnisan Túruiniawai. Túmainiakka ninki emesmamainiawai.

  3:17 Wátsek, aneamu yatsurtiram, Túruntsain ujakjarmena nu neka asarum, yajauch shuar anankramattsa wakerutmainiak awajimtikrurain tusarum, tura Yusai tariarurmena Nuyá iniaraij tusarum anearum wekasatarum.

  3:18 Tura ii Uuntri Jesukrístu iin Uwemtikkiartin ana nu, Yamái nékarmena Nú nankaamas nekaatarum. Tura Enentáimin Nú nankaamas tariarum wetarum. Yamaisha tura tuke, ii Uuntri Jesukristu Náarin uunt Awájsartí. Nu Atí.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar