Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - 2THESSALONIANS 1

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  1:1 ¶ Wikia Pápruitjai. Wisha Serpanujai tura Timiutéujai iruntran atumin Tisarúnikianmaya Yus-shuar árumna nuna ju papin aatjarme. Atumsha ii Apari Yusna tura Uunt Jesukrístunu ajasuitrume.

  1:2 Tuma asakrumin ii Aparí Yus tura ii Uuntri Jesukrístusha waitnentrama ásarmatai Yáinmakar pénker awajtamsarat tusan wakerajrume.

  1:3 Yatsurú, átum pénker matsatu asakrumin iisha Yus tuke Yúminkiaji. Atumka Yus nekas Enentáimtustin Nú Núkap nekaakrum wéarme. Tura nuamtak aneniastincha Nú Núkap nékarme. Nu tuma asamtai Yus yuminsatniuitji.

  1:4 Atum Yus-shuar asakrumin Chíkich shuar atumin yajauch awajtamainiawai. Tura itiurchat wainiu asarum ti Wáitiarme. Nu tuma ain átumka katsuntearme, tuke Yus Enentáimta asarum. Nu tuma asakrumin, iisha Yus-shuar matsatainia nuka warasar ujainiaji.

  1:5 ¶ "Yusa akupeamurin pachiinkiamniaitrume" Yus Túramprume. Nui pachiinkiataj tau asarum ju nunkanam Wáitiarme. Tura Wáitiakrumsha nuna nankaamas iwiarnaruitrume nui pachiinkiatin. Kame Nújainkia Yus atumin achirmak pénker Túraiti, nuka Páantaiti.

  1:6 Núnisan atumin Wáitkiarmainia nunasha Yus Tímiatrusan Wáitkiasartincha nekas pénkeraiti.

  1:7 Tura Wáitiarmena nusha Yus iijiaisha ayamtikramprartin pénkeraiti. Ii Uuntri Jesukrístu ji keana ímianisan kakaram suntarijiai nayaimpinmaya tara wantinkiamtai, nu tsawantai Yus ayampratniun suramsartatji.

  1:8 Tura Nú tsawantaisha Yúsan nékainiatsna Núnaka ii Uuntri Jesukrístu ti Asutiátajtsa Tátatui.

  1:9 Taa, nincha menkakatniunam akupkartatui. Chichaak "Wi pujajna Juyá akupeajrume" Títiatui. Tura winia ti kakarmar atsana nui akupeajrume, átum winia umirtukcha asakrumin" niin tiartatui.

  1:10 Kame Uunt Jesukrístu Tátin tsawantri jeamtai, ni shuari, ni Enentái pénker awajsaru ainia nu, ni Náarin shiir pachisartatui. Tura Yúsan umikiaru ásar, ti shiir Enentáimsar Jesukrístun iisartatui. Ii ujakmajrumna nu antukrum umirka asarum atumsha nui pachiinkiattarme.

  1:11 ¶ Nu tuma asamtai ii Yusrin atumin tuke áujtajrume. Yus atumin achirmakuitrume. Nuinkia Yuska Atumí Enentáin takas Nii wakera nujai métek awajtamsati, taji. Yus umirka asarum pénker wekasataj tusarum wakerarme. Túrarum Yus Enentáimtusrum pénker Túratin wakerarme. Tura wakerarmena nu umiktin Yuska ni kakarmarijiai Yáintí, tu áujtaji.

  1:12 Atum pénker wekasa asakrumin Chíkich shuarsha ii Uuntri Jesukrístu Náarin nankaamantu Enentáimtusartatui. Nusha auka ii Yusri tura ii Uuntri Jesukrístu Waitnentáimturmasar pénker wekasatniun Yáinmakui Túrarme. Túramtai Chíkich shuar shiir Enentáimturmasartatui.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar