Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - ACTS 24

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  24:1 ¶ Tura senku tsawant nankaamasai Israer-patri uuntri, ni naari Ananías, Sesarianam Támiayi. Tura Israer-aentsu uuntri tura ti unuimiaru chichamtincha, ni naari Térturu nujai Táarmiayi. Ju aents Páprun kajerainia ásar akupniunam wearmiayi.

  24:2 Nui Páprun itiarmatai Térturu chichatan Juármiayi. "Uunt akupin Píriks, amesha yaimiu asakmin iisha shiir matsatainiaji. Tura Imiá neka asakmin Ashí aents Tímiatrusrik matsatainiaji.

  24:3 Tuma asakmin iisha Ashí matsatmanum tuke tsawant ti shiir yuminsamajme, uunta.

  24:4 Tura amesha ti Núkap chicham antuktin nakitiatspash. Tuma asamtai antsu ishichik waitneasam anturtukta, Tímiayi.

  24:5 Ju aishman Papru, sunkura utsukratniua Núniniaiti. Niisha Ashí nunkanam mesetan najanatniun Israer aentsun Ikiakáiniaiti. Tura Jesusa aentsri, Nasarénu tuinia nuna uuntrinti.

  24:6 Nú arantcha Yusa Uunt Jeen yajauch awajsataj tusa pujuru Wáinkiar achikmaji. Ii uuntri tana nujai métek Asutiátai tusar wakerimji.

  24:7 Túrarin nuyanka Kapitián Rísias taa tapit achik jurutramkimiaji.

  24:8 Tura atumek akupin Piriksai werum nui aujmatkatarum, turamaji, Tímiayi. Tuma asamtai amesha Píriks, Papru aniasta. Nuinkia ii Tájinia nu nekasaiti, nu nekaattame" Tímiayi Térturu.

  24:9 Tura Israer-aents pujuarmia nu "Nekasaiti Ashí ni tana nu" tiarmiayi.

  24:10 ¶ Nuyá Píriks, uwejejai, Papru chichasat tusa iniaktusmiayi. Túram Papru Tímiayi "Amesha uunta, ju aentsu akupniuri ti Untsurí uwitin pujusuitme. Tuma asamtai nuikia shiir Enentáimsan Páchitsuk chichastatjai.

  24:11 Wats, wi Túramur nekartuata. Yúsan áujsataj tusan Jerusarénnum wi wémajna nu tuse (12) tsawant nankaamasai.

  24:12 Nuisha yajauch áujmatki weai Wáitkiacharmai. Yusa Uunt Jeencha tura Israer-shuara aujtai jeencha tura pepru Jíntianmasha aentsnum Charáa Charáa Ajá wekaai penké Wáitkiacharmai, Tímiayi.

  24:13 Ju aents jui matsatainia nu Wíniaka penké turutchamnia ainiawai.

  24:14 Túrasha juna paant ujaajme. Jesus yamarman Jintíana nuna Umíajai. Kame Israer-aentska Wáitiaiti tuinia nuna wikia Umíajai. Túrasha nuna Túran ii uuntri Yusri akupkamia nunak umiktasan pujajai. Jes, Ashí Muisais aar akupkamia nuna tura Ashí Yúsnan yaunchu etserin aar akupkarmia nunasha uminiaitjai.

  24:15 Tura jakaasha nantaktin átatui, tajai. Warí, pénker aents Nútiksan yajauch aencha nantakiartatui imia Israer-shuar tuiniatsuk. Tura wisha Nútiksanak Túrunatniuiti tajai.

  24:16 Tura wisha tiniu asan, wikia winia Enentáirui Yus iimmianum makuumatsuk wekasataj tajai. Tura aentsnumsha Nútiksanak penké makuumatsuk wekaajai' Tímiayi.

  24:17 `Tura, uunta, Untsurí uwitin Chíkich Chíkich nunkanam wekaasuan amikian winia shuarui Támajai. Kuítrinchan Kuítian susataj tusan tura Yusa Kuítrincha niin susataj tusan Támajai.

  24:18 Túran wisha, Muisais jintinmia Nútiksanak nijiaamaran, Yusa Uunt Jeen pujumiajai. Untsurí aents charaatum ajainiasha atsumiayi. Nui wiki Pujái Asianmaya Israer-aents Wáitkiarmiayi.

  24:19 Tura wi yajauch Túraitkuinkia winia Wáitkiarainia nu Táchatniukait ámin ujatmaktasa.

  24:20 Túrachkuinkia jui pujuinia nu, Israer-patri naamkari matsatmanum wi pujumajna nui yajauch Túramun nékainiakka turutiarti.

  24:21 Kame, "jakamunmaya nantakminiaiti" tau asamtai makuurtiajtsarum pujarme" matsatmanum Tímiaj nujai turutchartimpiash. Nú arantka yajauch Túramun penké nekartuacharmai" Tímiayi Papru.

  24:22 ¶ Táman antuk Píriks, Kristu shuari Túramun paant Nekáa, aanik iniaisamiayi. "Antsu Kapitián Risias Támatai nuinkia nu chichaman nekaatjai" Tímiayi.

  24:23 Tura Nuyá suntara Kapitiántrin chichaak "Ju Pápruka tuke emetnati. Tura ishichkikia ankant apujsatarum. Tura Nuyá ni amikri taa Yáintaj takui suritkiairap" Tímiayi.

  24:24 Tura Nuyá Chíkich tsawantai ataksha Píriks ni nuwejai Tursirajai Támiayi. Núwenka Israer-shuarauyayi. Pírikska "Papru itiatarum" Tímiayi. Papru Jesukrístunun étserkui antimiayi.

  24:25 Tura Pápruka yajauchiniam wekasashtincha naka wekasatniuncha, tura ukunam Yus Tunáa aentsnaka Asutiátniuiti takui Piríkska ashamak Tímiayi "Antsu yamaikia Máakete. Tura ataksha wi ankant pujakun untsukmijiam" Tímiayi.

  24:26 Tura, ankant ajastaj tusa Papru Kuítian akirkashtimpiash, tu Enentáimias, Píriks tuke Untsúu wémiayi, chichastai tusa.

  24:27 Tura nuyanka Jimiará Uwí nankaamasmatai Píriks akupin Náamkamu ajapnamiayi. Tura Chíkich aents, ni naari Pursiu Jistu akupin Náamkamiayi. Tura Pírikska, Israer-aents pénker Enentáimtursarat tusa wakerak, Páprun sepunam tuke ikiukmiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar