Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - COLOSSIANS 2

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  2:1 ¶ Nekaatarum, yatsuru. Yus-shuaran Yáintaj tusan ti takaajai. Tura Atumíncha, Rautiséanmaya shuarnasha, tura Ashí winia waitcha ainia nunasha Yáintaj tusan ti takaitjai.

  2:2 Ashí shiir Enentáimtikratniun ti takaajai. Núnisan aneniarum chikichik Enentáijiai métekrak wekasatarum tusan wakerajrume. Nu arantcha, Ashí Yusna ti penker nekaarum tuke katsuaruk tusan takaajai. Nujai Kristu ti penker nekaattarme. Tura yaunchu nekaachman Yus Yamái paant awajsaiti. Nuka Krístuiti. Tura Nii nekaatin nekas Shíiraiti.

  2:3 Tura kakaram ajasam Kristu pénker nekaam Ashí shiir Enentáimpramnia nusha tura Ashí Yusna nekaamnia nusha nekaattarme.

  2:4 ¶ Atumin Chíkich shuar Niisháa chichamjai shiir chichartamas anankramawarain tusan nuna Tájarme.

  2:5 Wi nui atumjai pujachkuncha nui pujajna aintsanak Enentáimtajrume. Tuma asan átum métek Enentáimprarum tura kakaram ajasrum Kristu nekas Enentáimtururmena nuna iisnaka shiir Enentáimjai.

  2:6

  2:7 Nu asamtai átum ii Uuntri Jesukrístu nekas Enentáimtusrum Yus-shuar ajasmarmena Núnisrum yamaisha Nii nekas Enentáimtusrum Niijiai tsaninkrum Ashí Túratarum. Nu Túrakrum Nii Enentáimtakrum tuke tsakaki wétatrume. Tura te tariara wajasrum Yusjai kanakchattarme. Yus-Chicham Núnisan etsernakmatai nekamarme. Tuma asarum Yus tuke yuminsarum, Núnisan pénker wekasatarum.

  2:8 Aneartarum atumsha. Shuar aentsti Enentáimmiajain Ashí ju nunkanmayan Enentáimprar tura Krístun Enentáimtutsuk Niisháa chichaman áujtamainiak nekaschajai anankramataj tusa wakerutmainiawai.

  2:9 Krístunam Yus Ashí takamtsuk pujuwiti.

  2:10 Túmakui atumsha Krístujai tsaninkiu asarum ni iwiaakmari takamtsuk takakuitrume. Krístusha Ashí akupniun akupniuiti. Aentsnumsha iwianchniumsha tura nayaimpinmasha Ashí akupin írunna nuna akupniuiti.

  2:11 Nu arant átum ayashnium tsupirnatskesha Kristu shuari ajasakrumin Ashí ayash wakeramun, tsupirkatniua aintsan, Kristu ajapamiayi.

  2:12 Tura atumsha Yus ni kakarmarijiai Kristu jakan iniantkimia nu Enentáimtusrum imianmiarme. Túrarum Krístujai métek iwiarnasmarme. Tura Núnisrumek Krístujai métek nantakmiarme.

  2:13 ¶ Nuikkia átumsha tsupirnatsuk Atumí tunaari tuke akui Atumí Wakaníin Jákauyarme. Tura yamaikia Jesukrístujai tsaninkiu asakrumin Yuska Atumí tunaari tsankur yamaram iwiaakman suramsaitrume.

  2:14 Tura Ashí ii tumashrin sumamtikramatin amia nuna japiruiti. Kristu Krúsnum jakamtai Ashí akupkamujai sumamtikramamun tsankurtampramiaji.

  2:15 Núnisan Kristu Krúsnum jaka, iwianchnium Ashí akupin ainia nuna nupetak Ashí iimiainain iniatsararmiayi.

  2:16 ¶ Akupkamunmaya Yus ankant awajtamsamtai Chíkich shuar ame Túramujai yajauch Enentáimturmarain. Yúamna nujai, úmamna nujai, uwitincha, nantutincha, tura tsawantincha nampermam nujai Chíkich shuar yajauch áujmatramkuisha ¿Warí urukatin?

  2:17 Nu nampernum Israer-shuar Kristu Túrattana nuna nakumainiak Túrin ármiayi. Tura Kristu taa imia Ninki Pujá asamtai nakumkamuka ántraiti.

  2:18 Tura shuar "Péejchach ajasam Yus áujtsuk aya Yusa suntari shiir awajsatniuiti" Túramkuinkia anturkairap. Nu shuar mesekranam Wáinkiamun áujmatenak ántar nankaamantu Enentáimtumainiawai. Aya aentsti Enentáimian chichainiawai.

  2:19 Tuma ásar Krístujai tsaninkiar wekainiatsui. Kristu Ashí akupin asa ni shuarin Yúsnan Jintintiá shiir tsakarat tusa pénker Wáiniui. Nu arantcha Ashí ápateak Yus wakerana aintsan chikichik awajeawai.

  2:20 Atumsha Krístujai jaka asarum aya aentsti Enentáimtai ikiukniuitrume. Nuikia ¿urukamtai ju nunkanmaya ana nu tuke Páchiarum? Nii tuinia nu umirkashtiniaiti.

  2:21 "Ju antinchatniuiti, tuiniawai. Ju Yúashtiniaiti. Tura ju achikchatniuiti" tuiniawai.

  2:22 Nusha ¿Warí, takasam amuukashtatuak? Kame áyatik aents akupkamu ainiawai.

  2:23 Shuar nu akupkamu umiiniak Yúsnan ti nékaitjai tura Yus shiir Enentáimturui tu Enentáimtumainiawai. Nu arantcha péejchach ajasan winia ayashrun ti Asutiájai tu Enentáimtumainiawai. Túrasha ayash wakeramunka nupeteatsui.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar