Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - HEBREWS 12

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  12:1 ¶ Ashí ju nunkanam Túrajnia nuka shuar nakuruiniak tsékena nujai nakumkamniaiti. Ashí shuar yaunchu Yúsan shiir Enentáimtusaruka téntakar iirmainiaji. Tuma asamtai Ashí kijin ana nusha tura Ashí tunaaka itit awajtamaj nusha ajapa iniaisar tura katsuntrar tsékenkir jeatai.

  12:2 Túmakur Jesus tuke Enentáimtusar tsékentiai. Ashí shuarjai nankaamas Jesus Yúsan ti nekas Enentáimtak aya pénkernak Túramiayi. Tuke nekas awakmakmiayi. Imiá Tunáa Shuáran krusnum Máatin ain Núnisan natsanmainium Jákatniun surimiakchamiayi. Antsu ukunam ti shiir warastin átatna nuna Enentáimtak nuna Ashí katsuntramiayi tura Nuyá Yusa untsuurini akupin pujutainium pujusuiti.

  12:3 Tunáa shuar Jesusan Wáitkiasarmia nu Enentáimpratarum. Túrarum pimpitsuk katsuntratarum.

  12:4 ¶ Atum tunaajai Máaniakrum Jesus Túramia aintsarum numpemsha Puárchaitrume tura Jákachuitrume. Nuisha katsuntrarum jeatniuitrume.

  12:5

  12:6 Yus nekas ni uchirin chicharkatniua ainis Túramprum nu kajinmatkichmashuram. Júnis tawai: "Uchirú, wi jintintramajmena nu kajinmatkip. Asutiámkuisha Kúntuts pujusaip. Kame Uuntka Nii aneana nuna jintintiawai. Tura ni uchiri ajasat tusa Achíana nuna asutiawai."

  12:7 Tuma asamtai Yus ni Uchiría ainis Asutiámkuisha katsuntratarum. Warí, Ashí apa ni uchirin chicharkashtatuak.

  12:8 Tura Ashí uchin chicharkatniua Núnis Yus atumin chichartamchakrumninkia nekas ni uchirinchuitrume. Antsu chikichnaitrume.

  12:9 Nu arantcha ii apari uchich árinin chichartamkurin umirniuyaji. Nu arant nuikia nekas ii Apari nayaimpiniam pujana nu shiir umirkar tuke shiir pujustin wakerishtatjik.

  12:10 Ii apari ishichik ni Enentáijiai wakeramu chichartamniuyaji. Antsu Yuska ti penker awajtamsataj tusa nekas atsumajnia nujai métek chichartamji.

  12:11 Kame nekasaiti, Ashí Asutiámu yamaikikia waraschamniaiti, antsu Kúntuts Enentáimtikramji. Túrasha ukunam nu Asutiámujai unuimiaj nuka pénker Túratniun tura shiir pujustinian Yáinmaji.

  12:12 Nujai pimpirarusha tura kakarmachu ainia nusha Ikiakártarum.

  12:13 Túrarum pénker esettsa Enentáimsarum wekasatarum. Túrarum tujintiainia nusha shiir wekasatin yaintarum.

  12:14 Ashí pénker Túrakrum Ashí shuarjai nawamnaikiarum pénker wekasatarum. Tunaan Túrinkia Yusai penké jeashtatui.

  12:15 Aneartarum. Shuar nakitiakuinkia Yus nu Shuáran shiir Yáintinian tujinkiattawai. Nu shuar yajauch Enentáimiuk Chíkich Shuárnasha itit awajas tunaanum útsukartatui.

  12:16 Tsanirmawairap. Yusna nusha nakitrairap. Isaka Uchirí Esau pénkera nuna nakitramiayi. Yus "iwiairin Núkap Súsatniuiti" timia nuna Enentáimtuschamiayi. Tura asa aya ishichik yurumkajai Yapajiámiayi.

  12:17 Tura Nuyá ni apari ukunam Túrunattana nuna takui Esau ti penkeran wakerimiayi. Tura ti uutkuisha ni apari niin nakitramiayi tura ni chichasman Yapajiátniun tujinkiamiayi.

  12:18 ¶ Atumjainkia Yusna Enentáimtusminia nuka yaunchu Israer-shuarjai ashammain amia Núnischaiti. Yáunchuka Yus ni akupkamurin Israer-shuaran Súakui Senai muranam Jeeármiayi. Muranam uunt jisha kiritniusha teesha nasesha ajamiayi.

  12:19 Tura kachu kakaram Umpúamusha ámiayi. Tura Yus kakaram niin chichaream antukar ashamkar atakka chichaschati tu searmiayi.

  12:20 Kame Yus chichaak "Shuarsha tankusha ishichkisha Nú muranam najarmatai nuka kayajai tukurar tura nankijiaisha Máatniuiti" Tímiayi. Nu akupkamu ti ashammai asamtai "chichaschati" tiarmiayi.

  12:21 Wáinkiarmia nu ti tsuumai asamtai imia Muisaissha "Ashamakun kuraajai" Tímiayi.

  12:22 Antsu atumjainkia Yusna Enentáimtustin nujai nankaamas pénkeraiti. Atumka nayaimpinmaya Seun Náinnium, Jerusarén iwiaaku Yus pujutai péprun nakumeana nui Jeeáitrume. Nuisha ti Untsurí nayaimpinmaya suntarsha

  12:23 Ashí Yus-shuarsha shiir iruntraru ainiawai. Yus-shuarka Ashí nayaimpiniam ni naari anujtukma ásar ni uchiri ainiawai. Nuisha Yus, Ashí shuaran ti nékana nu, pujawai. Niisha Shuáran ti penker awajsamtai nu shuar Jákar ni Wakaní nui shiir pujuiniawai.

  12:24 Nuisha Yamaram Chichaman iin takartamajnia nu, Jesus, pujawai. Nuna numpe ukatramujai Ashí shiir awajsaiti. Nu numpasha Apira numpejai nankaamas pénkeraiti. Kame Apir ántar Máamu asamtai yapajmiatrukta titinia aintsan Enentáimtaji. Antsu Jesus Tunáa Shuáran pénker awajsartaj tusa jakamiayi.

  12:25 Nuka ti penker asamtai Yus chichartamprumna nu nekas anturkatniuitrume. Yaunchu Yus Jú nunkanam Murá chichaamun anturkachar Asutniátniunam uwempracharmiayi. Nuikia Yus nayaimpinmaya chichartamkurin ántachkurkia ishichkisha uwemprashtatji.

  12:26 Yaunchu Yus chichamejai nunkan úurmamtikiarmiayi. Tura yamaisha tawai "Ataksha aya Núnkankechu antsu nayaimpinmasha úurmamtikiattajai."

  12:27 "Ataksha" tana nujai "Ashí Muchitrámnia nu amuukartatui" tawai. Tura muchitrachminia nu juakartatui.

  12:28 Yus iin akupkatniun tsankatramaj nuka umuchnakchattawai. Tuma asamtai Yus yuminsatniuitji. Yus wakerana Núnisrik wishiktsuk shiir Enentáimtusar Yus shiir awajsatniuitji.

  12:29 Maa, ii Yúsrinkia kajerkanka uunt Jía nuke aesaa mash emesramniaiti.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar