Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - JOHN 16

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  16:1 ¶ `Atum kanartukairum tusan Júnaka Tájarme.

  16:2 Israer-shuar iruntainiumia jiiki akuptamkattarme. Nu arantcha mantamainiaksha "Yúsan shiir awajsattsan Túrajai" Tiártatui.

  16:3 Nu shuar Winiasha tura winia Aparnasha nékachu ásar Túrutmawartatui.

  16:4 Núnaka Yamái Tájame. Tura Túrunamtai "Núnisan átiniaiti" timiaj nu nekaarum itiurchat Enentáimprairap' Tímiayi. `Atumjai tuke Pujá asan Núnaka yaunchu ujakchamajrume.

  16:5 Antsu yamaikia Wáketjai winia Akuptukmia nujai pujustaj tusan. Tuma ain wéajna nu inintratsrume.

  16:6 Antsu nuna takui ti kuntuts Enentáimprarme.

  16:7 ¶ Tura Wi wématai atumjainkia nuna nankaamas pénker átatui. Iis, Wi wéaknaka atumin yainmaktinia nuna akupkattajai tura wéachkuinkia Táchattawai. Nuka ti nekasaiti.

  16:8 Yusa Wakaní taa Ashí Jú nunkanmaya aentsun ju menaintiun nekamtikiattawai. Ni tunaari aan nekamtikiattawai. Pénker tunaajainchu wekasamniana nunasha nekamtikiattawai. Tura Yus tunaanum Súmamtikiamniana nunasha nekamtikiattawai.

  16:9 Winia Enentáimturainiachu Tunáarintin ainiawai.

  16:10 Winia Aparuí Wáketkui Wáitkiashtatrume. Tuma asamtai Ashí shuar wi pénker tunaajainchu wekaamun nekaawartatui.

  16:11 Tura ju nunkanam akupniunka Yus tunaanum Súmamtikia asa shuarnasha Súmamtikiamniaiti. Nuna paant nekaawartatui' Tímiayi.

  16:12 `Nu arantcha Núkap Tíintjiarme Túrasha átumka nekaachaintrume.

  16:13 Yusa Wakaní Ashí nekas tiniu asa Ashí nekasa nuna unuitiamprattarme. Ni Enentáimmiajai Tíchattawai antsu winia Aparuí antukma nuna ujatmaktatui. Ukunam átatna nunasha ujatmaktatui.

  16:14 Ashí Wínian ujatmak Winia shiir awajtustatui.

  16:15 Ashí winia Apar takakna nusha Wíniaiti. Nu asamtai "Ashí Wínian ujatmaktatui" tajai' Tímiayi.

  16:16 ¶ `Ishichik pujusrum Winia Wáitkiashtatrume. Nuyá ataksha ishichik pujusrum ataksha Wáitkiattarme. Wisha winia Aparuí wéajai" Tímiayi.

  16:17 Nuyá ni unuiniamuri nuamtak aniniaisarmiayi "żJú chichamsha warimpait? "Ishichik pujusrum Wáitkiashtatrume tura ataksha ishichik pujusrum Wáitkiattarme tura Aparuí wéajai" Tátsuk.

  16:18 "Ishichik pujusrum" tana nusha żwarimpait? Nii tana nu ántatsji" tiarmiayi.

  16:19 Jesussha niin aniastai Táman Nekáa Tímiayi "Ishichik pujusrum Wáitkiashtatrume Nuyá ataksha ishichik pujusrum Wáitkiattarme" Tímiajai. żNúchakait átum inintrustin wakerarmena nu?

  16:20 Ti nekas Tájarme: Atumka Kúntuts pujusrum uuttiatrume tura Yus-shuarcha Warásártatui. Tuma ain~ki átum Kúntuts pujayatrumek ukunam warastatrume.

  16:21 Iis, nuwasha jurertin tsawant jeamtai najaimiak Wáitiatsuk. Tura uchin jurerka ti waraak Wáitsamunka Enentáimtsui.

  16:22 Atumsha Núnisrumek yamaik Kúntuts pujarme. Tura atak iitjiarum tusan winiakui ti shiir Atumí Enentáin warastatrume. Nu warastinian jurutramkichminia ainiawai.'

  16:23 ¶ `Nu tsawantinkia penké ininsashtatrume. Ti nekas Tájarme Winia Enentáimtursarum winia Apar searum nuna Ashí amastatui.

  16:24 Yamaisha Winia Enentáimtursarum winia Apar seachurme. Seakrumninkia amastatui ti shiir warasaruk tusa' Tímiayi.

  16:25 `Métek-taku chichamjai nakumkan nuna Tímiajai. Tura ukunmanka nujai chichatsuk winia Aparnan paant ujaktatjarme.

  16:26

  16:27 Nu tsawantai átumka Winia Enentáimtursarum winia Apar seattarme. Winia Aparsha atumin anea asamtai Wi Niin áujsatin atsumashtatrume. Winia anentu asarum tura winia Aparuíya taman Enentáimtakrumin Niisha anenmawai.

  16:28 ¶ Winia Aparuíya Jíinkin Jú nunkanam Táwitjai. Yamaikia Jú nunkanmaya Jíinkin ataksha Aparuí Wáketjai" Tímiayi.

  16:29 Nuyá ni unuiniamuri tiarmiayi "Yamaikia métek-taku chichamjainchu chichaame.

  16:30 Mash nékaitme. Shuar Amin ininmatsain pénker aimkiatin nékame. Nu nekaar Ame nekas Yúsnumiaitme tu Enentáimtaji" tiarmiayi.

  16:31 Tura Jesus Tímiayi "żNekasash Enentáimtarum?

  16:32 Ti warik átumka ashamkarum Niisháa tsakinmaktatrume tura Winiak ikiurkittiarme. Antsu winia Apar pujakui Wiki pujatsjai.

  16:33 Winia Enentáimturkuram imiatkinchanum pujusarat tusan Tájarme. Jú nunkanam ti Wáitsattarme. Tura Wi Jú nunkanmayan nupetka asamtai warastarum" Tímiayi Jesus.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar