Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - JOHN 2

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  2:1 ¶ Menaintiu tsawant nankaamasmatai nuatnaikiatin Jísat Kaná péprunam ámiayi. Kaná péprusha Kariréa nunkanmauyayi. Jesusa Nukurísha nui pujumiayi.

  2:2 Jesussha ni unuiniamurisha nu nuatnaiyamunam ipiaamu ármiayi.

  2:3 Umutai amuukamtai Jesusa Nukurí Tímiayi "Umutai amuukai. Penké takakainiatsui."

  2:4 Tura Jesus Tímiayi "Nukuá, żurukamtai Winia Túrutam? Iniáitiústá. Winia kakarmar iniakmastin jeaatsui."

  2:5 Nuyá umutain Wáinmainia nuna ni Nukurí Tímiayi "Ashí ni tana nu Umiktárum."

  2:6 Nui kayajai najanamu yumi-yaraatai sais (6) ámiayi. Nu yaraatainmaya Israer-shuar ni ewejéncha ni nawencha nijiamau ármiayi Yus shiir Enentáimtursatí tusar. Chíkich Chíkich yaraatainium uchenta (80) Rítrusha, sian (100) Rítrusha yumi wayamniauyayi.

  2:7 Nuyá Jesus umutain Wáinmaun "Ju yaraatai aimpratarum" Tímiayi. Takui mete aimprarmiayi.

  2:8 Aimprarmatai Jesus Tímiayi "Pai, ishichik shikikrum Námper chicharu suutarum." Tutai Nútiksan Túrawarmiayi.

  2:9 Jista chicharusha nu umutai ajasun Nekáprámiayi. Yaraatainmaya yumi jusamun nekaachmai niisha tura umutai ajamau jusaru ásar nékarmai. Jista chicharusha nuwatun untsuk

  2:10 Tímiayi "Jístanmanka pénker umutain emka Suíniatsuk. Tura jémararmatainkia Tímianchan suiniatsuk. Túrasha ámeka pénker umutai ikiusam Yamái Jíikchamek" Tímiayi.

  2:11 Jesus Túramu Kananum Kariréa nunkanam Túrunamiayi. Nújainkia Jesus emka ni kakarmarin paant iniaktusmiayi. Nuna iisar ni unuiniamurisha Niin Enentáimtusarmiayi.

  2:12 ¶ Nuyá Kapernáum péprunam wémiayi. Ni Nukurísha ni yachisha ni unuiniamurisha nemariarmiayi. Nuisha Untsurí tsawant pujusarmiayi.

  2:13 Israer-shuara namperi, paskua tutai, ishichik ajasmatai Jesus Jerusarénnum wémiayi.

  2:14 Nui Jeá Yusa Uunt Jeen Súruinian Wáinkiámiayi. Turuncha murikniasha yampitsnasha Súrin ármiayi. Chikichcha ni misarin pujusar Kuítian Yapajíniancha Wáinkiámiayi.

  2:15 Nuna Wáiniak yaranken chapikmar asutkiartutain najana nujai Ashí waakartiuk murikrintiuk aa Jíirmiayi. Kuítian yapajniu misarincha ayantar ni Kuítrin Nunká utsankarmiayi.

  2:16 Yampitsan Súrinniasha Tímiayi "Nuka Juyá Jíitiarum. Winia Aparu Jeen surutai jea najanawairap" Tímiayi.

  2:17 Nuna iisar ni unuiniamuri yaunchu Yus-Papinium aarman Enentáimprarmiayi. Ju aarmaiti: "Ame Jeem shiir Atí tusan ti wakerukuitjai."

  2:18 Nuikia Israer-shuara uuntri Jesusan aniasarmiayi "Juna Túramniaitjai tusam żWarí kakarmak iniakmastatam?"

  2:19 Jesussha Tímiayi "Ju Jea Sáakiakrumin Menaintiú Tsawantaí iniantaittiajai Wikia."

  2:20 Israer-shuarsha tiarmiayi "Kuarentisáis (46) uwitin juna jeamtinian pujursarmiayi. Amesha Menaintiú tsawantai Jeamtámeash."

  2:21 Kame Jesus "Jea" chichayat ni ayashin Tímiayi.

  2:22 Tuma asamtai Jesus ukunam jakamunmaya nantakmiatai ni unuiniamuri ni timian Enentáimprar ni chichamencha tura yaunchu Yus-Papinium aarmancha "Nekasaiti" tu Enentáimtusarmiayi.

  2:23 ¶ Paskua Námpertin ti Untsurí Jerusarénnum pujuarmia nu, Jesus aents tujintiamun Túramtai, nuna Wáinkiar Niin nekas Enentáimtusarmiayi.

  2:24 Tuma ain Jesus Ashí neka asa ninkia Enentáimtuscharmiayi.

  2:25 Ninki Ashí shuara Enentáin neka asa Chíkich ujatkat tusa atsumchamiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar