Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - LUKE 14

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  14:1 ¶ Ayampratin tsawantai Pariséu uuntri jeen Jesus Yurumáttsa wémiayi. Tura Chíkich Pariséu wariniak Túrat tusar ii pujuarmiayi.

  14:2 Nui aishman eaak-jaa Jesus pujamunam naka pujumiayi.

  14:3 Jintinniuncha Pariséuncha Jesus aniasmiayi "żWarí Tárum? żAyampratin tsawantai jaa Tsuárminkiait. Tsuárchamniakait?" Tímiayi.

  14:4 Tura niisha aimtsuk pujuarmiayi. Nuinkia jaan antin Tsuármiayi. Tura "shiir Wetá" Tímiayi.

  14:5 Nuyá Pariséun chicharuk, "Atumí umpuurarisha, waakarisha waa Táurmanum akaiki iniamtai, ayampratin tsawant ain nu chichamaik Júatsrumek" Tímiayi.

  14:6 Takui aimkiatniun penké tujinkiarmiayi.

  14:7 ¶ Ipiaamusha penkeri pujutainium pujustaitsar ti wakeruiniakui, Jesus nuna Wáiniak juna jintintramiayi:

  14:8 "Nuátnaikiatin nampernum penkeri pujutainium pujusaip. Nui pujakminkia, Chíkich ámijiai nankaamas penkéri Táchatpiash.'

  14:9 `Tura ipiatmania nu chichartamuk "Chikich iiktusta" turamchatpiash. Nuinkia Chíkich Nánkatkamu pujutainium wéakum natsartatme.

  14:10 Antsu ipiatmakmin, Nánkatkamu pujutainium Pujustá. Nuinkia ipiatmamnia nu chichartamuk "Amikru, ámeka jui penkeri pujutainium Pujustá" turamtatui. Nujai Chíkich ipiaamu ainia nu, "nekas penkerinti" turamartatui.

  14:11 Iimiata, "penkerintjai" tu Enentáimtuma nuka péejchach awajnastatui. Tura ímianchach Enentáimtúmana nuka waantu ajastiniaiti."

  14:12 Nuyá Niin ipiaamua nuna chicharuk Tímiayi "Amesha Yurumáití tusam untsuktajtsam wakerakmeka, ame amikrumsha, yatsumsha, ame shuarumsha, írutramuram Kuítrintin ainia nusha ipiaawaip. Nii ipiaamka, ataksha íksan ámin ipiatmashtatuak. Nujai akikma átatme.

  14:13 Antsu Yurumáití tusam untsuktajtsam wakerakmeka, Kuítrincha, wekaicha, shutuapsha, kusurusha ipiaawarta.

  14:14 Niisha akirmaktinian tujintiainiawai. Pénker shuar nantakiartatna nui akinkiattame. Nu tuma asamtai warastatme" Tímiayi.

  14:15 ¶ Nu misanam pujuarmia nuya, chikichik Jesus chichaamun antuk, Jesusan Tímiayi "Yus akupeamunam pachiiniak, yurumkunka ti shiir ainti."

  14:16 Nuna takui Jesus juna jintintiamiayi: "Aishman namperan Nájanuk, Untsurí shuaran Taartí tusa akatar akupkamai.

  14:17 Yurumátin jeamtai "Winitiarum, Yurumátin jeayi" tu tiarta tusa ni takarniurin akupkamai.

  14:18 Tura winichminiaitji tusar Ashí ujakarmai. Chíkich timiai "Nunkan Yamái sumarmakjai. Iyutaj tusa wéakun winishtatjai. Tsankurturti" timiai.

  14:19 Tura Chíkich chichaak "Wisha tias waakan sumarmakjai. Nekapsatsan wakerajai. Tuma asan winishtatjai. Tsankurturti" timiai.

  14:20 Tura Chíkich chichaak "Yamái nuatnaikiajai. Tuma asan winishtatjai" timiai.

  14:21 Takarin waketki ni uuntrin Ashí nuna ujakmai. Nuna antuk niisha kajekmiayi. Tura ni takarniurin timiai "Ju péprunam pénker jintianmasha tura uchich jintiachinmasha weme, Kuítrincha tura wekaichasha, shutuapsha, kusurusha itiaarta."

  14:22 Nuyá ukunam ni takarniuri taa chicharuk "Uuntá, ame turutmiamna Nútiksanak Túramjai; Túrasha tuke ankant awai" timiai.'

  14:23 `Tutai ni uuntri chichaak "Jintianam weme, Chíkich jintiachiniam weme, Wáinmena nu Ashí awayawarta. Winia jearui piakat tusan wakerajai.

  14:24 Emka ipiaawarmajnia nuka penké Chikichkíksha wininkia Yurumáchartatui, tajarme' Tímiayi."

  14:25 ¶ Untsurí aents Jesusjai irunki wearmiayi. Niisha nuna apajas iis juna Tímiayi:

  14:26 "Shuar ni Aparíncha, ni Nukuríncha, Nuaríncha Uchiríncha, yachincha, umaincha Wijiai nankaamas Enentáimtakka, tura shiir pujustinian wakerak Winí winitniun nakitiakka winia unuiniamur ajaschamniaiti.

  14:27 Ni wakeramurin ajakeak ni krusri yanaki nemartatsna nu winia unuiniamur ajaschamniaiti.'

  14:28 `Jea Yakí jeamtaj tusam wakerakmeka, Kuítian urutmak ajapawaintiaj tusam tura urutmajain~ki amukaintiaj tusam emka Enentáimsashtatmek.

  14:29 Túrutsuk aya ukura iniaisam amuktin tujinkiakminkia, nuna Wáiniainia nu, wishikiainiak juna tiartatui:

  14:30 "Iiskua. Nu shuar jeamtinian nankamamiayi. Túrasha amuktinian tujinkiamiayi." '

  14:31 `Tura uunt Kapitián Chíkich Kapitiánjai mesetan najanatin áchatpiash. Emka, niisha pujus, tias mir (10.000) suntarjai painti mir (20.000) suntar winiana nuna nupetkaintjash tusa Enentáimsashtatuak.

  14:32 Tujintiakka, Chíkich Kapitián jeachat pujaanak, nawamnaikiatai tusa akatar akupkashtatuak.

  14:33 Wats, "Kristu unuiniamuri ajastinjai, wi takakjana juna Warí winia itiurtawa" tu Enentáimsatniuitrume. Túrachkurmeka winia unuiniamur ajastin tujinkiarme.'

  14:34 `Weeka jeaku pénkeraiti. Tura michumarka żitiurak atak pénker ati?

  14:35 Wee michumarka araakmatniunmasha yayaatsui. Tura tsuatnum ikiusmasha ántraiti. Aya ajapatniukete. Kuishim ákuinkia antuktarum" Tímiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar