Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - LUKE 17

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  17:1 ¶ Jesus ni unuiniamurin juna Tímiayi, "Aentsun yajauchin Túrumtikiattana nu tuke átatui. Tura shuar ni ain tunaan wakerumtikna nu Aneartí.

  17:2 Ju shuar uchich ainia nuna yajauchinium Túrumtikna nuna Yus Imiá Asutiáttawai. Tuma asamtai nuna Túratsain uunt kayajai kuntujnum Jinkiá nayaantsanam ajunkam maak ainti.

  17:3 Túrasha atumek iimiastarum. Ame yatsum ámin Tunáa Túrutmamtainkia chicharkata; tura niisha "tsankurturta" Túramkuinkia tsankurata.

  17:4 Chikichík tsawantinin siati Túrutmamtai, tura "tsankurturta, atakka Túrashtatjai," siati Túramkuinkia, tuke tsankurata."

  17:5 Jesusa unuiniamuri Niin chicharuk "Yus Enentáimtajnia Nú nankaamas Enentáimtustin Yáinmaktá" tiarmiayi.

  17:6 Tutai Jesus Tímiayi "Mustasa Jinkiái ti Ishitiúpchich ana Núnisan ishichkisha Yus Enentáimtaitkiurmeka, sikiumuru numi wajana nu, "Wajamurmiyanka ukuiniakam nayaantsanam wajasta" Tákurmin Nú numi umirtamkainti.'

  17:7 `Atumí takarniuri arakmasua amik, waakancha iis Támatai, ¿Nú chichamaik amesha, "Winitiá, Yurumáitiá" Tíintmek?

  17:8 Atsá. Antsu, "yurumak iwiarturata. Wi Yurumátin tura umartincha surusminiam iwiarnarta. Nuyá ame Yurumátá." Nu Tíchaintmek.

  17:9 Nii Túratin ana nunak Túratsuk. Tuma asamtai yuminsashtatme.

  17:10 Atumsha Núnisrumek Yus Túramna nu Ashí umikiam "ti penker Túraitjai" Tíchatniuitme. Antsu "aya ii Túratniuri ana nuke tura asar iikia ántraitji" Títiniaitme." Tu Tímiayi Jesus.

  17:11 ¶ Jesus Jerusarénnum wesa Kariréa nunka ikiuki Samaria nunkanam nankaamakmiayi.

  17:12 Tura péprunam jeamtai, tias aishman ripra sunkurjai tunamaru armia nu, arant wajasarmiayi.

  17:13 Tura untsumainiak "Uunt Jesusá, waitnentrurta" tiarmiayi.

  17:14 Jesus niin Wáiniak, "Pátrii werirum iniaktumastarum" Tímiayi. Tura wésar pénker ajasarmiayi.

  17:15 Nuyá chikichik ni tsuamarman Nekáa kakantar chichaki Yusa Náarin uunt awajki waketki Jesusan tarimiayi.

  17:16 Yuminsataj tusa Jesusan tikishmatar piniakumar tepesmiayi. Nu aishmanka Samarianmayauyayi.

  17:17 Nuna Wáiniak Jesus Tímiayi "Tsuámaru Tiáschakait. ¿Chíkich nuiwisha tui pujuinia?

  17:18 ¿Ju yajaya aishman Nínkik Yusa naari uunt awajsataj tusa waketki tai?"

  17:19 Nuyá aishmankan Tímiayi, "Winia nekas Enentáimtursa asam pénker ajasume. Wajakim shiir weta" Tímiayi Jesus.

  17:20 ¶ Pariséu aents Jesusan Aníak "¿Yusa akupeamuri urutaik ati?" tiarmiayi. Tutai Jesus Tímiayi, "Yusa akupeamuri paant Wáinkiachminiaiti. "Yamaí nankamnayi" tichamniaiti.

  17:21 "Jui awai, nuisha awai" Tíchamniaiti. Warí, Yusa akupeamurinkia atumiin pujawai" Tímiayi.

  17:22 Nuyá ni unuiniamurin chicharuk juna Tímiayi: "Tsawant jeattawai atumsha Winia Aents Ajasu tutain "aya Chikichík tsawantkesha Nii Wáinkiarkia mak" turuttiatrume. Túrasha tujinkiattarme.

  17:23 Aents Ajasu tutai "jui pujawai, nuisha pujawai" Tuíniakui weriirap. Tana nu nemariirap.

  17:24 Wi, Aents Ajasuitjiana nu Tátinian tsawantur jeamtai paant Wáitkiattarme. Peem péetuk Ashí nayaimpin Tsáapnin awajna Núnisan wi taamu paant átatui.

  17:25 Tura nu Túruntsain yamai pujuinia nu Winia nakitruiniakui ti Wáitsatniuitjai.

  17:26 Winia atak Tátiniur jeamtai, yaunchu Nuái pujumia Nú tsawantin Túrunamia Núnisan Túrunattawai.

  17:27 Yurumáwarmiayi, umararmiayi, nuatnaikiarmiayi, ni nawantri nuatnakat tusa surukarmiayi. Tumáa pujuiniai Nuái uunt kanunam enkempramtai, amaarak nu aentsnasha mash amuukarmiayi.

  17:28 Tura Sutuma péprunmasha Rauta írutramurisha Núnisaran Yusa Asutiátniuri Enentáimtutsuk pujuarmiayi. Yurumáwarmiayi, umararmiayi, sumakarmiayi, surukarmiayi, ajancha ajamarmiayi, jeancha jeammarmiayi.

  17:29 Tura Raut Sutuma péprunmaya jiinkimtai asupri tutai kaya keek Yútana aintsan nayaimpinmaya kakeetuk nu aentsun mash Máawarmiayi.

  17:30 Núnisan winia atak Tátiniur jeamtai Enentáimtsuk pujusartatui.'

  17:31 `Nu tsawant jeamtai jea yakiini pujana Nú shuar ni waririn achiktaj tusa akaikishti. Jeá wayashti. Tura kampunniunam wekaana Nú shuar ni jeen waketkishti.

  17:32 Rauta Nuarí Túrunamu Enentáimpratarum.

  17:33 Aya ju nunkanmayan Enentáimias "iwiaaku átaj" tana nu ni iwiaakmarin Emenkáktatui. Tura ju nunkanam ni iwiaakmarin emenkana nu nekas iwiaakma ana nuna Wáinkiáttawai.

  17:34 Paant Tájarme. Nú Káshitin Jimiará aishman nuu peaknuman Kanúu tepeartatui. Chikichik junaktiatui, Chíkichkia ikiunkittiawai.

  17:35 Jimiará nuwa Mái-metek nekée pujuartatui. Chikichik junaktiatui, Chíkichkia ikiunkittiawai.

  17:36 Jimiará aishman kampuniunam wekainiartatui. Chikichik junaktiatui, Chíkichkia ikiunkittiawai." Tu Tímiayi.

  17:37 Nuna antukar "Uunta ¿tui Túrunatta?" tiarmiayi. Tutai ni chichaak "Jaka tepana nui chuan Káutkartatui.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar