Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - LUKE 22

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  22:1 ¶ Wakaprutai enketaachma tanta yuatin Námper, paskua tutai, jeatemamiayi.

  22:2 Israer-shuara Pátririsha Israer-shuara jintinniurisha aentsun ashamainia ásar, itiurak Máawaintiaj~i tusar ti Enentáimsarmiayi.

  22:3 Nuinkia Iskariúti Jútasan Enentáin íwianch Wáintiamiayi. Nú Jútaska Jesusa unuiniamuriin Páchitkiauyayi.

  22:4 Israer-patri uuntrin tura Yusa Uunt Jee Kapitián pujuarmia nuna werimiayi. Tura Jesusan tu surukminiaiti tusa niijiai chichasarmiayi.

  22:5 Niisha nuna antukar warasar "kuit amastatji" Jútasan tiarmiayi.

  22:6 Niisha "ayu" tinia, aents nékachmanum suruktaj tu Enentáimsamiayi.

  22:7 ¶ Wats, wakaprutai enketaachma tanta Yúatin Námper jeamiayi. Paskua tutainium murikchin Máatin ármiayi.

  22:8 Tura Jesus Pitruncha, Juánnasha akupeak "Paskua tutai Námper iwiaratarum" Tímiayi.

  22:9 Tutai niisha chichainiak "żTuí iwiarat tusamea wakeram?" tiarmiayi.

  22:10 Tutai Jesus juna Tímiayi "Péprunam wetarum. Jearum aishman yumin takaku Wekáa Wáinkiattarme. Nú aishman nemarsatarum. Tura Jeá wayaakui,

  22:11 Nú jea nérenniuri chichareakrum "Uunt chichartamuk unuiniamurjai paskua Yurumátin żtui aa? turamui" titiarum, Tímiayi.

  22:12 Tákurmin nu nérentin Yakí Písunam uunt Kuártun Ashí iwiaramun iniakturmastatrume. Nui ii Yurumátin iwiaratarum" Tímiayi.

  22:13 Tutai niisha wear Jesus Tímiania Tímiatrusan Wáinkiarmiayi. Tura paskua namperan nui iwiararmiayi.

  22:14 Yurumátin jeamtai ni unuiniamurijiai Jesus misanam pujusarmiayi.

  22:15 Pujusarmatai, Jesus chichaak "Wisha Játsuk atumjai ju paskua najanatniun ti wakerimjai,

  22:16 atakka ju nunkanam atumjai najanashtin asan. Tura antsu Yus akupeana nui jear atak najanattaji" Tímiayi.

  22:17 Nuyá pininkian achik, Yúsan yuminkias, ni unuiniamurin Tímiayi "Ju pinin achikrum sunaisatarum.

  22:18 Atakka ju nunkanam uwa yumirin atumjai umarchattajai, tajarme. Tura antsu Yus akupin ajastin jeamtai atak iijiai umartatji" Tímiayi.

  22:19 Nuyasha yurumkan achik, Yúsan yuminkias puuk susarmiayi. Tura chicharainiak "Juka winia ayashruiti. Winia ayashur atum pénker pujustinnium surunkattana Núiti. Winia Enentáimtursarum yuatarum" Tímiayi.

  22:20 Tura yurumsua amikiarmatai pininkian achik, "Ju pinin winia numparun nakumea asa uwempratin yamaram chicham najanamun nakumeawai. Winia numpar atumnian puartamprattawai' Tímiayi.

  22:21 ¶ `Túrasha winia surutkattana nu Wijiai métek ju misanam pujawai.

  22:22 Kame Wi, Aents Ajasuitjiana ju, Yus iwiaramua Nútiksanak jakattajai. Túrasha Winia surutkana nu Nekaatí. Ti asutniattawai" Tímiayi.

  22:23 Nuna antukar "Wíashitiaj, Yákit" tunaim ajarmiayi.

  22:24 "żIijiai yaki Imiá nankaamantu aint?" tunaim ajarmiayi.

  22:25 Tura Jesus Tímiayi "Ju nunkanam akupin ainia nu, waantu Enentáimtumasar akupenawai. Tura akupenakui "pénker Túrin ainiawai" Tuíniawai.

  22:26 Tura atumjainkia nuka Atsutí. Antsu nankaamantu ana nu, uchichia Núnik ajastiniaiti; akupeana nusha takarniua Núnik ajastiniaiti.

  22:27 Enentáimsatarum. Misanam pujus yurumna nu, yurumkan ajamana nujai żTuá Imiá nekas nankaamantuit? żYurumna nu nekas nankaamantuchukait? Tura Wisha atumin yurumkan ajamna Núnisnak pujajai.'

  22:28 `Winia itiurchatrun Wáinmiaj nui atumsha Wijiai tuke pujumarme.

  22:29 Tuma asakrumin akupin ajastinian winia Apar surusu asamtai Wisha Nútiksanak akupkatniun Súajrume. Wi akupkatjana nui atumsha Wijiai Yurumáttarme, tura Wijiai umartatrume, Tájarme.

  22:30 Tura akupin pujutainium pujusrum, Israer-shuar tuse írutkamu akupkattarme tajai." Tu Tímiayi.

  22:31 Nuyá Uunt Jesus Tímiayi, "Nekaatá, Semunká. Trikiu neré Tsatsamátniua aintsan Satanás atumi Enentáin Páchim Enentáimtikramprataj tusa seayi.

  22:32 Tuma ain Yus Enentáimtustinian kajinmatkiin tusan Wisha Yúsan seamjai. Tura Yúsnum waketkim ame yatsum Ikiakárarta" Tímiayi.

  22:33 Tutai Semun Tímiayi "Uuntá, sepunam enketmainiakuisha wisha nemarsatajme. Tura mantamainiakuisha métek jakatjai" Tímiayi.

  22:34 Tutai Jesus Tímiayi "Pitrú, nekas Tájame, yamaik atash shiniatsain ame Menaintiú natsantrurtatme" Tímiayi.

  22:35 Nuyá Jesus Tímiayi "Wisha yurumkajainchu, Kuítjainchu, sapatjainchu akupkamjarmena nui żTáatramsamkarum?" Niisha "Atsá penké Táatramsachmaji" tiarmiayi.

  22:36 Tutai Nii Tímiayi "Antsu yamaikia yurumkan takakkunka Takustí, Kuítniasha Núnisan; tura puniancha takakchakka ni pushirin suruk punian sumakti.

  22:37 Nekaatarum. Yus-Papinium yaunchu aarma ana nu wi Túrunamujai uminkiattawai. Juiti aarma: Yajauch shuarnum pachikiarmiayi. Warí, Yus-Papinium Ashí Winia aarma ana nu uminkiatniuiti."

  22:38 Tutai ni unuiniamuri tiarmiayi "Uuntá, jui Jimiará Puniá awai." Tutai Niisha "Asati" Tímiayi.

  22:39 ¶ Nuyá Jesus Jíinkimiayi. Tura tuke Túrin asa Uriwiu Náinnium wémiayi. Ni unuiniamurisha nemariarmiayi.

  22:40 Ai Jeá niin chicharuk "Itiurchat winiakui iniaraij tusarum Yus áujsatarum" Tímiayi.

  22:41 Tuasua amik arantach, kaya nankimiam jeana Núnik Jesus wémiayi. Tura Yúsan áujsataj tusa tikishmarmiayi.

  22:42 Tikishmar juna Tímiayi "Apawá, pininnum Yapá umartinia ántsan Wi Wáitsattajna nu wakerakmeka jurutkitia. Tura Wi wakerajna nucha antsu Ame wakeramna nu Atí, tajai" Tímiayi.

  22:43 Nuyá, Ikiakártaj tusa Yusa suntari nayaimpinmaya tarimiayi.

  22:44 Tura Jesus Imiá Wáitias pujak Nú kakaram Yúsan áujsamiayi. Tura ni searmarisha Numpá ántsan Nunká kitiawarmiayi.

  22:45 Yúsan aujsua amik wajaki ni unuiniamurin werimiayi. Tura Kúntuts Enentáimmiarijiai ti pimpiki Kanúu tepenan tarimiayi.

  22:46 Nuinkia chicharainiak "żUrukamtai Kanúu teparum? Itiurchat winiakui iniaraij tusarum nantakrum Yus áujsatarum' Tímiayi.

  22:47 ¶ Jesus tuke chichaa pujai, Untsurí shuar Táarmiayi. Tura Nuní eemka Jesusa unuiniamuri Jútas naartin winimiayi. Tura Jesusan mukunatajtsa tarunmiayi.

  22:48 Támatai Jesus chicharuk "Jútasá, żAents Ajasu tutai mukunamek surutkattam?" Tímiayi.

  22:49 Jesusjai pujuarmia nu, Túmamun Wáinkiar "żUunt puniajai íjiuartatjik?" tiarmiayi.

  22:50 Tura chikichik Patri uuntri Takarniurí kuishin untsuurin tsupirkamiayi.

  22:51 Tura Jesus Tímiayi "Iniaisatarum." Nuna tinia ni kuishin antin Tsuármiayi.

  22:52 Nuyá Israer-patri uuntrin, Yus-jea uuntrincha, tura pepru uuntrincha, Niin achiktaj tusa tariarmia nuna chicharuk "żWisha kasakaitiaj. Urukamtai puniajaisha numijiaisha tarutniuram?

  22:53 Nuik Yusa Uunt Jeen tuke tsawant atumjai pujumaj nui achirkachmarme. Túrasha átum kiritniumia kakarmajai nupetkatin Yamái tsawantin tsankatkamuitrume" Tímiayi Jesus.

  22:54 ¶ Nuinkia Jesusan achikiar emetawar Israer-patri uuntri jeen Júkiarmiayi. Tura Pítrusha íkian nemarki wémiayi.

  22:55 Tura aach jinia Ikiapárarmiayi. Túrawar anamuk pujuarmiayi. Pítrusha niijiai pujusmiayi.

  22:56 Tura nuwa, Patri takarniuri amia nu, Pítiur jinia anamuk pujan Wáiniak "Ju aishmansha Niijiai pujumiayi" Tímiayi.

  22:57 Tutai Pítiur chichaak "Nuwá, Niin nékatsjai" Tímiayi.

  22:58 Tura árusan Chíkich niin Wáiniak "Amesha Niin Páchitkiaitme" Tímiayi. Tutai Pítiur Tímiayi "Atsá. Wikia ainkia Páchitkiatsjai" Tímiayi.

  22:59 Chikichik ura nankaamasmatai Chíkich apach chichaak "Nekas ju aishmansha Niijiai pujumiayi. Warí, niisha Kariréanmayanchakait" Tímiayi.

  22:60 Tutai Pítiur chichaak "Ame Támena Núnaka nékatsjai" Tímiayi. Nú chichamaik Pítiur Chicháa pujain~ki atash shiniukmiayi.

  22:61 Tura nuinkia Uunt Jesus Pítrun apajas iismiayi. Túra "atash shiniatsain ame menaintiu natsantrurtatme" Uunt Jesus timia nuna Enentáimpramiayi.

  22:62 Nuyá Pítiur jiinki ti uutmiayi.

  22:63 ¶ Aishman Jesusan Wáiniarmiania nu ti wishikiainiak awattiarmiayi.

  22:64 Jiin epetkar yapiniam awattiar chicharainiak "Nekamata, ya awatama" tiarmiayi.

  22:65 Tura katsekainiak ti Untsurí chikichnasha Nánkamas tiarmiayi.

  22:66 Tsawarmatai, Israer-shuara uuntrisha, Israer-patri uuntrisha, Israer-shuara jintinniurisha iruntrar ni iruntairiin ejeniarmiayi. Nui chicharainiak

  22:67 "Paant Titiá. żYus anaikiamu Kristu tutaia Núkaitiam?" tiarmiayi. Tutai Jesus Tímiayi "Wi "ee" Tákuisha, "nekasaiti" Tíchattarme.

  22:68 Tura Wi Aníamsha airkashtatrume, Túrasha akuptukchattarme.

  22:69 Tura Wárik Wisha Aents Ajasuitjiana nu, Ashí nankaamaku ajasan, Yusa untsuurini pujustatjai" Tímiayi.

  22:70 Tutai niisha tiarmiayi "żNuinkia amesha Yusa Uchirínkaitiam?" Tutai Jesus Tímiayi "Ee, Wíitjai, átum Winia Túrutrum Núnisnak."

  22:71 Tutai niisha tiarmiayi "Warí, żiisha Chíkich ujatkat tusar atsumajik? Imia ninki chichaamu antukchajik" tiarmiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar