Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - LUKE 24

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  24:1 ¶ Tumintin Káshik kunkuinian iwiaramun Júkiar nu nuwa Jesus iwiarsamunam weriarmiayi. Tura Chíkich nuwasha atampriarmiayi.

  24:2 Tura iwiarsamu kaya atutkamu urani aan Wáinkiarmiayi.

  24:3 Tura wayawar uunt Jesusa ayashin Wáinkiacharmiayi.

  24:4 Wáinkiachu ásar ashamkarmiayi. Tura "itiurkatjik" tiarmiayi. Tumai Jimiará aishmankan pushin wincharpatniun entsaru niin ayaamach wajainian Wáinkiarmiayi.

  24:5 Nuna Wáinkiar ti sapijmiainiak tsuntsumawarmiayi. Túmakui nu aishman chicharainiak "żIwiaakusha urukamtai jakaanumsha earum? tiarmiayi.

  24:6 Jui pujatsui. Antsu nantakni. Nékatsrumek. Niisha Kariréanam tuke pujus

  24:7 "Wi, Aents Ajasuitjiana nu, yajauch aentsnum surunkattajai. Túran Krúsnum mantamnattajai. Tura Menaintiú tsawantai nantaktiatjai" turamchamkarum" Tímiayi.

  24:8 Nuna takui Jesus timian Enentáimprarmiayi.

  24:9 Tura iwiarsamunmaya waketki taar, Jesusa unuiniamurin auntse armia nuna tura chikichnasha Ashí nu Túrunamun ujakarmiayi.

  24:10 Jesusa unuiniamurin ujakarmia nu ju ainiawai: Maktaranmaya Marí, Juánasha, Jakupu Nukurí Marisha, tura Chíkich nuwajai.

  24:11 Tura Jesusa unuiniamurisha nuwa Tuíniakuisha nekasaiti tu Enentáimtsuk "Wáuruk Tuíniawai" tiarmiayi.

  24:12 Túrasha Pítrusha jiinki Jesus iwiarsamunam tsékenki werimiayi. Jeá, init iis, aya Tárachik tepenan Wáinkiamiayi. Tura Túrunamia nuna ti Enentáimiar ni jeen waketkimiayi.

  24:13 ¶ Nu tsawantaik Jesusa nemarniuri Jímiar Emaús péprunam wéarmiayi. Emaúska Jerusarénnumia auntse kirumitru Jeá pujawai.

  24:14 Túrunamia nuna chichaki wearmiayi.

  24:15 "Itiurkit" tu aujmatki weenai imia Jesus taa nui Páchiniak niijiai wearmiayi.

  24:16 Tura Wáinkiariat nekaashtin asamtai yait nekaacharmiayi.

  24:17 We-wénakua Jesus chicharainiak "Jintiasha żWarí áujmatkirum wéarum? żUrukamtai Kúntuts Enentáimprum?" Tímiayi.

  24:18 Chikichik, Kreupas Náartin chicharuk "Jerusarénnum Túruna nuna Ashí nékainiawai. żAmeka amekek Túrunamia nu nékachu Páchitkiam?" Tímiayi.

  24:19 Tutai Jesus Tímiayi "żWarí urukait?" Tutai tiarmiayi "Entá, Nasarétnumia Jesusa Túrunamuri taji. Niisha Yúsnan etserin asa Yusa kakarmarijiai chichasmiayi tura nuna kakarmarijiai takasmiayi. Núnaka Ashí aents nékainiawai.

  24:20 Tura ii Pátriri uuntri tura ii pépruri uuntri "Tunáa jakamnia Túrayi" tusar "Krúsnum mantamnati" tiarmiayi.

  24:21 Tura ii Israer-aentstin uwemtikrampratin tu Enentáimsamji. Tura ni maamusha Menaintiú tsawant nankaamasai.

  24:22

  24:23 Túrasha ii nuwa ni iwiarsamunam Yamaí Káshik weriar ni ayashin Wáinkiacharmai. Tura "Yusa suntari Wáinkiaji tura "Jesus iwiaakuiti" Túramji" tiarmai. Nuna tu ujatmakakrin ti Enentáimpraji.

  24:24 Nuyá ii shuar iwiarsamun weriar, nuwa tiarmia Tímiatrusan Wáinkiarmiayi. Tura Jesusnaka Wáinkiacharmai." Tu ujakarmai Jesusan.

  24:25 Nuyá Jesus niin chicharainiak "Enentáimchaitrume. Ashí Yúsnan etserin tiarmia nu wau Enentáimtatsrume.

  24:26 żYusa anaikiamuri, Kristu tutai, shiir awajnatsuk ti Wáitsashtinkiait?" Tímiayi.

  24:27 Tura Nuyá Yus-Papinium Muisáis aarmia Nuyá jukin Ashí Yúsnan etserin ni Túrunatniurin aararmia nuna jintintiatasa nankamamiayi.

  24:28 Ayu, nii wearmia Nú peprunam jeawarmiayi. Tura Jesuska nui nankaamaki wétaj tau ajamiayi.

  24:29 Tura niisha chicharainiak "Weep. Iijiai Pujustá. Warí, nantu akaikiyi, kirit ajatemsai" tiarmiayi. Tutai Jesus niijiai pujustaj tusa wayamiayi.

  24:30 Tura niijiai irunar misanam pujus, yurumkan achik, Yúsan yuminkias nincha puuk Súsarmiayi.

  24:31 Nu chichamaik, ni jii uranniua Núnikiarmatai Jesusan nekaawarmiayi. Tura Niisha Nú chichamaik menkakamiayi.

  24:32 Tura nu shuarsha mai tunai ajainiak "Jintia winis Niisha Yus-Papin jintintramuk nekas ii Enentáin shiir Enentáimtikramprachmakaj~i" tiarmiayi.

  24:33 Nuyá, Emaúsnumia Wárik Jíinkiar Jerusarénnum waketkiarmiayi. Nui Jesusa unuiniamurin auntse armia nuna tura Chíkich shuar Jesusan nemariarmia nunasha iruntrar pujuinian Wáinkiarmiayi.

  24:34 Auntse armia nusha tiarmiayi "Uunt Jesus nekas nantakni. Semun Niin Wáinkiaiti."

  24:35 Tutai niisha Jintiá Túrunamun ujakarmiayi. "Jesus yurumkan ajaamakui nui nekaamji" tiarmiayi.

  24:36 ¶ Nuna áujmatuk pujuiniai Jesus aya aneachma ajapén wajas "Shiir Enentáimsatarum" Tímiayi.

  24:37 Nuna antukar, ti sapijmiakar, wakanchashit, Enentáimsarmiayi.

  24:38 Tura Jesus chicharainiak "żUrukamtai sapijmiakrum wakanchashit, tu Enentáimsarum?

  24:39 Winia uwejrusha, nawersha iirtustarum. Wíkiitjai. Takarsa iirsatarum. Warí, wakancha ayashtinkiait, ukunchtinkiait" Tímiayi.

  24:40 Nuna tinia ni uwejéncha nawencha iniaktusarmiayi.

  24:41 Warainiayat sapijmiainia ásar, Niimpiashit tu Enentáimtusarmiayi. Tuma asamtai, niin chicharainiak "żyurumak takakrumek?" Tímiayi.

  24:42 Takui, namaknasha, Míshkincha Súsarmiayi.

  24:43 Tura Jesus nuna achik niisha iimiainiamunman yuamiayi.

  24:44 Tura niin tiarmiayi "Winia Túrutawarma nuna, Wi atumjai nuik pujusan Tímiajrume. Nekas uminkiatniuyayi. Iis, wi Túrunatniurun Muisáis aarmia nusha, Yúsnan etserin aarmia nusha, tura Sarmu papinium aarma ana nusha Ashí uminkiatniuyayi" Tímiayi.

  24:45 Nuyá Yus-Papinium aarman jintintiawarmiayi.

  24:46 Jintintiuk juna Tímiayi: "Yusa anaikiamuri Kristu tutai jaka Menaintiú tsawantai jakamunmaya nantaktinia nu Yáunchuk áarmauyayi. Tura Wi Nú Krístuchukaitiaj.

  24:47 Winia Náarun pachisar, Jerusarénnumia nankama Ashí nunkanam nu chicham etsernaktinia nu aarmauyayi. Shuar ni tunaari tsankurnarat tusar Enentáin Yapajiátniuiti. Tura tu etserkatniua nusha yaunchu aarmauyayi.

  24:48 Tura wi Túrunamu neka asarum etserkatniuitrume, Tímiayi.

  24:49 Tura winia Apar, winia Wakantrun susartatjai, turammarumna nuna akuptuktatjarme. Tura nayaimpinmaya Táatsain jui Jerusarén péprunam Pujústárum. Taa ni kakarmarin suramsattarme." Tu Tímiayi.

  24:50 ¶ Nuyá Jesus Jerusarén péprunmaya Júkiar Petania péprunam ejeniarmiayi. Tura nui ni uweje Takuí, "Yus Yáinmakarti" Tímiayi.

  24:51 Nuna tu pujus, niiya kanakmiayi. Tura nayaimpiniam junakmiayi.

  24:52 Ni unuiniamurisha Niin Imiá shiir Enentáimtusarmiayi. Tura Nuyá ti warasar Jerusarénnum waketkiarmiayi.

  24:53 Tura Yusa Uunt Jeen pujusar Yusa Náarin shiir Awajú pujuarmiayi. Aukete.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar