Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - MARK 3

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  3:1 ¶ Ataksha Chíkich tsawantai Israer-shuar iruntainiam Jesus wayamiayi. Nui shuar ámiayi, ni uweje jaka.

  3:2 Tura Tunáan Túrayi titiai tusar wakeruiniak "ayampratin tsawantai Tsuártimpiash" tusar, Pariséu shuarsha Jesusan ii pujuriarmiayi.

  3:3 Nuinkia Jesus uweje jaka shuaran chicharuk "Ajapén wajasta" Tímiayi.

  3:4 Nuinkia mamikmaun chicharuk "¿Ayampratin tsawantai pénker Túratin yajauch Túratniujai Tuá Imiá pénkerait. Shuar uwemtikratin Máatniujai Tuá Imiá pénkerait?" Tímiayi. Nuna takui niisha pachischarmiayi.

  3:5 Tura Jesus kajek niin iiyarmiayi; tura ni Enentáin Kátsuram ásarmatai Kúntuts Enentáimsamiayi. Tura Shuáran chicharuk "Uwejem iniakmasta" Tímiayi. Iniakmasmatai ni uweje jaruku ataksha pénker ajatsamiayi.

  3:6 Nuyá Pariséu shuar Jíinkiar, Jesus maami tusar Erutis shuarjai áujmatsarmiayi.

  3:7 Nuyá Jesus ni unuiniamurijiai antumiannum wémiayi. Kariréa nunkanmaya Untsurí shuarsha Jesusan nemariarmiayi.

  3:8 Untsurí nunkanmayasha Káunkarmiayi. Jutía nunkanmayasha, Jerusarén péprunmayasha, Itiumía nunkanmayasha, Jurtan entsa amainiasha, Tiru tura Setun pepru pujuinia Nú nunkanmayasha, Untsurí shuar ni Túramurin nekaawar, Jesusan Káutkarmiayi.

  3:9 Untsurí Káunkar chanuntawarain tusa Jesus ni unuiniamurin kanuram Inianáastarum tusa seamiayi.

  3:10 Kame Untsurí shuaran Jesus nuik tsuaru asamtai, jaa shuar nui Káunkarmiania nu Jesusan antintaj tusar shitianainiakui nuna seamiayi.

  3:11 Tura iwianchrukusha Jesusan Wáinkiar tikishmatrarmiayi. Untsumainiak "Ame nekas Yusa Uchirínme" tiarmiayi.

  3:12 Tura nuna etserkairap tusa Jesuska kakantramiayi.

  3:13 ¶ Nuyá Jesus Náinnium wakamiayi. Tura anaikiatniun wakerimia Nú shuaran untsukmiayi. Tura niisha Jesusan weriarmiayi.

  3:14 Tura Niijiai wekasar Yus-Chichaman unuiniartinian tuse Shuáran anaikiarmiayi.

  3:15 Tura sunkur Tsuártinian, iwianchcha jiiki akupkatniun ni kakarmarin Súsarmiayi Nú shuaran.

  3:16 Ju Shuáran anaikiamu ármiayi: Semun, Jesus Chíkich naarin Pítiur apujtusmiania nu;

  3:17 Sepetéu uchiri Jakupu, ni patai Juánsha; ipiamtajai métek kakaram ásarmatai nuna mai "Puanérjis" naari susamiayi. Nusha shuar chichamjainkia "ipiamta nuke" tawai.

  3:18 Nuyá Antressha, Jiripi, Parturumí, Mateu, Tumas, Arpeu Uchirí Jakupu, Tateu, ásump Semun,

  3:19 Jútas Iskariúti. Jesusan ukunam surukmia Nú Jútasauyayi. Anaik amukmatai Jeá waketrarmiayi.

  3:20 Waketkiarmatai, ti Untsurí shuar taarmatai takatri ti akui, Yurumátniun jeacharmiayi.

  3:21 Jesusa Shuárisha nuna nekaawar Jesus ti itiurchat pujus Wáurtsuash tu Enentáimsar jukitiai tusar nu jeanam jeariarmiayi.

  3:22 ¶ Nuyá Israer-shuara jintinniuri Jerusarénnumia Táarmiania nu, Jesusan áujmatainiak "Pirsepú enkea asa iwianchrukuiti. Tuma asa uunt iwianchi kakarmarijiai iwianchin jiiki akupeawai" tiarmiayi.

  3:23 Tutai Jesus winitiarum tusa niin untsukmiayi. Tura Enentáimtikrataj tusa juna Tímiayi: "¿Iwianch Satanáskesha itiur ajapmamatin~ki?

  3:24 Chikichik Nú nunkanmaya shuar Nuámtak kajernaiyakuinkia, nu nunka wari meserchattawak.

  3:25 Nuámtak shuar ni shuarijiai kajernaiyakuinkia nu shuarsha amunaikchartatuak.

  3:26 Núnisan ¿Satanáskesha ni suntarijiai Máaniakka itiurak tuke pujusarat? Amunaikiartatui.

  3:27 Nánkamas shuar kakaram shuara jeen Wayá, nérenniun jinkiatsuk ni Kuítrin kasarkachminiaiti. Antsu nérenniun Jinkiá ni Kuítrin kasarkamniaiti.

  3:28 Nekas Tájarme, shuar Tunáa Ashí Túruiniana nuka tsankuramniaiti. Winiasha winia Aparnasha yajauch áujmatusha tsankuramniaiti.

  3:29 Antsu Yusa Wakanín yajauch áujmatna nuka tsankurachminiaiti; antsu nu shuar ninki tuke sumamattawai."

  3:30 "Jesuska iwianchrukuiti" Tuíniakui Jesus Nuní Tímiayi.

  3:31 ¶ Nuyá ni yachi ni Nukuríjiai taar aa wajasar, Jesusan untsukat tusa akupkarmiayi.

  3:32 Shuar Jesusan téntak pujuarmia nu tiarmiayi "Iis, nukusha, yatsumsha aa wajasar untsurmainiawai."

  3:33 Tutai Jesus chichaak "Ya ainia winia nukursha yatsursha" Tímiayi.

  3:34 Niin téntakar pujuarmia nuna iis "Júiti winia nukurka, yatsurka, Tímiayi.

  3:35 Shuar Yusa wakeramurin uminiana nu winia yatsuruiti, winia umaruiti, winia nukuruiti" Tímiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar