Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - MARK 9

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  9:1 ¶ Ataksha Jesus niin chicharuk, `Nekas Tájarme, shuar Játsuk Yus ni kakarmarijiai aentsu Enentáin akupkattana Nú tsawantan Wáinkiartatna nu jui iijiai pujuiniawai" Tímiayi.

  9:2 Nuyá sais tsawant nankaamasmatai, Jesus Pítruncha, Jakupuncha, Juánnasha uunt Náinnium Júkiarmiayi. Nuisha Jesus Nushá iira ajasmiayi.

  9:3 Ni pushirisha ti puju Jíitsumir ajattsarmiayi. Nujai métek puju awajsatin ju nunkanam atsawai.

  9:4 Túruna nui Erías, Muisaisjai wantinkiar Jesusjai chichainian Wáinkiarmiayi.

  9:5 Nuyasha Pítiur Jesusan chicharuk "Uuntá, ii jui pujustin ti pénkeraiti. Menaintiú aakmaktai, Aminiu chikichik, Muisaisna chikichik, Eríasnasha chikichik" Tímiayi.

  9:6 Jesusa unuiniamuri sapijmainiak, Pítiur wariniak titi nekaachmiayi. Nékachu asa nuna Tímiayi.

  9:7 Tura yurankim tara mikintiu awajsamiayi. Yuranminmaya chichaak "Júiti winia aneamu Uchir. Nii anturkatarum" Tímiayi.

  9:8 Nuyanka ni unuiniamuri ayantmar iiyaj tukamar aya Jesusnak Wáinkiarmiayi. Chíkichkia atsuarmiayi.

  9:9 Nuyá Náinniumia akainiak Jesus niin chicharuk "Wáinkiarumna nu etserkairap. Wi, Aents Ajasuitjiana ju jakamunmaya nantaatsain nu etserkairap" Tímiayi.

  9:10 Tutai ni Tímian ímiatrusan úukarmiayi. Tura "jakamunmaya nantaatsain tana nu, żwariniak ta?" nuamtak tunainiarmiayi.

  9:11 Tura Jesusan aniasarmiayi "żUrukamtai Israerti ii jintinniurisha, Erías emka Tátiniaiti, tuinia?" tiarmiayi.

  9:12 Tutai Jesus Tímiayi "Nekas Erías Ashí iwiarattsa emka Tátiniaiti. żTura Aents Ajasunun Yus-Papinium warintiua? "Ti Wáitsattawai; Niin nakitrartatui." Tu aarmaiti.

  9:13 Wi Tájarme, Erías nekas Táwiti. Támatai, shuar Ashí ni wakeriarmia nuna niin Túrawarmiayi. Yusa Papiriin Eríasa Túrunatniuri aarma amia Tímiatrusan Túrawarmiayi" Tímiayi Jesus.

  9:14 ¶ Tura ni unuiniamuri matsatmanum atak Wáketuk, ti Untsurí aents Káutkar Israer-shuara jintinniurisha niijiai tunai pujuinian Wáinkiamiayi.

  9:15 Tura aencha, Jesusan Wáinkiar warainiak, tsékenki weriar, áujsarmiayi.

  9:16 Túrunawarmatai, Jesus chicharainiak, "Warí tunaiyarum?" Tímiayi.

  9:17 Tutai chikichik ayak "Uuntá, winia uchirun Amin itiarjame. Iwianchruku asa chichachuiti.

  9:18 Túmakui íwianch enkemtakun paat ajiar aepeawai; Túram uchisha saun kaput apak nain Kátetete awajeawai. Túram kakaakcha ame unuiniamurmin seamjai, Jíirtukti tusan, Túrasha tujintrutkarai" Tímiayi.

  9:19 Tutai Jesus Tímiayi "Yúsan Enentáimtichutirmea Urutmá tsawantak pujustaj atumjai. Urutmá katsuntrataj! Uchi itiatarum" Tímiayi.

  9:20 Takui uchin Jesusan itiariarmiayi. Tura íwianch uchin enkemta Jesusan Wáiniak uchin ajakramiayi. Uchisha chichiptur Nunká iniaan péper-péper ajakin wenunam saun apakmiayi.

  9:21 Túrunamtai Jesus ni Aparín aniasmiayi "żUrutá yaunchu ainkiait?" Tutai ni apari Tímiayi "úchichik ainkiaiti.

  9:22 Tuma asa tuke Jutikiú pujurniuiti; jiniumsha apeawai, Entsá maataj tusa ajuaawai. Yaintrukminiaitkiumka waitneasam yaintrukta" Tímiayi.

  9:23 Tutai Jesus chicharuk "żUrukamtai, yaintrukminiaitkiumka, tame? Nekaata, shuar Winia nekas Enentáimturna nu Ashí Túramniaiti" Tímiayi.

  9:24 Tutai uchi apari kakantar chichaak, "Uuntá, nekas Enentáimtajme. Nekas Enentáimtustinian Táasjana nu Yáintkiata" Tímiayi.

  9:25 Tura shuar Untsurí Káunainian Jesus Wáiniak kakantuk "Empeku chichachu awajin iwianchi Jíinkitia, Tájame. Jíinkim ataksha wayawaipia" Tímiayi.

  9:26 Tura íwianch jiiniuk untsumak uchin we-werkasa ajakar chichichiptu aepkimiayi. Túram uchi jaka ímianis tepemiayi. Túrunamtai Untsurí shuar "jakayi" tiarmiayi.

  9:27 Támanak Jesus uwejen achik awajkimiayi, tura uchi nantaki wajakmiayi.

  9:28 Tura Jesus Jeá wayamtai, ninki pujusar, ni unuiniamuri aniasar "żUrukamtai iisha Jíiktin tujinkiamaj~i?" tiarmiayi.

  9:29 Tutai Jesus Tímiayi "Ju iwianchkia ijiarmar Yus áujkur jiikminiaiti" Tímiayi.

  9:30 ¶ Nuyá Jíinkiar Kariréa nunkanmaani nankaamakarmiayi. Ni unuiniamurin unuinia asa nu nankaamamun nekaawarain tusa Jesus nakitmiayi.

  9:31 Unuiniak juna Tímiayi: "Wi Aents Ajasuitiaj juna mantamnati tusar achirkar surutkartatui. Tura Máamuitiatnak, iwiarsamunmayan Menaintiú tsawantai nantaktiatjai" Tímiayi.

  9:32 Tura nu chichaman nekaacharmiayi. Nékainiachiat, anintrustinian arantukarmiayi.

  9:33 Nuyá Kapernáum péprunam jeawarmiayi. Tura Jesus Jeá pujus ni unuiniamurin aniniak, "żAtumsha Jintiá winisrum Warí áujmatmiarum?" Tímiayi.

  9:34 Tura natsarar pachischarmiayi. Kame Jintiá wésar "iijiai żyaki Imiá nankaamantu ajasat?" tunainiarmiayi.

  9:35 Ni unuiniamuri pachischarmatai, Jesus pujus Ashí tuse unuiniamurin irur chichaak "Shuar nekas nankaamantu ajastajtsa wakerakka, peejchachia nuke Enentáimtumar shuara Yáintri Atí" Tímiayi.

  9:36 Tura uchin Itiáa miniakas chichaak:

  9:37 "Shuar uchin winia naarui shiir awajeakka Winia shiir awajtawai. Tura Winia akuptukua nunasha shiir awajeawai" Tímiayi.

  9:38 Nuyá Juan Jesusan chicharuk "Uuntá, shuar ame Náarmin pachis iwianchin akupea wainkiamji. Tura iijiai írutkachu asamtai nu Túratin suritkiamji" Tímiayi.

  9:39 Tutai Jesus Tímiayi "Antsu suritkiairap. Shuar winia Náarun pachis tujinkiamun Túrakka, nu shuar wari tsanumprutratniun tujinkiattawai.

  9:40 Shuar iin nakitramachkunka, iin Páchitkiawai, Tímiayi.

  9:41 ¶ Winia nemarka asakrumin shuar yumiichinkesha ajampramkuka ántar Túratsui; akikma átatui' Tímiayi.

  9:42 `Tura shuar ju uchin Winia umirtuinia nuna yajauchin Túrumtikiamtainkia, ti asutniattawai. Tuma asamtai uchin yajauchin Túrumtiktsain kuntujen kayajai jinkiar nayaantsanam ajunmaka maak ainti.

  9:43 Ame uwejmek yajauchin Túrumtikkramamniaitkuinkia tsupikta. Mai uwejtuk Wáitsatniunam jeatniujainkia Chikichík uwejjai ju nunkanam pujusar tuke iwiaaku pujustinnium jeatin ti shiiraiti. Warí, Wáitsatniunmanka ji kajinkiashtin awai,

  9:44 Jákaru akarisha Jáiniatsui tura jisha tuke kapaawai.

  9:45 Nawemsha yajauchin Túrumtikkramamniaitkuinkia nusha tsupikta. Mai nawentuk Wáitsatniunam jeatniujainkia Chikichík nawejai ju nunkanam pujusar tuke iwiaaku pujustinnium jeatin ti shiiraiti. Wáitsatniunmanka ji kajinkiashtin awai,

  9:46 Jákaru akarisha Jáiniatsui tura jisha tuke kapaawai.

  9:47 Jimisha yajauchin Túrumtikkramamniaitkuinkia ukuinkiata. Mai jiintiuk Wáitsatniunam jeatniujainkia Chikichík jiijiai ju nunkanam pujusar Yus akupeana nui jeatin ti shiiraiti;

  9:48 Wáitsatniunmanka Jákaru akarisha Jáiniatsui tura jisha tuke kapaawai.

  9:49 Naman Yus susamu weaktinia aintsan aentstirmesha jijiai nekapnastatrume.

  9:50 Weesha ti penkeraitiat michumarka, żitiurak jea-jeat átin~ki? Wats, wee jeakua aintsarmek atumek shiir Enentáimtunaistarum" Tímiayi Jesus.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar