Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - MATTHEW 16

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  16:1 ¶ Pariséusha tura Satuséusha Jesusan nekapsatai tusar tariarmiayi. Túrawar "Ame Yúsaiyaitkiumka kakarmarmijiai nayaimpinnmaya iniakmasta, iisha Wáinkiatai," tiarmiayi.

  16:2 Tutai Jesus Tímiayi "Atumka "Kapaaku péetar Kíntiamkui kashin esatrurtatui" Tíniuitrume.

  16:3 Túrasha "Te ajas kapaaku péetar tsawaakui yumi yajauch átatui" Tíniuitrume. Tura nekasaiti. Maa, átumka nayaim iisrum ju nunkanam Túrunattana nu nékarme. Antsu Yus Yamái Jú nunkanam tura nuka nékatsrume. Antraitrume.

  16:4 Aents yajauch ásar tura Yusan Enentáimtachu ásar kakarmajai iniakmamun wakeruiniawai. Túrasha áyatik Junas Túrunamia nuke iniakmastiniaiti" Tímiayi. Tinia ikiuak wémiayi.

  16:5 ¶ Tura Entsá amaini katinkiar ni unuiniamuri tantan Júkitniun kajinmatkiarmiayi.

  16:6 Nuyá Jesus Tímiayi "Wáinkiatarum, Pariséusha Satuséusha wakaprutai takakainia Nújaisha aneartarum."

  16:7 Tutai ni unuiniamuri tiarmiayi "Ii tanta itiachakrin Tátsuk."

  16:8 Jesus nuna antuk Tímiayi "żUrukamtai tanta itiachji tunaiyarum. Yusa kakarmari kajinmatkintrumek.

  16:9 Senku tantajai Túramiaj nu kajinmatkintrumek. Senku mir (5000) aishmankan ayuramtai Untsurí chankin Tiármia nu Enentáimtsurmek.

  16:10 Tura siati tantajai kuatru mir (4000) aishmankan ayuramtai nuna ishichik chankin Tiármia nu kajinmatkintrumek.

  16:11 Itiurak Imiá nékatsrum? Wi Pariséu wakaprutairisha Satuséu wakaprutairisha aneartarum Tákun penké tantan Tátsujai" Tímiayi.

  16:12 Nuna Jesus takui ni unuiniamurisha nekaawarmiayi. Penké tantaa wakaprutairin Tíchamiayi antsu Pariséusha Satuséusha unuiniatairin Tímiayi.

  16:13 ¶ Tura Sesaria-jiripiunam jeawar Jesus ni unuiniamurin aniasarmiayi "Aents Ajasuitjiana juna żyaiti turutainiawa Winia?"

  16:14 Niisha ayak tiarmiayi "Chíkich, imiakratin Juánkaiti turamainiawai. Chíkichka, Eríasaiti turamainiawai. Chikichcha Jeremíasaiti, chikichcha Chíkich aents Yúsnan etserniuiti turamainiawai" tiarmiayi.

  16:15 Tutai nincha aniiniak "żAtumsha yaiti Túrutrum?" Tímiayi.

  16:16 Semun Pítrusha "Ametme Kristu, Yus Anaikiamu. Nekas iwiaaku Yusa Uchirínme" Tímiayi.

  16:17 Tutai Jesus Tímiayi "Shiiraitme Junasa Uchirí Semunka. Núnaka aents ujatmakchaiti antsu winia Apar nayaimpiniam pujana nu ujatmakmatai nekaam tame.

  16:18 Tura Wisha Tájame, ame Pítruitme, kayach Tútaim. Nu kayanam jea jeamtinia aintsan Yus-shuaran ekenin tsakatmartatjai. Túramtai Jákatniusha tura Yusa nemasrisha nu jeamman pukukchattawai.

  16:19 Yus akupeamu yawincha amastatjai. Ju nunkanam jinkiatniusha Atíatniusha amasmaiti. Tuma asamtai ame ju nunkanam suritiam nu nayaimpinmasha suritniaktatui. Tura ju nunkanam tsankateam nu nayaimpinmasha tsankatnaktatui" Tímiayi.

  16:20 Nuna tinia Jesus ni unuiniamurin Krístuitiaj nu etserkairap tinia akupkarmiayi.

  16:21 ¶ Nuyá Jesus juna unuiniatan nankammiayi. "Wi Jerusarénnum wétiniaitjai. Nui Israer-shuara uuntrisha, Israer-patri uuntrisha, Israer-shuara jintinniurisha ti Wáitkiarsartatui. Nuyá mantuawartatui Túrasha Menaintiú tsawantai nantaktiatjai."

  16:22 Takui Pítiur arantach Jukí chicharuk Tímiayi "Uunta, nuka penké áchatniuiti. Aminkia Túrutmacharminiaiti."

  16:23 Jesus ayanmatar Pítrun Tímiayi "Werumta, Satanása. Yajauch awajtame. Ameka Yus wakeramu Enentáimtsume. Antsu Jú nunkanam Enentáimainia ainis Enentáimme."

  16:24 ¶ Nuyá Jesus Ashí ni unuiniamurin Tímiayi "Shuar Winia nemartustaj tusa wakerakka ni wakeramurin iniais ni krusi yanaki Winia nemartusti.

  16:25 Shuar áyatik pénker pujustaj Tákunka nu shuar uwemtsuk jakattawai. Antsu Jákatniuitkuisha pénker pujustinian Enentáimtsuna Nú shuar nekas iwiaakman wainkiattawai.

  16:26 Wats, shuar Ashí Jú nunkanam írunna nuna sumakka tura nujai ni wakani émeseak żitiurak pénker pujustin? Shuara Wakaní emesramu żAshí Jú nunkanam írunna nujai iwiaramniakait?

  16:27 Wi Aents Ajasu asan, winia Aparu kakarmarijiai tura ni suntarijiai tana Ashí Shuáran ni takasmajai métek akiktatjai.

  16:28 Paant Tájarme, shuar jui wajainia ju Játsuk Wi akupin ajasmatai Wáitkiartatui" Tímiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar