Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - MATTHEW 2

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  2:1 ¶ Jutía nunkanam Pirin pépru ana nui Jesus akiiniamiayi. Nuisha Nú nunka akupniuri Irutisauyayi. Akiiniamtai ti neka apach nantu Tátainmaaniya Jerusarén péprunam Táarmiayi.

  2:2 Taar inintruiniak "żIsraer shuara uunt akupniuri tui akiiniait? tiarmiayi. Nantu Tátainmaani pujaati ni yaari Wáinkiamji. Tura tikishmatratai tusar winiaji" tiarmiayi.

  2:3 Irutis nuna antuk Nusháa Enentáimpramiayi. Tuma asamtai Ashí Jerusarénnumia shuarsha antukar Nusháa Enentáimprarmiayi.

  2:4 Irutis nuikia Ashí Israer-patri uuntrincha tura yaunchu akupkamun jintinniuncha untsukarmiayi. Tura Kristu akiiniatniurin inintrusmiayi.

  2:5 Tutai chichainiak "Jutía nunkanam Pirin pepru ana nui akiiniatniuiti, tiarmiayi. Yaunchu Yúsnan etserin tu aaruiti:

  2:6 "Jutía nunkanam, Pirin pepru, Ishitiápchich ana Nuyá nekas uunt akupin winittiawai. Nii Ashí Israer shuaran, Wíi shuar ásarmatai, pénker Wáinkiattawai," tawai Yus." Tu tiarmiayi.

  2:7 Nuna Tuíniakui Irutis ti neka apachin úusan, Urutía yaa emka Wáinkiamarum tusa aniasarmiayi.

  2:8 Nuyá Pirinnum akupeak "Nui werum uchi pénker inintrusrum Wáinkiatarum. Tura Wáinkiarum ujatkatarum. Wisha werin Tikishmátuutaj" Tímiayi.

  2:9 ¶

  2:10 Tutai ti neka apach wearmiayi. Tura yaa, yajaya Wáinkiarmiania nu, tuke eem wémiayi. Tura yaan Wáinkiar ti wararsarmiayi. Tura Nú yaa uchi pujumia nui ejeniarmiayi.

  2:11 Jeá wayawar uchincha ni Nukurí Marijiai Wáinkiarmiayi. Tura uchin tikishmatrarmiayi. Nuyá ni Kajuntríyan kurincha, Mirá kunkuinniasha, Chíkich kunkuinniasha Súsarmiayi.

  2:12 Nuyá mesekranam Yus "Irutisaini weerap" tutai Chíkich jintianam waketkiarmiayi.

  2:13 ¶ Ti neka apach waketramtai Yusa suntari mesekranam Jusen ujakmiayi. "Nantakim uchi ni Nukuríjiai Ejiptu nunkanam jukim nui Pujustá. Irutis uchin Máataj tusa eaktatui. Tura ukunam ankant ajasmatai ujaktajme" Tímiayi.

  2:14 Tutai Jusé kurat shintiar Nú Káshik uchincha Nukuríjiai Ejiptunam jukimiayi.

  2:15 Irutis Jáatsain nui pujusarmiayi. Ejiptunam pujusmatai Yus yaunchu timia nu uminkiamiayi. Iis, Yúsnan etserin aak Tímiayi: "Ejiptunmayan winia Uchirun untsukmajai." Tu aarmiayi.

  2:16 ¶ Irutissha ti neka apach niin ananka Yajá waketran Nekáa ti kajekmiayi. Ti kajek Ashí aishmanchin Pirinnumsha tura yantamach pujuarmia nunasha maawaarat tusa akupkamiayi. Ti neka apach ujakmia nuna Enentáimias Ashí Jimiará uwin takakun tura Nú uchichin Máawarat tusa akupkamiayi.

  2:17 Nuka Yusnan etserin Jeremías aarmia nu uminkiamiayi. Juna aarmiayi:

  2:18 "Ramá nunkanam ti uutainiak uur ajainiawai. Raker ti uutu asa atsankrachminiaiti ni Uchirí Jákarmatai." Tu aarmiayi.

  2:19 ¶ Tura Irutis jakamtai Yusa suntari mesekranam Jusen ujakmiayi.

  2:20 "Uchin Máataj tiarmia nuka Jákarai. Yamaikia ataksha uchi ni Nukuríjiai jukim Israer nunkanam waketkitia" Tímiayi.

  2:21 Tutai Jusé nantaki uchincha Nukuríjiai jukin Ejiptunmaya Israer nunkanam waketkimiayi.

  2:22 Túrasha Irutisa Uchirí Arkiráu Jutía nunkanam uunt akupin ajasun Nekáa nui wétinian Aránkámiayi. Mesekranmasha ujakma asa nui pujutsuk Kariréa nunkanam wémiayi.

  2:23 Nui Jeá Nasarét péprunam pujusmiayi. "Nasarétnumia átatui" Yusnan etserin yaunchu tu etserkamu nujai uminkiamiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar