Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - MATTHEW 23

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  23:1 ¶ Jesus ni unuiniamurincha tura Ashí Shuárnasha tiarmiayi

  23:2 "Israer-shuara jintinniurisha tura Pariséusha Muisais akupkamun paant ujatmainiawai.

  23:3 Tuma asamtai tuinia nu umirkatarum. Túrasha ni Túruinia nu jumamkiirap. Nu shuar shiir chichainiayat Nusháa Túrin ainiawai.

  23:4 Ti itiurchat ana nuna akupeenak ti emeram entsaktinia aintsan aentsun apujtuiniawai. Túrasha chikichik uwejéjaisha ishichkisha takuitniun nakitiainiawai.

  23:5 Aya shuar iirsarti tusar Ashí Túruiniawai. Ashí shuar pénker Enentáimturarti tusar Yus-Papin nijiaincha tura kunturincha ti wankaram awajsar anujak yujainiawai. Tura nu arantcha pushiri sasariarman Ashí shuarjai nankaamas esaram awajas wekainiawai.

  23:6 Nampernumsha pénker iwiaramunam pujustinian wakeruiniawai. Iruntainmasha nankaamantu ajasa pujustinian wakeruiniawai.

  23:7 Jintiá wekainiaksha Ashí aents áujtuiniak "Jintínkiartiniá" turutiarti tusa wakeruiniawai' Tímiayi.

  23:8 `Túrasha átumka Ashí shuar "Jintínkiartiniá" turutiarti tusa Enentáimsashtiniaitrume. Atumka Nuámtak Yáchintrume. Atumka chikichik jintinkiartin ni naari Kristu takakrume. Nu asamtai "Jintínkiartiniá" Túramcharmin ainiawai.

  23:9 Ju nunkanmasha shuar "Aparú" tiirap. Chikichik nayaimpiniam pujana nu Atumí Aparínti.

  23:10 Atumi uuntri aya Krístuk asamtai "Uuntrú" Túramcharmin ainiawai.

  23:11 Antsu átum írutkamunmaya uunta nuka peejchach átiniaiti.

  23:12 Shuar nankaamantu ajastaj Tákuinkia Yus niin péejchach awajsattawai. Antsu péejchach ana nuna Yus niin nankaamaku awajsattawai' Tímiayi.

  23:13 ¶ `Maa Wáinkiatárum jintinniutirmesha, Pariséutirmesha. Antrarum shiir chichamtiniaitrume. Yus akupeamunam wayatin waiti epenniuitrume. Atumsha wayatsuk chikichcha wayataj tuinia nusha suritniuitrume.'

  23:14 `Maa Wáinkiatárum jintinniutirmesha, Pariséutirmesha. Antrarum shiir chichamtiniaitrume. Wajé jee atankiirum aents Enentáimturarain tusarum ti esaram Yus áujtiniaitrume. Túrin asarum átum ti Asutniátniuitrume.'

  23:15 `Maa Wáinkiatárum jintinniutirmesha, Pariséutirmesha. Antrarum shiir chichamtiniaitrume. Nunkanmasha nayaantsanmasha Yajá wekainiuitrume Chikichík shuar Winí nemartusat tusarum. Tura atumi nemari ajasmatai atumjai nankaamas Tunáa sumamamnia awajearme.'

  23:16 `Wáinkiatárum átumka. Jintinkiartiniaitiatrum nékachu asarum kusurua ainiuitrume. Ju Jintíarme: "Shuar nekasan tajai tusa Yusa Jeen Páchiakka nii tana nuna umitsuk ikiukminiaiti. Antsu nekasan tajai tusa Yusa Jeen kuri ana nuna Páchiakka ti nekas umiktiniaiti" Tíniuitrume.

  23:17 Nétsetrume. Yúsjainkia Ashí kuri ántrachukait. Antsu Yusa Jeen írunna nuka aya nuin ikiusma asa Yusna ajasuiti. Tuma asamtai kurijiai nankaamas Yusa Jee Enentáimtustiniaiti. Enentáimcha asarum kusurua ainin Wáakuitrume.

  23:18 Nu arantcha Tíniuitrume: "Shuar nekasan tajai tusa naman-maar-Yus-Sútain Páchiakka nii tana nuna umitsuk ikiukminiaiti. Antsu Yús-sutainiam naman patasman Páchiakka ti nekas umiktiniaiti" Tíniuitrume.

  23:19 Nétsetrume. Penké naman Yusjai ántrachukait. Aya Yús-sutainiam patasma asa nu naman Enentáimtuschatniukait. Enentáimcha asarum kusurua ainin Wáakuitrume.

  23:20 Enentáimpratarum. Shuar nekasan tajai tusa Yús-sutain Páchiakka aya Sútainiak Páchiatsui antsu sutaincha tura nui patasmancha Mái-metek Páchiawai.

  23:21 Núnisan shuar Yusa Jeen Páchiakka aya nunak Páchiatsui antsu Yus nu jeanam Pujú asamtai nunasha Páchiawai.

  23:22 Núnisan shuar nayaimpin Páchiakka Yus pujutaincha tura Yus nui pujana nunasha Páchiawai.'

  23:23 `Maa Wáinkiatarum jintinniutirmesha, Pariséutirmesha. Antrarum shiir chichamtiniaitrume. Kumintsu nukesha, anisa nukesha, menta nukesha tias (10) akantram chikichik akankamu Yus Súwitrume. Nuka pénkeraiti, ikiukchatniuiti. Túramaitiat nekas pénker Túratniua nu Túrutsuk ikiuwitrume. Yus nekas Enentáimtustincha, Waitnentáimturtincha tura tuke pénker Túratniusha Enentáimtsuk ikiuwitrume.

  23:24 Atumka jintinkiartiniaitiatrum nékachu asarum kusuru ainiuitrume. Kutanam yajasmach enketu Wáinkiurmeka Júwitrume. Túrayatrum kamiriu Wáinkiurmeka kawai nankaamas uunt ain takamtsuk Kújawitrume.'

  23:25 `Maa Wáinkiatarum jintinniutirmesha, Pariséutirmesha. Antrarum shiir chichamtiniaitrume. Atumka tsapasha pininsha initiaani nijiatsuk aya Pátatek nijiawitrume. Núnisrum Pátatek shiir awajmamniuitrume tura Enentáiminkia kasamkatniusha tura Chíkichna wakeruktincha nujai Piákuitrume.

  23:26 Kusuru ainiuitrume, Pariséutirmeá. Antsu emka initiaani tsapasha pininsha nijiaktarum. Túrakrumninkia Pátatkesha mai pénker átatui. Núnisrum atumsha atumi Enentáin ana nu shiir awajsarum Pátatkesha shiir átatrume.'

  23:27 `Maa Wáinkiatarum jintinniutirmesha, Pariséutirmesha. Antrarum shiir chichamtiniaitrume. Iwiarsamu Pújujai yakarar shiir awajsamua ainiuitrume. Aani shiir ainiawai. Tura initkia Jaká ukunchijiai Piákuiti.

  23:28 Núnisaitrume atumsha. Chíkich shuar iismaka ti shiira ainiuitrume. Túrasha atumi Enentáinkia Ashí muijmiai Piákuiti.'

  23:29 `Maa Wáinkiatarum jintinniutirmesha, Pariséutirmesha. Antrarum shiir chichamtiniaitrume. Yaunchu Yúsnan etserin iwiarsamunam átumka shiir Enentáimtakrum jea jeamkaitrume. Tura pénker shuar yaunchu Jákarusha shiir Enentáimturtaj tusarum ni iwiarsamu shiir awajearme.

  23:30 Túrakrum ju Tíniuitrume: "Iikia yaunchu ii weatrijiai pujaitkiurkia Yúsnan etserin Máatin Yáimkiachaaji."

  23:31 Nujai ti paant chichaarme atumsha. "Ii weatri Yúsnan etserniun Máawar Tunáa Túrin ármiayi" Tárume. Tura "Yáimkiachaaji" Táyatrum, atumsha métek Túrin asarum "Niijiai méteketji" Tárume.

  23:32 Wats, atumi weatri nankamawarmia nu átum amuktatrume' Tímiayi Jesus.

  23:33 `Napia ainiuitrume. Shuar aya yajauch awajniuitrume. Túmatirmesha Yus Tunáa shuaran jinium akupkartatna nuya ¿itiurak uwempratarum?

  23:34 ¶ Untsurí shuaran akuptuktatjarme. Yúsnan etserniuncha, ti nekancha, jintinkiartinniasha akuptuktatjarme. Tura atumsha Chíkich Máattarme, chikichcha Krúsnum ajintruarum Máattarme, chikichcha iruntai jeanam Asutiáttarme, tura chikichcha Ashí nunkanam aintrattarme.

  23:35 Nu tura asarum pénker shuara numpé puarma nujai átum sumamattarme. Yámankamtaik Apir ti penker Shuáraitiat Máamuyayi. Tura ukunam Perekíasa Uchirí Sakarías atumi uuntri Yusa Jee ámanum naman-maar-Yús-sutai ajapén aténkamunam Máawarmiayi. Wats, Apir Máamunmaya Sakarías Máamunam Ashí pénker shuar ti Untsurí Máamujai sumamattarme.

  23:36 Nekasan Tájarme, Yamái pujuinia Nú shuar Ashí nujai sumamawartatui' Tímiayi Jesus.

  23:37 `Jerusarénnumiatirmeá, Yúsnan etserin Máiniaitrume. Yus akatar akupturmakmasha kayajai tukuram Máiniaitrume. Túrin árumnin waitnentajrume. Atash ni uchirin weaana aitkiasnak weartinian wakerimjarme, tura nakitramarme.

  23:38 Iistarum. Ame pépruram ajapamuiti.

  23:39 Tura "Yusa Náariin winiana nu, shiir Atí" Títiatrumna nu tsawant jeatsain penké Wáitkiashtatrume. Nuna Tájarme" Tímiayi Jesus.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar