Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - MATTHEW 26

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  26:1 ¶ Jesus Ashí nuna tinia umik ni unuiniamurin tiarmiayi

  26:2 "Atumsha nékarme, Paskua jisat jeatin jimiarchik tsawant ajasai. Nui Wi Aents Ajasu asamtai Krúsnum Máawarti tusar surutkartatui" Tímiayi.

  26:3 Nuyá Israer-patri uuntrisha Israer-shuara jintinniurisha Israer-shuara uuntrisha Kaipiasa jeen áarin iruntrarmiayi. Kaipiassha Israer-patri uuntriyayi.

  26:4 Nui anankatin chichamjai Jesus achikiar maatai tusar chichaman jurusarmiayi.

  26:5 Tura tiarmiayi "Jístatin Túrachminiaiti aents téetet ajarain tusar."

  26:6 ¶ Jesus Petania péprunam pujus tunamaru Semunka jeen pujumiayi.

  26:7 Nui pujai nuwa ti kuit Jeá kunkuinian Arapástru tutai kaya najanamunam piakun itiamiayi. Tura Jesus misanam Yurumátaj tusa pujan Tarí nu kunkuinian ukatramiayi.

  26:8 Túramtai ni unuiniamuri nuna iisar kajerkar tiarmiayi "żUrukamtai au kunkuin Imiá Kuítniasha aantrasha wasurea?

  26:9 Antsu ti kuitjai suruk shuar Kuítrincha ainia nuna Yáitskesha" tiarmiayi.

  26:10 Jesus tuinian anturak tiarmiayi "żUrukamtai ju nuwa yajauch Enentáimtarum? Túrutana ju ti pénkeran Túrayi.

  26:11 Kuítrincha tuke atumjai pujushtatuak. Antsu Wikia atumjai tuke pujushtatjai.

  26:12 Ju nuwa kunkuinjai ukatrurai juka, Wi iwiarnastin asamtai aitkiarayi.

  26:13 Nekasan Tájarme, Ashí nunkanam uwempratin chicham etsernakui tuke ju nuwa pachinias etsernaktatui. Túramtai ni Túramuri kajinmankishtatui" Tímiayi.

  26:14 ¶ Nuyá Jesus tuse (12) unuiniamunmaya chikichik ni naari Jútas Iskariúti Jesusan suruktaj tusa Israer-patri uuntriin wémiayi.

  26:15 Tura jeari Tímiayi "Jesusan achikia amakui żUrutmá akirkaintrum?" Takui trainta (30) Kuítian akikiarmiayi.

  26:16 Nu akikiam Jútas itiurak Jesusan Súsaraintiaj tu Enentáimias wekaimiayi.

  26:17 ¶ Wakapruachu tantan Yurumáinia Nú Námper yama nankamkui Jesusa unuiniamuri tariar aniasarmiayi "żTui paskua Námper iwiaarakrin Yurumáttam?" tiarmiayi.

  26:18 Tuíniakui Jesus Tímiayi "Péprunam wetarum. Nui Chikichík shuara jeen jearum titiarum "Uunta chichaak "Winia tsawantur ishichik ajasai. Tuma asan paskua namperan winia unuiniamurjai ame jeemiin Yurumátjai" tawai" titiarum" Tímiayi.

  26:19 Tutai ni unuiniamuri wear Jesus timia nuna umikiar paskua nampertin Yurumátniun iwiararmiayi.

  26:20 Tura kashi Ajasái Jesus ni tuse (12) unuiniamurijiai misanam yurumuk pujumiayi.

  26:21 Nui Yurumáiniai Jesus tiarmiayi "Nekasan Tájarme, átum pujarmena Juyá chikichik Winia surutkattawai."

  26:22 Nuna takui ti Kúntuts Enentáimprar mai Aní awajiarmiayi "Uuntá, żWiáshitiaj?"

  26:23 Mai tu awajenam Jesus tiarmiayi "Wi Nú pininnuman jimiartukan yuajna ju Winia surutkattawai.

  26:24 Wi Aents Ajasu asan Yus Chicham tana nujai métek Túrunattajai. Túrasha shuar Winia surutkattana nuka ti Asutniátin asa akiinmainchu ajakuiti" Tímiayi.

  26:25 Nuyá Jútas suruktaj tana nu Niin Tímiayi "Uuntá nuikia żWiáshitiaj?" Takui Jesus Tímiayi "Ee, nekas ámetme."

  26:26 ¶ Tura yurumuk pujuiniai Jesus yurumkan achik Yúsan yuminsamiayi. Tura puur ni unuiniamurin suiniak Tímiayi "Ju yuatarum. Juka winia ayashruiti."

  26:27 Nuyá pininkian achik Yúsan yuminsamiayi. Tura suiniak tiarmiayi "Jusha Ashí umartarum.

  26:28 Juka winia numparuiti. Tura winia numpar Puármatai, yamaram chicham nekas uminkiattawai tawai. Tura Puármatai Untsurí shuara tunaarin tsankurattawai.

  26:29 Tura ataksha átum Yus akupea nui jeatsrumnin ju uwa yumirin umarchattajai. Tura tsawant jeamtai atumjai Yus akupeana nui yamarman umartatjai" Tímiayi Jesus.

  26:30 Yús-kantan Kantamáwar umikiar Uriwiu Náinnium wearmiayi.

  26:31 ¶ Nui Jesus Tímiayi "Ju kashi átum Winia Ashí natsantrurtatrume. Kame Yus-Papinium aarmaiti "Murikiu Wáinniun mantuattajai Túram murik pisarartatui." Tu aarmaiti.

  26:32 Tura nantakin Kariréa nunkanam Wi émkattajai átum wéatsrumin."

  26:33 Takui Pítiur Tímiayi "Chíkich natsantramainakuisha wikia Túrashtatjai."

  26:34 Tutai Jesus Tímiayi "Nekasan Tájame, ju kashi atash shiniatsain Menaintiú natsantrurtatme."

  26:35 Pítiur Tímiayi "Maa, Amijiai métek Mántuiniakuisha penkesha natsantrashtatjame." Ashí ni unuiniamuri Núnisan tiarmiayi.

  26:36 ¶ Nuyá Jesus ni unuiniamurijiai Jitsemaní Náartin ajanam Jeá Tímiayi "Juí pujusrum Nákarsatarum. Aranta ai wena Yúsan áujsatjai."

  26:37 Tinia Pítruncha tura mai Sepetéu Uchirí Jukí wémiayi. Nuisha ti Kúntuts Enentáimiuk wake mesekmiayi.

  26:38 Nuyá Jesus Tímiayi "Ti Kúntuts jakamnia Enentáimjai. Atumsha jui pujusrum Wijiai métek Iwiáa pujutarum."

  26:39 Tinia Jesus arantach we nui tikishmar tsuntsuma Yúsan áujeak Tímiayi "Winia Aparú, Wi Túrunatniua nu Nusháa iwiaramniaitkiuinkia ju Wáitsatniua nu tsankatrukaip. Tura Wi wakeraj Núniska áchati antsu Ame wakeram Núnis Atí" áujuk Tímiayi.

  26:40 Nuyá ni menaintiu unuiniamuri pujuiniamunam waketki Kanúu pujuinian jeariar Pítrun Tímiayi "Atumka chikichik úraksha Wijiai Iwiáa pujutin żtujinkiarmek?

  26:41 Iwiáa pujusrum Yus áujsatarum. Tunáa nupettamkairap. Enentáimin ti wakeriniaitrume Túrasha ayashim pimpiruiti."

  26:42 Tinia ataksha we Yúsan áujeak Tímiayi "Winia Aparú, Wi Imiá nekasan Wáitsatniuitkiuinkia nuikia Ame wakeramna nu Atí." Tu áujsamiayi.

  26:43 Nuyá ataksha taa ni menaintiu unuiniamuri tarimiayi. Tura kari ti nupeteam ataksha Kanúu pujuarmiayi.

  26:44 Túmainiakui niin ikiukin ataksha áujmia Núnisan Yúsan áujsataj tusa waketkimiayi.

  26:45 Aujas umik ni unuiniamuri pujamunman wémiayi. Tura tiarmiayi "Antsu yamaikia kanarum ayampratarum. Ura jeayi. Wi Aents Ajasu ain, tunaarintin shuarnum surunkatin jeayi.

  26:46 Wari nantaktiarum. Wéartai. Súrutna nu winiawai" Tímiayi.

  26:47 ¶ Jesus tu chichai Jútas Támiayi. Nusha ni unuiniamuriyayi. Nujaisha Untsurí shuar puniajaisha tura numijiaisha winiarmiayi. Nu shuaran Israer-patri uuntrisha Israer-shuara uuntrisha akupka ármiayi.

  26:48 Jútas, Jesusan sura, tuke Jesusai jeatsuk nu shuaran tiarmiayi "Wi miniakkan mukunattajna Núiti. Nu achiktarum."

  26:49 Nu asamtai Jesusan Tarí "Winiajai Uuntá" tinia mukunamiayi.

  26:50 Takui Jesus Tímiayi "Amikrú, żWarí winitiam?" Nuyá achikiar Jesusan Júkiarmiayi.

  26:51 Nui chikichik Jesusa Tsaníakmari ni puniarin ukuiniak shuara kuishin tsupirkamiayi. Nu shuarsha Israer-patri uuntri takarniuriyayi.

  26:52 Túramtai Jesus Tímiayi "Puniarum enkeata. Ashí puniajai Máanainia nusha puniajai mantamnashtatuak.

  26:53 Wi wakeraknaka winia Aparun Timiá Untsurí suntarin seakui Páchitsuk akupturkainti. żNu nékatsmek?

  26:54 Tura nuna Túramtainkia Yus-Chichamnum tana nu uminkiachainti" Tímiayi.

  26:55 Nuna tinia Jesus nu shuaran tiarmiayi "Atum Kasá achiktaj tawa Nútiksarum puniajaisha numijiaisha tarutniurme. Kame Ashí tsawantai Yusa Jeen atumjai pujusan Yus-Chichaman etsermiajai. Nuisha achirkachmarme.

  26:56 Antsu yamaikia yaunchu Yúsnan etserin aararmia nu Umínkiatí tusarum Jútikrarme." Tu Tímiayi Jesus. Nuyá ni unuiniamuri Jesusan Níniak ikiuiniak pisararmiayi.

  26:57 ¶ Shuar Jesusan achikiarmia nusha Kaipiasai Júkiarmiayi. Nusha Israer-patri Uuntríyayi. Nuisha Israer-shuara jintinniurisha Israer-shuara uuntri armia nusha irunar matsamarmiayi.

  26:58 Tura Pítiur árantak Jesusan nemarkin uuntri jeen aari jeamiayi. Tura suntarjai tsanin pujusmiayi Jesusan itiurkartin tusa.

  26:59 Tura Israer-patri uuntrisha Israer-shuara uuntrisha tura Ashí naamka uunt armia nusha Jesusan wait-chichamjai Súmamtikiatai tusar áujmatiarmiayi.

  26:60 Untsurí shuar ántar tsanumpruiniakuisha Máatin chichaman nekaracharmiayi. Nuyá Jimiará shuar tsanumpruiniak

  26:61 tiarmiayi "Ju aishman chichaak "Yusa Uunt Jeen yumpuaran ataksha Menaintiú tsawantin jeamminiaitjai," tu chichamai" tiarmiayi.

  26:62 Nuyá Israer-patri uuntri wajaki Jesusan Tímiayi "żAimtsumek. Turamainia nusha anturmammek?"

  26:63 Túrasha Jesus tuke aimchamiayi. Túmakui Israer-patri uuntri chicharuk "Nekas iwiaaku Yusa Náariin Tájame nekasa nu Táchakminkia Yus iirmastatui. żAme Krístukaitiam. Yusa Uchirínkaitiam? Paant Etsérkatá" Tímiayi.

  26:64 Tutai Jesus Tímiayi "Ee, ame Támena Núitjai. Tura ataksha atumin Tájarme, wi Aents Ajasu asan ti kakaram Yusa untsuurini pujai Wáitkiáttarme. Tura yuranminiam winiaisha Wáitkiáttarme" Tímiayi.

  26:65 Nuyá Patri uuntri nuna antuk ti kajek ni pushiri jaak Tímiayi "Ju aishman ni chichamejai Yúsan nekas yajauch chicharniuiti. Nuyásha żWarí atsumaj~i? Atumsha Yúsan yajauch chicharu antukcharumek.

  26:66 żWaritia Enentáimprum?" Tutai "Sumamayi. Mantamnati" tiarmiayi.

  26:67 Tiar usukiawarmiayi yapiniam. Tura awattiarmiayi. Chikichcha yapiniam awati wishikiainiak tiarmiayi

  26:68 "Ame Krístuchukaitiam. żYa awattama? iitsuk nekaata." Tu chichariarmiayi.

  26:69 ¶ Nu Túmain Pítiur aa pujai nuwa chikichik jeari Tímiayi "Amesha ju Kariréanmaya Jesus tutaijiai wekaichamkam."

  26:70 Tutai Pítiur Ashí ántuiniamunam Tímiayi "Nékatsjai. żWarittsuk chichaam?"

  26:71 Nuna tinia Jíinkitiaj tusa wéai Chíkich shuar Wáiniak nui pujuinian tiarmiayi "Au aishmansha Nasarétnumia Jesusjai wekainiuiti."

  26:72 Tutai Pítiur ataksha Tímiayi "Nekasan Tájarme, ju aishmankan penké nékatsjai."

  26:73 Arusan nui pujuarmia nu Pítrun tariar tiarmiayi "Nekas amesha aujai wekaimiame. Warí, chichammijiai Páantaiti."

  26:74 Tutai Pítiur "nekas Yus iirui" taku Tímiayi "Nu aishmankan penké nékatsjai." Nuna tai atash shiniukmiayi.

  26:75 Túramtai Pítiur Jesus nuik Tímia nuna Enentáimpramiayi. "Atash shiniatsain Menaintiú natsantrurtatme" Tímiayi Jesus. Pítiur nuna Enentáimiar jiinki we ti uutmiayi

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar