Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - PHILEMON 1

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  1:1 ¶ Wi Papru ju papin aaran akuptajme ámin, Jirimiunká. Ii yachi Timiutéusha juna akupturmawai. Wi Jesukrístu takaru asan sepunam pujajai. Ame iijiai tsaninkia Takáa asakmin ju papin akuptajme.

  1:2 Núnisan ame jeemiin Yus-shuar irunainia nunasha tura ii umai Apiancha tura Arkipiuncha iijiai ti kakaram takasu asamtai ju papin akuptajrume.

  1:3 Yus ii Apari tura ii Uuntri Jesukrístu shiir Enentáimturma ásar yainmakarti imiatkinchanum tuke shiir pujustinian.

  1:4

  1:5 Ame Uunt Jesus shiir Enentáimtakum Ashí Yus-shuar ainia nusha aneamun antukjai. Nuna antukan ámin ti shiir Enentáimtakun Yúsan áujeakun Yúminkiajai.

  1:6 Aujeakun Chíkich shuarsha ámijiai métek Yúsan nekas Enentáimtuiniak Ashí pénker ana nuna ti paant nekaawarat tusan seajai. Ashí pénker ana nuka Jesukrístu shiir awajsamujai takakji.

  1:7 Wisha ame anenkratmajai ti shiir Enentáimtakun waraajai. Yatsurú, ámijiai Ashí Yus-shuarsha shiir Enentáimiainiawai.

  1:8 ¶ Nu asamtai kakaram Tátsujme. Kame wakeraknaka Kristu akatramu asan "Ju Túrata" Tíminiaitjiame.

  1:9 Antsu aneakun aya Júnisan Tájame. Wi Papru uuntach asan tura Krístun takarkun sepunam pujakun

  1:10 Unisemu waitnentrai tusan seajme. Niisha wi ujakmajai Yus-shuar ajasu asa winia uchirua aintsankete. Sepunam pujayatan ni Aparíya aintsanak ajasjai.

  1:11 Nuikkia Unisemu ántrauyi antsu yamaikia aminiisha winiisha Yáimniuiti.

  1:12 Ataksha awantajme. Wi ti penker aneamu asamtai pénker itiaata.

  1:13 Wi Yus-Chichaman étserkun sepunam pujajai. Túmakun ame Yajá pujakum Yáintkiatin tujintiakmin nii antsu wijiai pujus Yáintkiat tusan wakerimjai.

  1:14 Túrasha ámin ujatsuk Túrachmin Enentáimpramjai. Kame ame wakerakum útsukchamujai "Pujustí" Tákumninkia maak.

  1:15 Júnissha Enentáimpramniaiti. Unisemu ishichik tsawant menkakamai tura yamaikia waketki ámijiai tuke pujustatui.

  1:16 Kame yamaikia emetachma antsu ame aneamu Yátsumea ainis átatui. Nuka ti pénkerchakait. Wisha niin ti aneajai. Tura yainmakmin asamtai tura Krístunam ame yatsum ajasu asamtai winia iniankattsam aneashtapash.

  1:17 Wisha ti penker amikrumchakaitiaj. Tuma asam winia itiaarua Nútiksam shiir Awayáta.

  1:18 Yajauch awajtamkaitkiuinkia tura ámijiai tumashitkiuisha wi akiktatjai.

  1:19 Wi Papru nekas winia uwejrujai juna aaran ti nekas akiktatjame Tájame. Túrasha winia tumashitmena nuna Páchittsujme. Kame wi ujakam Yus-shuar ajaschamkum.

  1:20 Wátsek, Yatsurú, amesha Yus-shuar asam wi seajme Jú Túrutata. Kristu Enentáimtakum shiir Enentáimtikrurta.

  1:21 Ti penker uminiaitme nuna nékakun Júnisan aatjame. Tura wi seajmena nuna nankaamas Túrattamna nuna nékajai.

  1:22 Ayu. Atum Yus áujturkurmin Yus winia tsankatruktatui atumiin iiraitniun. Tuma asamtai wi nui jean pujustin iwiarturata.

  1:23 Epaprassha niisha Jesukrístunu étseruk sepunam wijiai pujus amikmaatmarme.

  1:24 Núnisan Márkussha Aristárkusha Témassha tura Rúkassha Yus-Chichaman etserkatniun Yáintiainia nusha amikmaatmainiawai.

  1:25 Ii Uuntri Jesukrístu atumniasha ti shiir yainmakarti. Nuke Atí.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar