Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - REVELATION 11

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  11:1 ¶ Nuyá karisun nekapmatia aaniun surus turutiarmai "Weme Yusa Uunt Jee Nekapmartá. Túram naman-maa-Yus-sutaisha Nekapmartá. Tura nui Yúsan shiir awajeena nusha Nekapmartá.

  11:2 Antsu jea áarinkia yajaya shuar susamu asamtai nekapmatsuk Ikiuktiá. Nu shuar ti shiir péprun Jerusarénkan Kuarentitús (42) nantu nui akupeenak mash yajauch awajsartatui.

  11:3 ¶ Túruiniakui Wikia Wii-shuaran Jímiaran akatran akupkattajai. Nusha chikichik mir Jimiará siantu sesenta (1.260) tsawant pujusar Winian etserkartatui. Nuka menaintiu Uwí nankaamasaiti. Uutkur-entsatai pushin entsaru ártatui." Tu turutiarmai.

  11:4 Nu Jímiar shuarsha nayaimpiniam nakumkamu ainiawai. Uriwiu numisha Jímiar tura shirikip ekeemataisha Jímiar nayaimpiniam awai. Nusha ju Nunká Uuntri Yusai wajainiak, Jímiar akatramua Nú shuaran nakumainiawai.

  11:5 Shuar niin yajauch awajsataj tutai ni wenenia jinia jiiki nemasri Ashí aesatniuiti. Núnisan niin yajauch awajsatniun wakera nuka Jákartatui.

  11:6 Nu aentska Yúsnan áujmatainiak yumi yutukaip Títinian kakarman takakainiawai. Núnisan entsancha numpa awajsatniun kakarman takakainiawai. Tura Ashí yajauchia nujai aentsun Wáitkiastinian takakainiawai. Nuna Ashí ni wakeruinia nui Páchitsuk Túramin ainiawai.

  11:7 Tura ni takatrin umikiarmatai Ti Kajen Yajasma Nánkatkachu waanmaya jiinia nu mesetan najata nupetak Máawartatui.

  11:8 Tura iwiarnatsuk ni ayashi uunt pepru jintiin ajapén tepeartatui. Nu péprunmasha ii Uuntri Jesukrístuncha Máawarmiayi. Nu péprunmaya shuar tuke tunaan Túrin ásarmatai Ejiptu Tuíniak tura Núnisan Sutuma Tuíniak nu péprun Páchiiniawai.

  11:9 Tura menaintiu tsawant Nuyá nankaamas Ashí nunkanmaya shuar jaka tepan iisar iwiarnascharti Tiártatui.

  11:10 Nu Jákarmatai Ashí nunkanam pujuinia Nú shuar ni jakamun ti wararainiak mai sunai ajartatui. Kame nu Jimiará aents Yúsnan áujmatenak Ashí shuaran Wáitkiasaru ásarmatai ti warasarmai.

  11:11 Nuyá Menaintiú tsawant Nuyá nankaamas jaka tepesarmatai Yus ataksha iwiaaku awajsarmai. Tura nantakiarmatai Nuyá shuar niin wainkiar ti ashamkarmai.

  11:12 Nuyá nu nantakiaru nayaimpinmaya kakaram untsumman antukarmai: "Jui Yakí wakatarum." Tu untsummiai. Tutai Ashí ni nemasri iimiainiain yurankim amuam nayaimpiniam Wákarmai.

  11:13 Túmainiai ti úurkamtai tias nakakam Jeeá pepru saanakmiai. Tura siati mir (7.000) shuar Jákarmai nu uujai. Chíkichkia sapijmiainiak Yus nayaimpiniam pujana nuna shiir awajsarmai.

  11:14 ¶ Jímiar Wáitsatin nankaamasai. Chikichik ajasua nu Túrunatin ishichik ajasai.

  11:15 Nuyá suntar siatia nu, kachun umpuarmatai Chícham kakaram chichainian nayaimpinmayan antunkamai. Juna Tímiayi: "Yamaikia ii Uuntri Yus tura ni Anaikiamu Kristu Ashí shuaran akupin ajasarai. Niisha tuke amutsuk akupkartatui."

  11:16 Nuyá paintikuatru uuntka akupin pujutainium Yusai naka pujuarmia nu piniakum tepersar Yúsan shiir awajenak tiarmai:

  11:17 "Uunt Yusá, ti kakaram asam Amijiai tujinkiatin atsawai. Yáunchusha, yamaisha, tura tuke amuutsuk iwiaaku pujuwitme. Ame ti kakarmarmijiai nekas akupkatin juarme yamaikia. Tuma asakmin yuminsajme, tiarmai.

  11:18 Ashí shuar kajertamkaru ain yamaikia amesha kajerkatin tsawant jeayi. Jákarusha iniantkim ni Túramuri iisartatme. Turam amée shuarka shiir etserturmakua nusha, tura Aminiak Enentáimturmasarua nusha, tura Amin shiir awajtamsarua nusha Ashí mash ti shiira nuna Súakum akiktatme. Antsu ju nunkan emesniuka Ashí emesratniunam akupkattame." Tu tiarmai.

  11:19 Tuíniakui Yusa Uunt Jee nayaimpiniam ana nu uranmiatai wakenmaani Chícham Aarma Chumpitiai paant amai. Túrunamtai peemsha, ipiamtasha, Cháarpisha, uusha amai tura michasha ti kakekamai.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar