Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - REVELATION 2

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  2:1 ¶ Nuyá turutmiai `Ipisiunmaya Yus-shuaran Wáinin ju Aatratá: Siati yaan untsuurnum takakna nu tura Núnisan siati shirikip-ikiutai Kúrinman ajapén atenta Wekáa nu, tawai:

  2:2 "Ashí ame Túram nuna nékajai. Ti kakaram takaakum katsunteamuncha nékajai. Yajauch shuar nawamtsuk awemaitrume. Shuar "Yus akatramuitjai" ántar tuinia nu nekaamarme. Wáitrinia nusha nékaitme.

  2:3 Ti Wáitiayatmek katsuntram yawetsuk Winia ti takartusuitme.

  2:4 Túrin áminin juna Títiatjame. Yus aneakum Yámankamtaik ti penker wekainiuyam Núnisam Túratsme.

  2:5 Tuma asam ikiuknium nu Enentáimpram yaunchu Túriniuyam Núnismek ataksha Túrata. Túrachakminkia ame shiripkirmin wari jurustatjame.

  2:6 Tura ju pénker Túriniaitme. Nikiurás shuar nakitniuitrume. Nu shuar "ayash wakeramu Páchitsuk Túramniaiti" tuiniakui Wisha Núnisnak nakitiajai.

  2:7 Kuíshtinia nu shuar Yusa Wakani Ashí Yus-shuaran timian antukti: Nupetmakunka tuke iwiaaku pujutai numi neren Yúatniun tsankatkattajai. Nu numi Yus pujana nui wajaawai." Tu Aartá' turutmiai.

  2:8 ¶ Nuyá turutmiai `Ismirnanmaya Yus-shuaran Wáinin ju Aatratá: Yámankamtaiknumia Amúamunam tuke pujuwa nu tura Núnisan jaka nantakmia nu, tawai:

  2:9 "Ashí ame Túram nuna nékajai. Ti Wáitiam nunasha tura Kuítrinchaitmena nunasha nékajai. Antsu Yusainkia ti Kuítrinniuitme. Tura shuar uunt iwianch Satanása shuari ainiayat "Israer-shuaraitjai" Tuíniak yajauch áujmatramena nuna nékajai.

  2:10 Ti Wáitsattamna nu ashamkaip. Iwianch Ashí nekapramsataj tusa atumiinian sepunam enkeattawai. Nui tias tsawant Wáitsattarme. Jáakmesha tuke Yus shiir Enentáimtusakminkia tawaspan nakurin susatniua Nútiksanak nekas iwiaakman tuke shiir pujustinian amastatjai.

  2:11 Kuíshtinia nu shuar Yusa Wakani Ashí Yus-shuaran timian antukti: Nupetmakuka Jimiará Jákatniuka waitsashtatui." Tu Aartá' turutmiai.

  2:12 ¶ Nuyá turutmiai `Pírkamunmaya Yus-shuaran Wáinin ju Aatratá: Puniá ainis tsakatskat mai ere awajsamun takakna nu, tawai:

  2:13 "Ashí ame Túram nuna nékajai. Uunt iwianch Satanás akupea nui pujayatmek tuke shiir Enentáimturmena nuna nékajai. Winia shiir Umirtínian Antipasan Máawarmataisha Winia Enentáimtursatin ishichkisha iniaitiuschamame. Nusha íwianch pujutainium pujakrumin Túrunamai.

  2:14 Túrin áminin juna Títiatjame. Atumiinia shuar yaunchu Yúsnan etserin Param yajauch Jintíamun tuke emetainiawai. Niisha Israer-shuaran Tunáa awajsat tusa Kapitián Parakan unuiniarmiayi. Nuyá Parak Yus-sutai namanken maar Yúatniun Israer-shuaran jintintiamiayi. Núnisan ti tsanirmatniun jintintiamiayi.

  2:15 Atumiinia shuarsha Nikiurás Jintíamuncha, Wi nakitiaj nuna, iniaisatniun nakitiainiawai.

  2:16 Wats, Enentáimpram iniaisata. Túrachakminkia Wi wari winin winia wenuruiya Puniá jiinia nujai Máaniaktajai.

  2:17 Kuíshtinia nu shuar Yusa Wakani Ashí Yus-shuaran timian antukti: Nupetmakunka Maná yurumkan uukma nuna ayurattajai. Nuyá kaya Pújun susattajai. Nu kayanam yamaram naari aarma átatui. Nunasha Chíkich shuarka penké nékatsain aya Achía nuke nekaattawai." Tu Aartá' turutmiai.

  2:18 ¶ Nuyá turutmiai `Tiatiranmaya Yus-shuaran Wáinin ju Aatratá: Yusa Uchirí jii jijiai métek keena nu tura Núnisan nawe jiru yankutaku jiamua Núnis néwar ajawa nu, tawai:

  2:19 "Ashí ame Túram nuna nékajai. Yus shiir Enentáimtakum aneam nuna nékajai. Tura katsuntram pénker takaamna nuna nékajai. Yáunchujai nankaamas pénker Túrame yamaikia.

  2:20 Túrin áminin juna Títiatjame. Nu nuwa Jesapír awematsme. "Yúsnan unuiniajai" tinia Wíi shuaran ti anankenawai. Tura ti tsanirmatniuncha tura ántar-yus-sutai namanken maar Yúatniun jintintiainiawai.

  2:21 Niisha ni tunaarin Enentáimiar iniaisat tusan Nákasuitjai. Tura nakitiawai.

  2:22 Wátsek, sunkurmatkiakan peaknum aepsattajai. Tura Chíkichcha niijiai tsanirma ainia nunasha niijiai métek ti Wáitkiastatjai. Ni tunaarin Enentáimiar iniaisacharmatainkia Túrattajai.

  2:23 Ni uchirincha Mantúattajai. Nujai Ashí Yus-shuar Wi nekas shuara Enentáin nékaitjia nuna nekaawartatui. Atumniasha chikichik chikichik takasmajai métek akiktatjarme.

  2:24 Tura Chíkich shuar Tiatiranmayatiram, Nú chicham Enentáimtuscharmena nu, "nekas iwianchnia uukma" Tútaiya nu nékachu asakrumin atakka Túratniun patatkashtatjarme.

  2:25 Tura Wi jeatsain takakrum nu emetatarum.

  2:26 Nupetmakunka Wi wakeraj nunak tuke initsuk Túrana nuna Untsurí nunkanam akupkatniun tsankatkattajai.

  2:27 Winia Apar tsankatrukmia Núnisnak akupkatniun tsankatkattajai. Tura nuwe najanamu jirujai awati ijiakratniua ainis ti kakarmajai akupkattawai.

  2:28 Yánkuam Káshik jiinia nuna susattajai.

  2:29 Kuíshtinia nu shuar Yusa Wakani Ashí Yus-shuaran timian antukti." Tu Aartá' turutmiai.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar