Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - ROMANS 1

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  1:1 ¶ Wi Papru Jesukrístu Takarniuitjai. Núnisan Yusachirak ni Shiir chichamen etserkat tusa akatar akuptukmiayi.

  1:2 Nu Chichaman yus yaunchu "akupkattajai" Tímiayi. Núnaka Yúsnan etserin Yus-papinium paant ujakarmiayi.

  1:3 Nu Chichamnum Yus ni Uchirin áujmatui. Ayashijiainkia Tawit weeanum akiiniamiayi.

  1:4 Tura ni ti shiir Wakaníjiainkia Yusa Uchirínti. Tura ti kakarmaiti. Jakamunmaya nantakmiajai nekas Yusa Uchiría nu, paant nekanamiayi. Niisha ii Uuntri Jesukrístuiti.

  1:5 Ni Túramujai Yus shiir Enentáimturuk nu Shiir Chichaman etserkat tusa akuptukmiayi. Núnisan Ashí nunkanmaya shuar nu chichaman umirkar Jesusa Náarin shiir awajsarat tusa akuptukmiayi.

  1:6 Atumsha Nuyá shuaraitrume. Tura Jesukrístunu ajasarat tusa Yus achirmakuitrume.

  1:7 Ashí Yus aneamutirmincha Rúmanam matsatrum nuna ju papin aateajrume. Yus ti pénker awajtamsatniun wakerutmarme. Ii Aparí Yussha ii Uuntri Jesukrístusha waitnentramainia ásar imiatkinchanum ti shiir pujustinian yainmakarti.

  1:8 ¶ Emkasha, átum Yus nekas Enentáimtamun Ashí nunkanam áujmatenan nekaan Jesukrístun pachisan Yúsan ti shiir yuminsajai.

  1:9 Tuke Enentáirjai Yusa Uchirín Ashí shuarnum etsertajai. Túrakui wi atumin tuke áujtamun Yus nékarui.

  1:10 Ashí tsawant ni wakerutakuinkia iitjarum tusan Yúsan seajai.

  1:11 Nekas iitniun wakerajrume. Nui jean wakanmin yainkian Yusjai kanakchamin Ajasúk tusan wakerajrume.

  1:12 Kame atumsha tura wisha Yus nekas Enentáimtuinia asar mai Ikiakánai ajatai tusan wakerajai.

  1:13 Yatsurú, tuke iitjarum tusan wakerimjiarme. Túrasha iyatsjarme. Kame Yus-Chichaman ujaakun Chíkich shuarnuma aintsan Atumíincha Yus kakaram takasman Wáinkiatniun wakerajai.

  1:14 Wikia Yus akuptuku asamtai Ashí shuaran Ujákártiniaitjai. Unuimiaruncha tura unuimiarchancha, ti nékainia nunasha tura nékachuncha, métekrak ujakartiniaitjai.

  1:15 Tuma asan atumniasha Rúmanam pujarmena nunasha Uwempratin Chichaman ujaitjarum tusan pujajai.

  1:16 ¶ Nu Shiir Chicham Yusa kakarmarijiai ti kakaram asa Ashí shuaran uwemtikramniaiti. Tuma asamtai natsantatsjai. Nekas Israer-shuarnasha tura Chíkich shuarnasha Núnisan uwemtikramniaiti.

  1:17 Nu chichamnum Yus Enentáimsamia nu Páantaiti. Júiti: Ayatik Yúsan nekas Enentáimtuiniakui Yuska "pénkeraitme" Tíminiaiti. Yus-Papiniumsha Núnisan tawai: "Yúsan nekas Enentáimta nuna Yus "pénkeraitme" tutai tuke Yusjai shiir wekasattawai." Tu aarmaiti.

  1:18 Shuar nekas chichaman nakitrar yajauchin Túrataj tusar suriimiainiawai. Túrawar tuke tunaarintin ainiawai. Nu shuaran Yus ti kajerkar ti Asutiátniun nayaimpinmaya paant awajsaiti.

  1:19 ¶ Tura nu shuarka Ashí Yusna nekaamnia nuna Yus paant awajsa asamtai pénker nékainiawai.

  1:20 Kame Yámankamtaikniumia Yus Wáinchataitiat ni najanamurijiai juka paant nekaamniaiti: Nekas Yus asa tuke kakarmaiti. Nusha ti paant asamtai nu shuar tsankurnarchartatui.

  1:21 Yúsan nékainiayat shiir awajsacharmiayi tura yuminsacharmiayi. Tuma ásar aya ántra nunak Enentáimtuiniak ni Enentái tunaajai piakai.

  1:22 Tura ti nekajai Tuíniayat Enentáimcha Núnin ajasarai.

  1:23 Túmainiak Jákachmin Yus Imiá shiira nuna iniaisar shuar jakamnia nakumkamun shiir awajenawai. Tura nu arant nanamtinniasha napincha kuntinniasha yajasmancha nakumkar nuna shiir awajenawai.

  1:24 Nu asamtai Imiá yajauch Enentáimiainiakui "áanik asati" Tímiayi Yus. Túramtai ti natsanmainian Túrunainiawai.

  1:25 Yusna Imiá nekasa nuna nakitrar antsu wait-chichaman anturkar nuna Túrin ainiawai. Tuke Yúsak shiir awajsatniun iniaisar antsu ni najanamun tikishmatainiak shiir awajenawai. "Antsu tuke Yúsak shiir Awajnastí" tajai.

  1:26 Nuna Túrin ásarmatai Yus natsanmainia nuna wakeruktinian tsankatkarmiayi. Túramtai nuwasha aishmanjai tsanintinian nakitrar nuamtak yajauch awajnainiawai.

  1:27 Núnisan aishmansha nuwajai tsanintinian iniaisar nuamtak aishmankak tsanirmanainiawai. Ti wakerunainiak ti natsanmainia nuna yajauch Túrunainiawai. Tura yajauch Túruiniak ni ayashi Wáitsatniunak sumamawarmiayi.

  1:28 Tura tuke Yúsan nakitiainia asamtai ti yajauch Enentáimiainiak penké Túrachminia nuna Túrawarti tusa Yus tsankatkarmiayi.

  1:29 Nu shuar ti tunaajai piaku ainiawai. Tsanirmausha aya Kuítniak wakerincha tura yajauch awajin ainiawai. Nu arantcha awakmakun kajerniusha mankartincha tuke Máanaincha anankartincha pénkercha awajkartincha, tsanumniusha ainiawai.

  1:30 Nu arantcha chikichnasha yajauch áujmatin ainiawai. Yúsnasha nakitiainiawai. Aimniusha ainiawai. Tura "pénkeraitjai" tiar nankaamantu Enentáimtumainiawai. Tunáa Túratniun eainiawai. Aparíncha Nukuríncha umirainiatsui.

  1:31 Enentáincha ainiawai. Tana nuna umichu ainiawai. Anenkartichu ásar waitnenkartichu ainiawai. Tsankurcha ainiawai.

  1:32 Yuska "Shuar nuna Túrinkia Jákatniuiti" taman nékainiayat tuke Túrukin wénawai. Tura nu arantcha Chíkich yajauch Túramtai ti shiir wararenawai.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar