Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - TITUS 1

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  1:1 ¶ Wikia Pápruitjai Yusa takarniuri. Tura Jesukrístu akatramurintjai. Yus achikma ainia Nú shuar niisha antukar Yúsan umirkarat tusan akatramuitjai. Shuar nuna nekaawar pénker wekasartatui.

  1:2 Tura Nú arant, Nú shuarsha tuke iwiaaku pujusarat tusan étsereajai. Nú shuarnasha, nunkan najantsuk, "uwemtikrattajai" Yus Tímiayi. Tura Niisha Wáitruatniun tujintiawai.

  1:3 Tura yamaikia, tsawant jeamtai, nuna nekaawarat tusa ii Yusri uwemtikkiartinia nu, winia chichamur ujakarta tusa, winia akatturmiayi.

  1:4 Titiu, wi Yusna étserma umikiu asakmin winia uchirua aitkiasnak papin aateajme. Iis, iijiai métek Yus nekas Enentáimtatsjik. Yus waitnentrama asa shiir awajtamsati tusan wakerajme. Tura ii Apari Yussha, ii Uuntri Jesukrístusha, Uwemtikkiartin ana nu, Enentáimin imiatkincha awajtamsati, tajai.

  1:5 ¶ Wats, wi iwiarachmajna nu ame iwiarata tusan Kreta nunkanam ikiukchamkajam. Tura "Ashí péprunam Yus-shuar írunmanum, Yus-shuaran Wáinkiarat tusam shuar anaikiarta" Tíchamkajam.

  1:6 ¶ Yus-shuaran Wáinin Júnis Atí. Niisha makuuchmin ti pénker Wekasatí. Tura Chikichík nuwentin átiniaiti. Tura ni uchirisha Yusna ártiniaiti. Tura shuar yajauch chicharsachmin niisha tutupnisan wekain ártiniaiti.

  1:7 Enentáimprata. Yus-shuaran Wáinin Yusna ana nuna Wáinkiat tusa anaikiamuiti. Tuma asamtai nekas makuuchmin wekasatniuiti. Waantu Enentáimtumatsuk, kajetsuk, tura nampechu átiniaiti. Chikichan waitkiau áchatniuiti. Tura ananma Kuítrintin ajastaj tusa wakerukchatniuiti.

  1:8 Antsu shuar ni jeen írar winiana nuna itiaatniuiti. Tura Ashí pénker ana nuna wakerin, esetas Enentáimin átiniaiti. Tura ju nunkanmaya akupeamuncha, Núnisan Yús akupeamuncha umirkatniuiti. Tura ninki iimiastiniaiti.

  1:9 Tura Nú arantcha, Chíkich Shuáran pénker jintintrataj tusa tura Yus-Chichaman nakitin ainia nuna nupetkataj tusa, Yúsnumia nekas chichaman, nii Unuimiátramiania Nuyá kanakchatniuiti.

  1:10 Nekaata. Umichu ti irunui. Niisha ántar chichau ásar ananmau ainiawai. Israer-shuar weeanam ti irunui Nú shuar.

  1:11 Niisha Kuítian achiktaj tusar wakeruiniak, yajauch unuiniarchatniua nuna unuiniainiawai. Nuna Túruiniak Untsurí Shuáran, ni írutkamurijiai yajauch Enentáimtikiainiawai. Tuma asamtai auka, ni wene epetkatniuiti, ántar chichainiakui.

  1:12 Warí, imia Krétanmaya chichaman etserin juna Tíchamka: "Krétanmaya aentska tuke Wáitrin ainiawai. Tura Nákitiat ti yurumin ainiawai. Yajasma Núnisan ainiawai." Nuna Tíchamka.

  1:13

  1:14 Maa, niisha nékasan Tímiayi. Nu tuma asamtai, Titiu, Israer-shuar ántar tuinia nuna, Yus-shuar Anturkachartí tusam, tura nekas chichaman nakitiana nuna akupeamurin Umirkachartí tusam, antsu Yúsan nekas umirkarat tusam, umichu shuar kakaram chicharkarta.

  1:15 Enentáimprata. Yus-shuarka, ni Enentái chamir ajasu ana nuka, Ashí ni wainnia nuna pénkernak Enentáimtawai. Tura Chíkich shuar, Yúsan umirkachu asa, ni Enentái wapik asa, pénker ana nuna Enentáimtustinian tujintiawai. Achapai Enentáimiuk, pénkercha ana nuna "pénkeraiti" tawai.

  1:16 Tura niisha "Yus-shuaraitjai" Tuíniayatan, Yúsan umirtsuk Niisháa Túruiniawai. Tuma ásar muijmiai ainiawai niisha. Umichu ásar pénkeran Túratniun penké tujintiainiawai.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar