Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - PSALMS 69

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  69:1 (Cqtre mai marele ckntqreyilor. De ckntat ca wi ,,Crinii``. Un psalm al lui David.) Scapq-mq, Dumnezeule, cqci kmi ameninyq apele viaya.

  69:2 Mq afund kn noroi, wi nu mq pot yinea; am cqzut kn prqpastie, wi dau apele peste mine.

  69:3 Nu mai pot strigknd, mi se usucq gktlejul, mi se topesc ochii, privind spre Dumnezeul meu.

  69:4 Cei ce mq urqsc fqrq temei, sknt mai mulyi deckt perii capului meu; ce puternici sknt ceice vor sq mq peardq, ceice pe nedrept kmi sknt vrqjmawi; trebuie sq dau knapoi ce n`am furat.

  69:5 Dumnezeule, Tu cunowti nebunia mea, wi grewelile mele nu-Yi sknt ascunse.

  69:6 Sq nu rqmknq de ruwine, din pricina mea, ceice nqdqjduiesc kn Tine, Doamne, Dumnezeul owtirilor! Sq nu roweascq de ruwine, din pricina mea, ceice Te cautq, Dumnezeul lui Israel!

  69:7 Cqci pentru Tine port eu ocara, wi kmi acopere faya ruwinea.

  69:8 Am ajuns un strqin pentru frayii mei, wi un necunoscut pentru fiii mamei mele.

  69:9 Cqci rkvna Casei Tale mq mqnkncq wi ocqrile celor ce Te ocqrqsc pe Tine cad asupra mea.

  69:10 Plkng wi postesc, wi ei mq ocqrqsc.

  69:11 Mq kmbrac cu sac, wi ei mq batjocoresc.

  69:12 Ceice stau la poartq vorbesc de mine, wi ceice beau bquturi tari mq pun kn ckntece.

  69:13 Dar eu cqtre Tine kmi knaly rugqciunea, Doamne, la vremea potrivitq. Kn bunqtatea Ta cea mare, rqspunde-mi, Dumnezeule, wi dq-mi ajutorul Tqu!

  69:14 Scoate-mq din noroi, ca sq nu mq mai afund! Sq fiu izbqvit de vrqjmawii mei wi din prqpastie!

  69:15 Sq nu mai dea valurile peste mine, sq nu mq knghitq adkncul, wi sq nu se knchidq groapa peste mine!

  69:16 Ascultq-mq, Doamne, cqci bunqtatea Ta este nemqrginitq. Kn kndurarea Ta cea mare, kntoarce-Yi privirile spre mine,

  69:17 wi nu-Yi ascunde faya de robul Tqu! Cqci sknt kn necaz: grqbewte de m`ascultq!

  69:18 Apropie-Te de sufletul meu wi izbqvewte -l! Scapq-mq, din pricina vrqjmawilor mei!

  69:19 Tu wtii ce ocarq, ce ruwine wi batjocurq mi se face; toyi protivnicii mei sknt knaintea Ta.

  69:20 Ocara kmi rupe inima, wi sknt bolnav; awtept sq -i fie cuiva milq de mine, dar degeaba; awtept mkngkietori, wi nu gqsesc niciunul.

  69:21 Ei kmi pun fiere kn mkncare, wi, cknd mi -e sete, kmi dau sq beau oyet.

  69:22 Sq li se prefacq masa kntr`o cursq, wi liniwtea kntr`un lay!

  69:23 Sq li se kntunece ochii, wi sq nu mai vadq, wi clatinq-le mereu coapsele!

  69:24 Varsq-Yi mknia peste ei, wi sq -i atingq urgia Ta aprinsq!

  69:25 Pustie sq le rqmknq locuinya, wi nimeni sq nu mai locuiascq kn corturile lor!

  69:26 Cqci ei prigonesc pe cel lovit de Tine, povestesc suferinyele celor rqniyi de Tine.

  69:27 Adaugq alte nelegiuiri la nelegiuirile lor, wi sq n`aibq parte de kndurarea Ta!

  69:28 Sq fie wterwi din cartea vieyii, wi sq nu fie scriwi kmpreunq cu cei neprihqniyi!

  69:29 Eu sknt nenorocit wi sufqr: Dumnezeule, ajutorul Tqu sq mq ridice!

  69:30 Atunci voi lquda Numele lui Dumnezeu prin ckntqri, wi prin laude Kl voi preamqri.

  69:31 Lucrul acesta este mai plqcut Domnului, deckt un viyel cu coarne wi copite!

  69:32 Nenorociyii vqd lucrul acesta wi se bucurq; voi, cari cqutayi pe Dumnezeu, veselq sq vq fie inima!

  69:33 Cqci Domnul ascultq pe cei sqraci, wi nu nesocotewte pe prinwii Lui de rqzboi.

  69:34 Sq -L laude cerurile wi pqmkntul, mqrile wi tot ce miwunq kn ele!

  69:35 Cqci Dumnezeu va mkntui Sionul, wi va zidi cetqyile lui Iuda; ele vor fi locuite wi luate kn stqpknire;

  69:36 sqmknya robilor Lui le va mowteni, wi cei ce iubesc Numele Lui vor locui kn ele.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск