اليونانية والعبرية الكتاب المقدس
EZEKIEL 16

أَسْبَق بَنْد - تابِع بَنْد - عَوْن


Eze 16:1
ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃
Eze 16:2
בן אדם הודע את ירושׁלם את תועבתיה׃
Eze 16:3
ואמרת כה אמר אדני יהוה לירושׁלם מכרתיך ומלדתיך מארץ הכנעני אביך האמרי ואמך חתית׃
Eze 16:4
ומולדותיך ביום הולדת אתך לא כרת שׁרך ובמים לא רחצת למשׁעי והמלח לא המלחת והחתל לא חתלת׃
Eze 16:5
לא חסה עליך עין לעשׂות לך אחת מאלה לחמלה עליך ותשׁלכי אל פני השׂדה בגעל נפשׁך ביום הלדת אתך׃
Eze 16:6
ואעבר עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואמר לך בדמיך חיי ואמר לך בדמיך חיי׃
Eze 16:7
רבבה כצמח השׂדה נתתיך ותרבי ותגדלי ותבאי בעדי עדיים שׁדים נכנו ושׂערך צמח ואת ערם ועריה׃
Eze 16:8
ואעבר עליך ואראך והנה עתך עת דדים ואפרשׂ כנפי עליך ואכסה ערותך ואשׁבע לך ואבוא בברית אתך נאם אדני יהוה ותהיי׃
Eze 16:9
וארחצך במים ואשׁטף דמיך מעליך ואסכך בשׁמן׃
Eze 16:10
ואלבישׁך רקמה ואנעלך תחשׁ ואחבשׁך בשׁשׁ ואכסך משׁי׃
Eze 16:11
ואעדך עדי ואתנה צמידים על ידיך ורביד על גרונך׃
Eze 16:12
ואתן נזם על אפך ועגילים על אזניך ועטרת תפארת בראשׁך׃
Eze 16:13
ותעדי זהב וכסף ומלבושׁך שׁשׁי ומשׁי ורקמה סלת ודבשׁ ושׁמן אכלתי ותיפי במאד מאד ותצלחי למלוכה׃
Eze 16:14
ויצא לך שׁם בגוים ביפיך כי כליל הוא בהדרי אשׁר שׂמתי עליך נאם אדני יהוה׃
Eze 16:15
ותבטחי ביפיך ותזני על שׁמך ותשׁפכי את תזנותיך על כל עובר לו יהי׃
Eze 16:16
ותקחי מבגדיך ותעשׂי לך במות טלאות ותזני עליהם לא באות ולא יהיה׃
Eze 16:17
ותקחי כלי תפארתך מזהבי ומכספי אשׁר נתתי לך ותעשׂי לך צלמי זכר ותזני׃
Eze 16:18
ותקחי את בגדי רקמתך ותכסים ושׁמני וקטרתי נתתי לפניהם׃
Eze 16:19
ולחמי אשׁר נתתי לך סלת ושׁמן ודבשׁ האכלתיך ונתתיהו לפניהם לריח ניחח ויהי נאם אדני יהוה׃
Eze 16:20
ותקחי את בניך ואת בנותיך אשׁר ילדת לי ותזבחים להם לאכול המעט מתזנתך׃
Eze 16:21
ותשׁחטי את בני ותתנים בהעביר אותם׃
Eze 16:22
ואת כל תועבתיך ותזנתיך לא זכרתי את ימי נעוריך בהיותך ערם ועריה מתבוססת בדמך היית׃
Eze 16:23
ויהי אחרי כל רעתך אוי אוי לך נאם אדני יהוה׃
Eze 16:24
ותבני לך גב ותעשׂי לך רמה בכל רחוב׃
Eze 16:25
אל כל ראשׁ דרך בנית רמתך ותתעבי את יפיך ותפשׂקי את רגליך לכל עובר ותרבי את תזנתך׃
Eze 16:26
ותזני אל בני מצרים שׁכניך גדלי בשׂר ותרבי את תזנתך להכעיסני׃
Eze 16:27
והנה נטיתי ידי עליך ואגרע חקך ואתנך בנפשׁ שׂנאותיך בנות פלשׁתים הנכלמות מדרכך זמה׃
Eze 16:28
ותזני אל בני אשׁור מבלתי שׂבעתך ותזנים וגם לא שׂבעת׃
Eze 16:29
ותרבי את תזנותך אל ארץ כנען כשׂדימה וגם בזאת לא שׂבעת׃
Eze 16:30
מה אמלה לבתך נאם אדני יהוה בעשׂותך את כל אלה מעשׂה אשׁה זונה שׁלטת׃
Eze 16:31
בבנותיך גבך בראשׁ כל דרך ורמתך עשׂיתי בכל רחוב ולא הייתי כזונה לקלס אתנן׃
Eze 16:32
האשׁה המנאפת תחת אישׁה תקח את זרים׃
Eze 16:33
לכל זנות יתנו נדה ואת נתת את נדניך לכל מאהביך ותשׁחדי אותם לבוא אליך מסביב בתזנותיך׃
Eze 16:34
ויהי בך הפך מן הנשׁים בתזנותיך ואחריך לא זונה ובתתך אתנן ואתנן לא נתן לך ותהי להפך׃
Eze 16:35
לכן זונה שׁמעי דבר יהוה׃
Eze 16:36
כה אמר אדני יהוה יען השׁפך נחשׁתך ותגלה ערותך בתזנותיך על מאהביך ועל כל גלולי תועבותיך וכדמי בניך אשׁר נתת׃
Eze 16:37
לכן הנני מקבץ את כל מאהביך אשׁר ערבת עליהם ואת כל אשׁר אהבת על כל אשׁר שׂנאת וקבצתי אתם עליך מסביב וגליתי ערותך אלהם וראו את כל ערותך׃
Eze 16:38
ושׁפטתיך משׁפטי נאפות ושׁפכת דם ונתתיך דם חמה וקנאה׃
Eze 16:39
ונתתי אותך בידם והרסו גבך ונתצו רמתיך והפשׁיטו אותך בגדיך ולקחו כלי תפארתך והניחוך עירם ועריה׃
Eze 16:40
והעלו עליך קהל ורגמו אותך באבן ובתקוך בחרבותם׃
Eze 16:41
ושׂרפו בתיך באשׁ ועשׂו בך שׁפטים לעיני נשׁים רבות והשׁבתיך מזונה וגם אתנן לא תתני עוד׃
Eze 16:42
והנחתי חמתי בך וסרה קנאתי ממך ושׁקטתי ולא אכעס עוד׃
Eze 16:43
יען אשׁר לא זכרתי את ימי נעוריך ותרגזי לי בכל אלה וגם אני הא דרכך בראשׁ נתתי נאם אדני יהוה ולא עשׂיתי את הזמה על כל תועבתיך׃
Eze 16:44
הנה כל המשׁל עליך ימשׁל לאמר כאמה בתה׃
Eze 16:45
בת אמך את געלת אישׁה ובניה ואחות אחותך את אשׁר געלו אנשׁיהן ובניהן אמכן חתית ואביכן אמרי׃
Eze 16:46
ואחותך הגדולה שׁמרון היא ובנותיה היושׁבת על שׂמאולך ואחותך הקטנה ממך היושׁבת מימינך סדם ובנותיה׃
Eze 16:47
ולא בדרכיהן הלכת ובתועבותיהן עשׂיתי כמעט קט ותשׁחתי מהן בכל דרכיך׃
Eze 16:48
חי אני נאם אדני יהוה אם עשׂתה סדם אחותך היא ובנותיה כאשׁר עשׂית את ובנותיך׃
Eze 16:49
הנה זה היה עון סדם אחותך גאון שׂבעת לחם ושׁלות השׁקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה׃
Eze 16:50
ותגבהינה ותעשׂינה תועבה לפני ואסיר אתהן כאשׁר ראיתי׃
Eze 16:51
ושׁמרון כחצי חטאתיך לא חטאה ותרבי את תועבותיך מהנה ותצדקי את אחותך בכל תועבותיך אשׁר עשׂיתי׃
Eze 16:52
גם את שׂאי כלמתך אשׁר פללת לאחותך בחטאתיך אשׁר התעבת מהן תצדקנה ממך וגם את בושׁי ושׂאי כלמתך בצדקתך אחיותך׃
Eze 16:53
ושׁבתי את שׁביתהן את שׁבית סדם ובנותיה ואת שׁבית שׁמרון ובנותיה ושׁבית שׁביתיך בתוכהנה׃
Eze 16:54
למען תשׂאי כלמתך ונכלמת מכל אשׁר עשׂית בנחמך אתן׃
Eze 16:55
ואחותיך סדם ובנותיה תשׁבן לקדמתן ושׁמרון ובנותיה תשׁבן לקדמתן ואת ובנותיך תשׁבינה לקדמתכן׃
Eze 16:56
ולוא היתה סדם אחותך לשׁמועה בפיך ביום גאוניך׃
Eze 16:57
בטרם תגלה רעתך כמו עת חרפת בנות ארם וכל סביבותיה בנות פלשׁתים השׁאטות אותך מסביב׃
Eze 16:58
את זמתך ואת תועבותיך את נשׂאתים נאם יהוה׃
Eze 16:59
כי כה אמר אדני יהוה ועשׂית אותך כאשׁר עשׂית אשׁר בזית אלה להפר ברית׃
Eze 16:60
וזכרתי אני את בריתי אותך בימי נעוריך והקמותי לך ברית עולם׃
Eze 16:61
וזכרת את דרכיך ונכלמת בקחתך את אחותיך הגדלות ממך אל הקטנות ממך ונתתי אתהן לך לבנות ולא מבריתך׃
Eze 16:62
והקימותי אני את בריתי אתך וידעת כי אני יהוה׃
Eze 16:63
למען תזכרי ובשׁת ולא יהיה לך עוד פתחון פה מפני כלמתך בכפרי לך לכל אשׁר עשׂית נאם אדני יהוה׃

تابِع بَنْد - بشارة بَيَان

God Rules.NET
Search 100+ volumes of books at one time.