الكلمة: Efesoj

نطق: ef'-es-os

سترونغ عدد: G2181

استخدام: Noun Location

بالعبرانية سترونغ:

    Ephesus = "permitted"

    1) a maritime city of Asia Minor, capital of Ionia and under the Romans, of proconsular Asia, situated on the Icarian Sea between Smyrna and Miletus