Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - 1CORINTHIANS 16

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  16:1 ¶ Yusa kuitri irurtinkia, Yus-shuaran Karasea nunkanam Tímiaj Núnisnak atumniasha Tájarme.

  16:2 Ashí tumintin, Yus Súramna aintsam akankam ikiusta. Nújainkia wi jeattaj nui yaunchu akankamu mash irurmin átatui.

  16:3 Nui jeancha átum anaiyarmena nu shuaran papijiai Jerusarénnum akupkattajai. Tura Atumí Kuítrumin aisha ii yachin Súsartatui.

  16:4 Wisha wéminiaitkiuinkia wijiai wéartatui.

  16:5 ¶ Wi Masetúnia nunkanam wétiniaitjai tura Nuyá Kurintiunam jeattajai.

  16:6 Nuisha Untsurí tsawant pujuschatjash. Ishichik nantusha wéchamnianum pujuschatjash. Tura wi atak wéakui atumsha Yáintkiarum shiir akuptukchattarpash.

  16:7 Aya Wárik nankaamaktinian nakitiajai. Antsu Yus wakerakuinkia Untsurí tsawant atumjai pujustaj tajai.

  16:8 Tura juin Ipisiunam Pintikustís nampernum pujustatjai.

  16:9 Juinkia Yusa takatri Tí shiir takastin awai. Tura Untsurí shuar wi takaamun nakitiainiawai.

  16:10 ¶ Timiutéu nui jeamtainkia, shiir awajsatarum; sapijmiakain. Niisha wijiai métek Yusa takatrin takaawiti.

  16:11 Nu asamtai nakitrairap. Antsu Yáinkrum Winí shiir akupkatarum. Chíkich yachijiai Tatí tusan Nákajai.

  16:12 Apurusnasha Chíkich yachijiai Winí Iirmasartí tusan ti seamjai tura penkesha nakiarmai. Kame nii ankant aku nui winishtimpiash.

  16:13 ¶ Aneara tariarum Yus nekas Enentáimtustarum. Aishmanchakaitrum, kakaram ajastarum.

  16:14 Anenkartamujai mash Túratarum.

  16:15 Ayu, yatsuru. Estepanasa shuari Ashí emka Akaya nunkanam Yus-shuar ajasarman nékarme. Niisha Yus-shuaran Yáintajtsar tuke takainiawai.

  16:16 Niisha tura Ashí niijiai métek Yáinkiar takainia Nú shuar seatmana nu tuke Túratarum.

  16:17 Estepanassha Jurtunátusha Akaikiusha Atumíiya Táarmatai shiir waraajai. Atum Yajá pujakrum tujintiarmena nuna Túrawarmai.

  16:18 Niisha winia shiir Enentáimtikrurarai. Núnisan shiir Enentáimtikramprattarme. Nuní aents tuke shiir Enentáimtustiniaiti.

  16:19 ¶ Asia nunkanmaya Yus-shuar Amikmáatmainiawai. Akirasha ni nuwe Prisirajaisha Ashí Yus-shuar ni jeen Yus-Chichaman irunturarusha Jesusa Náariin Amikmáatmainiawai.

  16:20 Ashí ii yachisha Amikmáatmainiawai. Nuámtaksha shiir awajnaisrum Amikmáaniatarum.

  16:21 Wi Papru asan Júchiniak winia uwejrujai aaran amikmaajrume.

  16:22 Ii Uuntri Jesukrístun aneachuka yajauchiniam yuminkramu Atí. "Ii Uuntrí, wari Tatá."

  16:23 Ii Uuntri Jesukrístu yainmakarti.

  16:24 Jesukrístunu asakrumin atumin Ashí ti aneajrume. Nu Atí.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar