Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - 2CORINTHIANS 1

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  1:1 ¶ Wi Pápruitjai Jesukrístu akatramu. Yus nuna wakerakui ni akatramuri anaikiamuitjai. Ii yachi Timiutéujai Yus-shuar Kurintiu péprunam íruntrumna nuna áatjarme. Kame Ashí Akaya nunkanam Yusna ajasurmena nunasha áatjarme.

  1:2 Apa Yussha, ii Uuntri Jesukrístusha shiir Enentáimturma ásar imiatkinchanum tuke shiir pujustinian Yáinmakarat tusan wakerajrume.

  1:3 ¶ Ii Uuntri Jesukrístu Apari, ii Yusri ana nuna naari uunt awajsatai. Niisha ii Aparínti. Iin waitnentramaji. Tura Niisha ii Yúsrinti. Tuma asa iin tuke atsantamji.

  1:4 Ii Wáitiajnia nui Yuska iin atsantamji. Tura iin atsantamjinia Nútiksarik iisha Chíkich shuar Wáitiainia nuna atsankrarat tusa Túrutmaji.

  1:5 Warí, Kristu Wáitsamuri Núkap pachiinkiaitjinia Núnisrik ni atsankramurin Núkap pachiinkiaitji.

  1:6 Tuma asamtai, Wáitiajnia nu, Yusa uwemtikrampratniuri tura ni atsankratniuri atumsha takustarum tusar Wáitiaji. Tura Yus iin atsantampramjinia nu, Yusa uwemtikrampratniuri tura ni atsankratniuri átum takustarum tusar atsankramuitji. Wats, átum uwemtikramu tura atsankramu asarum, ii Wáitsajnia Nútiksarmek Wáitiayatrum shiir Enentáimsarum katsuntramniaitrume.

  1:7 ¶ Tura "Túrattawai" tu Enentáimtajrume. Warí, átum iijiai métek Wáitsaitrume. Núnisan iijiai métek Yus atsantamtsurmek.

  1:8 Yatsurtiram, iikia Asia nunkanam ti itiurchat Wáinkiamjinia nu nekaatarum tusar wakeraji. Imiá itiurchat Wáinkiar iikia katsuntratin jeachmaji.

  1:9 Nu itiurchatnumia "iwiaaku Jíinkishtatji" tu Enentáimsamji. Túrasha "iikia tujinchaitji" tu Enentáimtumatsuk, antsu jakamunmayan inianniua Nú Yúsan Enentáimtusarat tusa nu Túrunamji.

  1:10

  1:11 Jakamnia itiurchatnumia Yuska uwemtikrampramji. Tura yamaisha uwemtikrampratajtsa pujurtamji. Tura atumsha iin Yus áujtakrumninkia "Yuska tuke uwemtikramprattaji" taji. Tura Untsurí shuar Yus aujsa asakrumin, ii uwempra asakrin Untsurí shuar Yúsan yuminsartatui.

  1:12 ¶ Yatsurtiram, ju nekaatarum tusar wakeraji. Ju nunkanam pujusar tura nekaska atumjai pujusar anantsuk tura Yus umirkar wekaimji. Aya ii nekatairijiain wekaichamji. Antsu Yus iin waitnentrama asa pénker wekasatniun Yainmakmaji.nu nekaar shiir Enentáimji.

  1:13 Aatjarmena nu Páantaiti. Atum áujsarum nekaatin jearmena nunak aarjai. Chikichan nekaachminian aatsjai. Pénker nekaatarum tusan wakerajrume.

  1:14 Ishichik nékayatrumek Nú Núkap tuke nekaki wetarum tusan wakerajrume. Nuinkia Jesukrístu Tátinia Nú tsawantai átum winia shiir Enentáimtursattarme. Tura átum pénker wekasa asakrumin shiir Enentáimtustatjarme.

  1:15 ¶ Tura ii shiir enentaimtuniaj nuna nékakun ataksha Yusa waitnenkartutairi nekapsak tusan ataksha atumiin irastinian wakerimjai.

  1:16 Masetúnia nunkanmaani wéakun iirkuta nankaikitjiarum tusan Enentáimmiajai. Tura Wáketkuncha ataksha iistajrum tusan wakerimjai. Túramtai wi Jutía nunkanam weakui átum Yáintkiatarum tusan atumin iistinian wakerimjai.

  1:17 Nuinkia ¿urukamtai Túrachmaj? ¿Pénker Enentáimtsukek "wetajai" Tímiaj? ¿Wi Yus-shuarcha nunisan, Jimiará chichamtiniaiti, Tú Enentáimtursarumek?

  1:18 Núchaiti. Yus tana nuna Tímiatrusan Umíana Nútiksarik iikia ii chichame umiktai tusar wakeraji. Jú chichamaik, "Ee, Atsá" Tátsuji.

  1:19 Wisha Serpanujai Timiutéujai Yusa Uchiri Jesukristunun ujakmajrume. Niisha Jú chichamaik, "Ee, Atsá" Tíchaiti. Antsu nii tana nuna tuke Umíawai.

  1:20 Niijiaisha Yus tana nu Tímiatrusan uminiui. Tuma asamtai Jesukrístu Enentáimtakur "nii tana nuna nekas Túrattawai" tu Enentáimji. Tu Enentáimsar Yusa naari shiir awajeaji.

  1:21 Atumniasha incha Ikiakátmajnia nu Yúsaiti. Krístunu ajasu asakrin Túrutmaji. Tura anaitiamak Niiniu awajtamji.

  1:22 Tura ukunam ii achiktatjinia nuna, nekas amastatjai tusa Yus ni Wakanin ii Enentáin apujturmaji. Nujai Níiniuitji tusar paant nékaji.

  1:23 Atumíin itiurchatan Wáinkiaij tusan nakitiakun Atumí péprurin Kurintiunam jeachmajai. Wáitrakuinkia "Yus iirsati" tajai.

  1:24 "Aya wi Tájana Nútiksarmek Yus Enentáimtustarum" waantu Enentáimtumasar nu titin nakitiaji. Yus nekas Enentáimtusmaajai kakaarme. Antsu nekas warastarum tusar wakeraji.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar