Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - 1TIMOTHY 5

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  5:1 ¶ Uunta nu kakantraip. Antsu nekas ame apa Nútiksamek chicharkata. Nátsasha nekas ame Yátsumea Nútiksamek shiir awajsarta.

  5:2 Nuwa uuntchisha nekas ame Núkua Nútiksamek shiir awajsarta. Nuwa Nátsasha nekas ame umaimia Nútiksam shiir Enentáimjai pénker awajsarta.

  5:3 ¶ Waje nekas atsumin ainia nusha Yáinkiarta.

  5:4 Tura waje uchirtiniaitkiuinkia tura tirankrinniuitkiuinkia, nu shuar wajen Wáinkiarti. Emka ni shuarin pénker Wáinkiatniun unuimiararti. Ni Aparí anemia Núnis awantuiniak shiir Wáinkiarti. Núnaka Yus ti shiir Enentáimtawai.

  5:5 Nekas waje ninki pujana nu Yúsan Enentáimtak tsawaisha Káshisha iniaitsuk Yúsan áujeawai.

  5:6 Antsu aya Wárastiniak wakera nuka iwiaakiat jaka aintsankete.

  5:7 Tura wajenka ni shuari Wáinkiartí. Yus-shuaran yajauch chicharnaktin Atsutí tusam wi Tájamna nu Ashí Yus-shuar ujakarta.

  5:8 Shuar ni jeen pujuinia nuna nekaska Wáinkiatniuiti. Tura Nuyá Chíkich Shuárnasha Yáintiniaiti. Túrachkunka Yus tana nuna Umíatsui, tura Yus-shuarcha nujai nankaamas yajauchiiti.

  5:9 Yusa Kuítrijiai Yáinniaiktiniaitkiunka waje sesenta (60) Uwí nankaamas takustiniaiti. Tura chikichik Aíshriniak takusu átiniaiti.

  5:10 Ti paant pénker Túrin átiniaiti. Ni Uchirín pénker tsakatmaashit, íraran pénker Táata Tíniuashit, nekasmiancha Enentáimtumar Yus-shuaran Yáiniaashit, Wáitiainia nuna waitnenniuashit, tura chikichnasha pénker Túriniaitkiunka maak.

  5:11 Tura sesenta (60) Uwí takakchaka Chíkich wajejai iruraip. Ni ayashi wakeramuri Krístuiya kanamtikiainiawai tura ataksha nuatnaikiatniun wakeruiniawai.

  5:12 Tura emka Enentáimtiarmia nuna iniaisar sumamainiawai.

  5:13 Nu arantcha nakimiainiak ántar irauwear chikicha itiurchatrin áujmatsachminia nunasha áujmatin ainiawai.

  5:14 Nu asamtai waje úchipiak ainia nuka uyurtukar uchin takusarti. Tura nuwa nuatkamu takastinia nuna Túrawartí. Tura ni Túrunamurijiai iin kajertamainiaj Nú shuar yajauch Enentáimturmarcharti.

  5:15 Kame nuik Chíkich Chíkich waje Krístuiya kanakiar iwianchin nemarsaru ásarmatai nuna Tájai.

  5:16 Aishmansha nuwasha Yus-shuar ainia nu ni shuariin waje ákuinkia Yusa Kuítrin seatsuk nii Yaintí. Nujai Chíkich wajén nekas atsumainia nuna Yusa kuitri Yáintatui.

  5:17 ¶ Yus-shuara uuntri Yus-shuaran pénker Wáinkiarua nu, nekas shiir Enentáimtustin ainiawai. Tura akinkiamniasha ainiawai. Nekaska Yus-Chichaman etserkatniuncha tura unuiniartinniasha tuke takaaka Imiá shiir Enentáimtustinaiti.

  5:18 Yus-Papiniumsha Núnisan aarmaiti: Jinkiaia saepen pakartaj tusa turu takaak Nájakui ni Nují Jinkiatáshtiniaiti. Antsu ni wakerak yuati. Tu aarmaiti. Tura nu arantcha aarmaiti: Takakmasua nu nekas akinkiatniuiti. Tu aarmaiti.

  5:19 Chikichik shuarak Yus-shuara uuntri tunaarin etsertukmatainkia anturkaip. Antsu Jímiarsha menaintiusha tsanumtsuk métek tuiniakui anturkata.

  5:20 Chíkich shuarsha ni tunaarin ikiuktinian nakitiainia nu, Ashí iruntramunam chicharkarta. Chikichcha, nuna iisar, ashamkarti.

  5:21 Yussha ii Uuntri Jesukrístusha tura nayaimpinmaya suntarsha iimiainiamunam "Túrata" Tájame. Ashí shuarjai Niisháa Enentáimtutsuk métekrak Túrata.

  5:22 Yus-shuara uuntri Atí tusam Wárik anaikiaip. Wárik Túramka chikicha Tunaarín sumamattame. Ashí tunaanum penké pachiinkiaip.

  5:23 Wakemjai jau asam aya éntsak úmutsuk Karía ishichik pachimpram umarta.

  5:24 Chíkich shuara tunaari Wáitsatin Imiá paant ainiawai Wáitsatin tsawant jeatsain. Tura Chíkich shuara tunaarinkia paantcha ainiawai antsu ukunam paant nekanawartatui.

  5:25 Núnisan pénker Túramusha ti paant ainiawai. Tura Yamái Páantchaitiat tuke paantcha áchamniaiti. Páchitsuk nekanattawai.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar