Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - 1TIMOTHY 6

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  6:1 ¶ Takarniutirmesha, Atumí uuntri ti shiir umirkatarum. Túrachkumninkia Chíkich shuar Yusnasha ii unuiniamuncha yajauch áujmattsartatui.

  6:2 Atumí uuntri Yus-shuar ainiakka aya Yusjai yatsum asamtai nakiarchatniuitrume. Antsu nuna nankaamas pénker takarsatniuitrume. Warí, ame yayamna nu Yus-shuarchak ainia, tura ame aneamu yatsumchak ainia. Ame, Timiutéu, tu jintintiata.

  6:3 Shuar ti shiir naka chichaman ii Uuntri Jesukrístunu ana nuna nakitiak antsu Niisháa chichaman étserkunka

  6:4 nu shuar nankaamantu Enentáimtumayat ántraiti. Ni Enentáimmianak chichaak aya ántar chichaman antumtiknaikiatniun chichaawai. Tura nu chichamjai nupetmaktaj tusar nankaamas áujmatainiak kajernaikiar tura katseknaikiar pénker Enentáimtunaitsuk

  6:5 tuke kakannainiawai. Tura tu aujmatnaisatniun wakeruiniana Nú shuar nekas-chichaman nékachu ásar aya tunaan Enentáimtin ainiawai. "Yusna ana nujai Kuítrintin ajasminiaiti" tuiniawai. Nu shuar pachisaip.

  6:6 ¶ Shuar takakna nujain waraakka Yusna ana nujaisha waraak ju nunkanmasha tura nayaimpinmasha nekas Kuítrinniuiti.

  6:7 Iis, ju nunkanam misuk Támaji; Núnisar misuk jiinkittiaji.

  6:8 Tuma asamtai yurumkasha tura entsataisha takakkurkia nujain warasa pujustiniaitji.

  6:9 Antsu Kuítrintin ajastaj tuinia nu, tunaanum awankemkar iniainiawai. Tura antra nuna wakerukar itiurchatan Wáiniainiawai. Nujai emesratniunmasha jeainiawai.

  6:10 Kame kuit aneatniuka Ashí Tunáanum útsutmakminiaitji. Chíkich shuar nuna wakerukar Yus Enentáimtustinian iniaisar ti itiurchatjai yajauch awajmamsarai.

  6:11 Antsu ame Yus-shuar asam Nuyá pisarta. Yus nekas Enentáimtakum pénker Túrata. Waantu Enentáimtsuk Yus pénker umirkata. Aneakum katsuntrata.

  6:12 Yusna nu Túrunat tusam kakaram Ajástá. Tuke amuicha iwiaakma emetata. Nu Túratniun Yus anaitiamkaiti, tura ame Yus nekas Enentáimtamu Untsurí shuar iruntramunam etserkaitme.

  6:13 ¶ Yuska Ashí iwiaaku átinian Súwiti. Jesukrístusha Punsiu Piratui nekasa nuna ti paant ujakmiayi. Tuma asamtai Yussha Jesukrístusha iirainiamunam nuna Tájame.

  6:14 Ii Uuntri Jesukrístu Táatsain wi Tájamna nu Yapajítsuk tura yajauch chicharnakchamnia pénker Umiktá, Tájame.

  6:15 Tsawant jeamtai Jesukrístu Tatí tusa Uunt Yus, Imiá penker asa, akupkattawai. Nínkiti Yus. Akupniuncha Akupniuiti. Uuntjai nankaamas Uuntaiti.

  6:16 Iwiaaku átinia nérenniuri Nínkiti. Ti Tsáapninnium pujakui nuntumtuachminiaiti. Wáinchatai asamtai shuar penké Wáinkiacharu ainiawai. Ninki Ashí shiir awajsatniuiti tura Ninki tuke Ashí akupin Atí. Núnisan ati.

  6:17 Jú nunkanam Kuítrintin ainia nusha nankaamantu Enentáimtumascharti. Kuitcha Yúpichuch menkakamnia asamtai Kuítniak Enentáimtusar pujuscharti. Antsu iwiaaku Yus Ashí iin ti penkeran Núkap Súramaj nuna nekas Enentáimtusarti.

  6:18 "Pénker Túratarum" tiarta. Tákumin niisha shiir Enentáijiai ni takakman ajamsarti. Nuyá Nú pénker Túramujai Yusai Ikiáunkartí.

  6:19 Nuna Túruiniak Kuítriniawartatui. Núnisan tuke iwiaaku átinian Wáinkiartatui.

  6:20 Timiutéu, Ashí ame Túratniua nu tuke Enentáimturta. Jú nunkanmaya ántar chichainia nu anturkaip. Tura Wáitruiniak "wi Imiá nékajai" tuinia nusha anturkaip.

  6:21 Chíkich shuar nuna umirkar Yusaiya kanakiarai. Wátsek, Timiutéu, Yus shiir yainmakti. Nuke Atí.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar