Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - 2CORINTHIANS 12

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  12:1 ¶ Kame wiki shiir chicharmamsatniun nakitiajai. Túmayatnak iimiarjana nuna tura uunt Yus iniaktursamia nuna ujaktiniaitjarme.

  12:2 Krístun umirin ana Nú aishmankan nékajai. Nu aishman Jimiará nayaimpin nankaikin Menaintiú nayaimpiniam junakniuiti. Nusha katurse Uwí nankaamasuiti. Kame ayashtiuk wakaashit, tura ayashtichu wakaashit. Núnaka nékatsjai; aya Yúsak nékawai.

  12:3 Tura nekas junakniua Núnaka nékajai. Ayashtiuk wakaashit, ayashtichu wakaashit, Núnaka aya Yúsak nékawai.

  12:4 Yus-shuara Wakaní shiir pujutainium junakmiayi. Nuisha paant awajsachmin ana nuna antukmiayi. Nii antukmia Nú chicham paant awajsatniun suritkiamuiti.

  12:5 Nu aishmanka Túrunamuri nankaamakuiti tajai. Tura wikia nankaamakuitjai Túmamtsuk, kakarmachuitjiana nuna paant ujaajai.

  12:6 Nankaamakuitjai Túmamtiaj tusan wakeraknaka nekas Tíminiaitjai, ántran Tíchaintjai. Túrasha Túratsjai. Winia Túramuruk Wáinkiarum winia chichampruk antukrum, waritia Enentáimsarum nujai métek Enentáimtursatarum tusan wakerajai.

  12:7 Wi nayaimpiniam Wáinkiamajna nu Timiá pénker asamtai ántar waantu Enentáimtumaschatniun, janki mesertinia Núnisan winia ayashrui najaimiatniun sunasmiajai. Nuka wi Wáitsatin Satanásnumia akupkamuiti.

  12:8 Nuka jurutkitia tusan Uuntan Menaintiú seamjai.

  12:9 Tuma ain Uunt winia turutmiayi "Atsá. Jaa pujayatmek winia waitnenkartutairjai shiir pujame. Shuar kakarmachun winia kakarmarun Wi suakui Ashí aents nu shuara ayashiin winia kakarmarun Wáiniainiawai." Tuma asamtai, Kristu kakarmari winia ayashrui paant ati tusan kakarmachuitiatnak araantatsjai.

  12:10 Tuma asamtai, wi Krístun aneakui shuar katsekruiniakuisha, kajertuiniakuisha, winia Kuítrusha, kakarmarsha atsain waraajai. Kame Ashí itiurchat ana nui kakarmachuitiatnak kakaram nekapeajai.

  12:11 ¶ Wi "pénkeraitjai" Túmamkun waurua Núnisnak chichaajai. Tura atumsha winia pénker chichartusminiaitiatrumek, Túrachu asakrumin tu chichasjai. Warí, wi penké ántraitiatnak, "ti pénker akatramuitji" tumamainia Nú nunkaachichuitjai.

  12:12 Atumjai pujumiaj nui, itiurchat ámanman katsuntran takasmiajai. Yuska ni kakarmarin iniakmastaj tusa ti uuntan aents tujintiamun Túratniun surusmiayi. Nujai "Papru nekas winia akatramuruiti" tusa paant iniakmasmiayi.

  12:13 Warí, Chíkich Yus-shuaran Yáinmiaj Núnisnak atumniasha Yáinmajrume. Ayatik atumin "kuit surusta" Tíchamjarme. ¡Nu yajauchiitkiuinkia tsankurturtarum!

  12:14 Jújainkia Menaintiú iwiarnarjai atumin iistaj tusan. Tura jeaknaka, "etserkamun akirkatarum" Tíchattajrume. Atumí Kuítrin wakeratsjai. Antsu atumin wakerajrume. Warí, winia uchirchakaitrum. Uchisha Aparín Kuítian ikiauntukchatniuiti. Antsu apari ni Uchirín Kuítian ikiauntuktiniaiti.

  12:15 Atumniasha Yáintaj tusan Ashí takakjana juna ajapawaintjai, tura winia kakarmarnasha Ashí Emenkákaintjai. Wi ti wakeramaitiatrum átumka ishichik wakerutarminin Túrawaintjai.

  12:16 Túrasha Chíkich shuar chichainiak "Nekasaiti; Papru ninki ii Kuítrin jurutramkichmaji. Túrasha anankartuatniun neka asa iin anankramachmiashia" turutainiatsuk.

  12:17 ¿Nusha itiura? ¿Shuáran wi akupkamaj nujai Kuítrumin achikjak?

  12:18 Atumin iirmasat tusan Titiun "Wetá" Tímiajai. Tura niin atamprit tusan Chíkich Yus-shuaran akupkamjai. ¿Titiusha Kuítrumin juruttramkimkiarum? ¿Wisha niisha mai metek Enentáimsar métek takaschamkaj~i?

  12:19 ¿Warí Enentáimsarum? ¿Atum pénker ainiawai turutik tusar nu Tájik? Antsu, aneamu yatsurtiram, ii Tájinia nu atumin Yúsnum Ikiakártajrum tusar taji.

  12:20 Wi atumiin jeaknasha, wi Wáitkiataj tusan wakeraj nuna Wáinkiashtatjai, tu Enentáimsan itiurchat Enentáimjai. Tura atumsha wakerarmena Núnisrumek Wáinkiashtatrume, tu Enentáimjai. Yajauch chicharnaikiatniuncha, yajauch Enentáimtunaistinniasha, kajernaikiatniuncha, ninki Enentáimtumastinniasha, tsanumpratniuncha, Mái-tunai ajatniuncha, waantu Enentáimtumastinniasha, yajauch wekasatniuncha, Ashí nuna Wáinkiashtajash tusan itiurchat Enentáimjai.

  12:21 Tura wi jeaknasha, átum yajauch Túratniusha, tsanirmatniusha tura yajauch ti wakerarmena nu, yaunchu Túriniarmena nu, Untsurí shuartiram iniaisachurmena nuna nekashtajash. Tura Enentáim yapajitsuk tuke tura asakrumin uutchatjash tajai. Kame wi átum umikchamun nekaamtai Yus winia Iniatsátrattawai tusan Tsúumajai.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar