Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - 2CORINTHIANS 13

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  13:1 ¶ Jujai Menaintiú iistajrum tusan winiajai. Ashí iwiaratin ana nu, Jimiará tura Menaintiú shuara chichamejai iwiarnartatui.

  13:2 Wi atumjai pujachiatnak, atumjai Pujáa Núnisnak aatjarme. Yaunchu Tunáa Túrimiarmena nuna tura Ashí Shuártirmin wi nuik Tímiajrumna nuna ataksha Tájarme, wi atak tana tunaarum iwiareachkurminkia iniaisashtatjarme.

  13:3 Nuinkia wi Kristu kakarmarijiai chichaajna nu nekaattarme. Nu nekaataj tusarum wakeratsrumek. Tura Krístuka kakarmachuchuiti. Antsu Atumí Enentáin kakaram takaawai.

  13:4 Kristu nekas kakarmachua Nútiksan Krúsnum Máamuitiat, Yusa kakarmarijiai iwiaakuiti. Ayashnium Kristu kakarmachu nekapmia Núnisrik iikia kakarmachuitji. Túrasha Yusa kakarmarijiai ni takatri takaaji. Nu atumin iniakmastatji.

  13:5 "Nekas Yúsan umirniuashitiaj" tusarum nekamatarum. Iimiastarum. Antar Yus-shuarchaitkiurmeka Jesukrístu Atumí Enentáin pujurtama nu nekaattarme.

  13:6 Tura iikia ántar Yus-shuarchaitji nu nekaatarum tusan wakerajai.

  13:7 ¶ Tura átum Tunáa Túrawáirum tusar Yus seaji. Aents iin pénker Enentáimtikramprat tusar Tátsuji. "Antar ainiawai" Túramprinin, átum pénker wekasatarum tusar wakeraji.

  13:8 Warí, Yusa nekas chichame emesratin tujintiaji. Antsu ii Túrajnia nu Yusa nekas chichamejai Túraji.

  13:9 Tuma asamtai, átum kakarmaitkiurminkia iikia kakarmachuitiatar shiir Enentáimji. Atumsha nekas kakaram Ajasúk tusar Yus tuke seaji.

  13:10 Atumin emesratin Yuska winia akuptatsui. Antsu Yus akuptukuiti atumin Ikiakártinian. Tuma asamtai, wi Atumíin jeaknaka kakaram chicharkaijrum tusan winitsuk ju papin aatjarme.

  13:11 ¶ Ayu, yatsurtiram, shiir pujustarum. Krístunam tuke kakaram ajastarum. Yus shiir Enentáimtikramprarti. Chikichík Enentáik Enentáimsatarum. Shiir awajnaisarum pujustarum. Tura Yus anenmarmena nu, shiir Enentáimtikramna nu atumjai pujurtamsattarme.

  13:12 Yúsnum shiir Enentáimtunaisrum amikmaanaisatarum.

  13:13 Ashí Yus-shuar ainia nu amikmaatmarme.

  13:14 Uunt Jesukrístu waitnenkartutairi, Yusa anenkrattairisha Atumíin pujurtamsati. Tura Yusa Wakanísha tuke nemartamsarti. Nu Atí.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar