Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - GALATIANS 1

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  1:1 ¶ Wi Pápruitjai, Yus akatramu. Yúsak winia akatturuiti. Shuarka akatturchamai. Yussha Chíkich Shuáran akupturak akatturchamai, antsu Ninki, Yus Apa, Jesusan jakamunmaya iniantkimia nu, tura Jesussha winia akatturarmai Yusa shiir chichamen etserkatniun.

  1:2 Wisha, Ashí Yus-shuar wijiai pujuinia nusha, ju Papí akupeaji. Ashí yus-shuar Karasea nunkanam pujarmena nu áujsatarum tusan ju papin akuptajrume.

  1:3 Yus Apa tura ii Uuntri Jesukrístusha waitnentramainia ásar yainmakarti imiatkinchanum tuke shiir pujustinian.

  1:4 Yus ii Aparí nuna wakera asamtai, Jesus ni ayashin surumak Wáitsamiayi ii tunaari Asakártinian. Nuna tura Ashí Tunáa ju nunkanam ana Nuyá ankant awajtamsatai tusa iin Yáinmaji.

  1:5 Tuma asamtai tuke Yus shiir Atí. Ayu.

  1:6 ¶ Maa, Nekasaash Timiá Wárik Yus ikiukmiarum. Kristu iin ti anenma asamtai Yus ni shuari ajastinian iin anaitiamkamji. Urukamtaitsuk nuikia Imiá Wárik ni chichame inaisamarum Nusháa chicham umikrum uwemprataj tusarum.

  1:7 Wátsek, nekas Chíkich chicham penké atsawai shuar umikiar uwempratin. Antsu yajaya shuar Atumíin taar pénkercha awajtamainiawai. Tura Nusháa chichaman etserkar Yusa shiir chichamen Yapajiátniun wakeruiniawai.

  1:8 Tuma asamtai Yus niin yajauchiniam yuminkrattawai. Wisha Yus-chicham Yapajiámun etserkamtainkia yus winia yuminkrurtatui. Nayaimpinmaya suntarsha Nusháa chichaman wi etserkachmaj nuna étserkuinkia nunasha yuminkrattawai.

  1:9 Paant ujakjarme Túmaitiatnak ataksha ujaajrume: Nánkamas shuar Niisháa uwempratin chichaman, wi etserkachmaj nuna étserkuinkia Yus yuminkrattawai.

  1:10 ¶ Ti kakaram Chichaatsjak.nuna chichaakun shuar shiir Enentáimtursarti tusan chichaatsjai. Antsu Yus shiir Enentáimtursati tusan nuna tajai. żShuar wakeruinia nuna Enentáimsan chichaajak? Nuna Enentáimkiunka Kristu wakera nuna umirkachaintjai.

  1:11 Antsu nekaatarum, yatsuru. Uwempratin chichaman wi étserjana nuka aentsnumianchuiti.

  1:12 Aentska ujatkachmai. Unuitiutnasha unuitiurchamai. Antsu Jesukrístuk winia paant jintintruamai.

  1:13 Tura wi Yáunchu ti yajauchin Túramiaj nuka antukchakaitrum. Israer-shuar Yúsnan takainia Nútiksanak wisha takasmajai. Tuma asan Yus-shuaran ti kajerkan tuke pataatukmajai amuktaj tusan. Nusha nékarme.

  1:14 Tura kakaram ajasan, ii uuntri yaunchu tiarmia nuna yawetsuk umiktinian ti Enentáimpramjai. Tura Untsurí shuaran wijiai métek uunt armia nuna nankaamas Yúsnan takasmajai. Túmaitiatan aya winia uuntrun chichamen ti umirniuyajai.

  1:15 Túrasha wikia akiintsain Yus winia achirkamiayi, tura ti anenkratmarijiai winia anaitiukmiayi.

  1:16 Nuikia shiir Enentáimiuk ni Uchirín paant nekamtikruamai. Tura Israer-shuarchanum ni shiir chichamen etserkat tusa akuptukmiayi. Tuma asamtai Chíkich shuaran aniaschamjai.

  1:17 Uunt péprunmasha, Jerusarénnumka, wéchamjai Winí emkaru Yus akatramujai chichastinian. Antsu Wárik Arapia nunkanam wémajai. Tura nui Yúsan Enentáimtasuan atak Tamasku péprunam waketkimjai.

  1:18 Tura Menaintiú Uwí nankaamasmatai, Nuyá Pítrujai áujmattsataj tusan Jerusarénnum jeamjai. Tura Jimiará semanachik pujusmajai Pítrujai.

  1:19 Tura Jakupuncha, ii Uuntri Jesusa yachia nuna, Wáinkiamjai. Nú arantka chikichnaka Yus akatramunka Wáinkiachmajai.

  1:20 Yus iirui. Wi Tájana nu nekasaiti, Wáitchaiti.

  1:21 Nú ukunmasha Siria nunkanmasha, Sirisia nunkanmasha wémajai.

  1:22 Tuma asamtai Ashí Yus-shuar Jutía nunkanam pujuarmia nu winia nekaracharmai.

  1:23 Aya antukarmai. "Yaunchu iin ti aintrammiaj nu yamaikia Yus-Chichaman étseruk wekaawai. Yáunchuka iin amutmaktinian wakeriniaitiat yamaikia iniaisaiti" tiarmai.

  1:24 Túrawar winia Enentáimtursar Yúsan shiir yuminsarmai.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar