Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - 2CORINTHIANS 7

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  7:1 ¶ Tuma asamtai aneamur yatsurtiram, nusha, Yus Tímia nu, iin Túramji. Nu tuma asamtai ii ayashi tura ii Enentáisha yajauch ajasain tusar, Ashí Tunáa ana Nuyá kanaktiniaitji. Túrar "Yusak nekas ii uuntrinti" takur, ii ayashisha, ii Enentáisha takamtsuk tuke tsawant Yus iiktustiniaitji.

  7:2 Ataksha nawamnaikiatai. Iikia shuar yajauch awajsachmaji; yajauch jintintrachmaji; anankachmaji.

  7:3 Makuutai tusan nuna Tátsujai. Antsu nuik Tíchamkajrum, iwiaaku pujakrisha jakarsha átumka ii Enentáin áchitkiarme.

  7:4 Araantutsuk aatjarme; shiir Enentáimjai. Itiurchatnum pujayatnak, atumin Enentáimtusan Enentairuí kakaram Enentáimsan waraajai.

  7:5 ¶ Jui Masetúnianum penké ayamprachmaji. Antsu ti Wáitsamji. Aentsnumia itiurchat Wáinkiamji, tura ii Enentáijiainkia ashamkamji.

  7:6 Tura Kúntuts pujakrincha Yus Ikiakátmartinian nékawai. Tuma asamtai Titiún akupturkamai. Nujai winia Enentáirun Ikiakármai.

  7:7 Tura átum nii Ikiakármarumna nuna Titiu ujatkamai. Nuna antukan ti warasmajai. Títiuka átum iirsatin wakerarmena nuna ujatkamai; Túrunamia nuna Kúntuts Enentáimmiarumna nusha, tura winia anentu asarum Enentáimturumna nuna ujatkamai. Nuna antukan Nú nankaamas warasmajai.

  7:8 Papí nuik akupkamaj nu áujsarum Kúntuts Enentáimprarme; Núnaka nékajai. Túrasha ii akupmainchu Túraitjai Tátsujai. Eta, nuikkia Tímiajai, Túrasha yamaikia Tátsujai. Papí áujsarum ishichik Kúntuts Enentáimprarumna nuna nekaan waraajai.

  7:9 Kame Kúntuts Enentáimprakrumin waraatsjai. Antsu Atumí tunaari nekaarum Kúntuts Enentáimprarum Atumí Enentái Yusjai Yapajiá asakrumin nuna nekaan waraajai. Kame Yus wakerana Nútiksarmek Kúntutsrum katsuntearme; tuma asamtai iikia nu papijiai yajauch awajsachji.

  7:10 Nekaatarum. Yus wakerana Nútiksan Kúntuts katsunteakka ni Enentái Yúsnum Yapajiáwai. Nuinkia ni Tunaaríya uwempraiti. Nuka "Túrumainchu Túraitjai" Tíchamniaiti. Antsu Yusan Enentáimtutsuk Kúntuts pujakka ni Enentái Yapajiáshtatui; Yapajítsuk ni Tunaaríya uwemtsuk jakattawai.

  7:11 Tura iistarum; Yus wakerana Nútiksarmek Atumí Kúntutsri katsuntearme. Tuma asarum wi aatjarmena nu esettsarum Enentáimtusurme. Atumí Túramuri ujatkatajtsa wakerimiarme. Tura nu Tunáa nakitramarme; tura ashamkamarme. Tura yajauchin Túramia nu Asutiámarme. Tura winia anentu asarum wi timia Tímiatrusrumek turatai tusarum ti wakerimiarme. Nu tura asakrumin pénker Túrarmena nu, paant iniakmarme.

  7:12 ¶ Kame yajauchin Túramia nuna ni tunaarin iniaisat tusan wakerakun, tura Wáitias pujumia nu atak shiir Enentáimsati tusan wakerakun nu papin aatramjarme. Tura Nú nankaamas átum Yúsnum iin anearmena nu nekamatarum tusan aatramjarme.

  7:13 Atum umikiu asarum waraakrumin iisha shiir Enentáimji. Tura shiir itiaamarumna nuna Titiu waraak ujatkamtai Nú nankaamas shiir waraaji.

  7:14 Atumin shiir Enentáimtajrumna nuna Titiun ujakmajai. Tura nuna nekas aan Titiu nekaamai. Tuma asamtai atumin natsantrachmajrume. Kame atumin tuke nekas ana nuna Tímiajrume. Núnisan atumnian Titiun Tímiaj nusha nekasauyi.

  7:15 Tura Títiuka atumin Enentáimturmas ti waraawai. "Jiatmaktajtsa winiatsuash" tusarum ti ashamkachurmek. Túmayatrum, nii pénker tati tusarum pachischarme. Tura nii taa seatmarma nu umikiurme. Títiuka nuna Enentáimias waraawai.

  7:16 Tura wikia, átum pénker Túramurmin nekaan tura pénker Túrawartatui tu Enentáimsan waraajai.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar