Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - 2CORINTHIANS 8

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  8:1 ¶ Yatsurtiram, Masetúnia Núnkanmaya Yus-shuaran Yus waitnentainia nuna Yamái ujaktatjarme.

  8:2 Ti itiurchatnum nekapsamu ainiawai. Túmayatan warainiawai. Tura ti Kuítrincha ainiayatan emeentutsuk Kuítrinniua Núnisan suiniawai.

  8:3 Juna wi paant nekaan ujaajrume. Niisha wakeramujai Súsatniun jeainia nuna Súiniawai; tura Nú nankaamassha Súiniawai.

  8:4 Yus-shuaran Kuítrinchan Súsartaitsa ti wakeruiniak, nu Túratniun ti seatmarmaji.

  8:5 Tura ii Enentáimmiaj Nú nankaamas Túrawarmiayi. Emka Yúsnum ninki sumamawarmiayi. Tura Yusa wakeramuri Túrattaji tusar incha "Yáintajrume" turammiaji.

  8:6 Tuma asamtai, "Masetúnia nunkanam kuit Júuktin nankamamamna nu, Kurintiu peprunmasha amukta" tusar Titiu seamiaji.

  8:7 ¶ Atumsha Ashí pénker Túratin ti nékarme. Yus Enentáimtustincha, unuiniartincha, ju nunkanmaya nekaatniusha, iin aneatniusha nuka Ashí nékarme. Wats, jusha Túratarum. Yus-shuar Kuítrincha ainia nu achikiarat tusarum Titiu Támatai Núkap susatarum.

  8:8 Kame Atumí uuntria Núnisnak akupeatsjarme, Túratniuitrume tusan. Antsu Chíkich shuar ni Kuítrin susartasa ti wakeruinia nuna atumin ujakan, Atumí anenkrattairi nekaspashi tusan nekapsatajtsa pujajai.

  8:9 Ii uuntri Jesukrístu waitnenkartutairi nékarme. Ashí takakuyayi, tura atumin anenma asa Kuítrincha Núnisan ajasmiayi. Ju nunkanam Kuítrincha Núnis ajasmatai átum nayaimpiniam Kuítriniak tusa Túramiayi.

  8:10 Juna Enentáimjai. Nuik uwitin, "Yáintatji" Tíchamkarum. Tura nu Túratin ti wakerimiarme.

  8:11 Nankamamarmena nu yamaikia amuktarum. Nuik ti wakerimiarmena Núnisrumek yamaisha Súsatin jearmena nu susatarum.

  8:12 Iistarum. Ni Kuítrin Yúsan nekas susatajtsa wakerakuinkia, nii jeana nuna susat tusa Yus wakerawai. "Jeana Nú nankaamas susati" Tátsui Yus.

  8:13 Chíkich ti Núkap susarum atumnia Táasat tusan Tátsujai.

  8:14 Antsu Ashí métek takusarat tusan tajai. Iis atumsha yamaikia ti nukap takakrume; nujai atsuma nu Súsatniuitrume. Ukunam Chíkich tsawantai átum atsumashtarmeash. Nuinkia niisha atumin suramsarti. Nu Túratin ákuinkia Ashí métek takustin átatui.

  8:15 Yusa Papiriin yaunchu aarman Núnis Tátsuk: Núkap takusmia nu ampirchamiayi; tura ishichik takusmia nu atsumachmiayi.

  8:16 ¶ Tura wi aneajrumna Núnisan atumin aneatniun Yus Titiun susamiayi. Tuma asamtai Yúsan yuminsan pujajai.

  8:17 Iis, wi takui wétinian wakerimiayi. Tura Nú nankaamas, atumin anenma asa, ni Enentáijiain wéawai.

  8:18 Tura Chíkich Yus-shuar Titiujai akupkatajtsa pujaji. Nu shuar Yusa Chichamen ti penker etserainakui, Ashí Yus-shuar iruntramunam niin pénker áujmatainiawai.

  8:19 Tura Nú shuarnaka ii tsaniakmari Atí tusar Ashí Yus-shuar iruntramunam nuna anaikiarmiayi. Iijiai Kuítian jukiarti tusar anaikiarmiayi. Iis Yusa Náarin Ashí aents uunt najanawarat tusar tura Ashí shuar Atumí tsankarin nekaawarat tusar nu takat Túratsjik.

  8:20 Iis, ju kuit ii jukittiajnia nu, Núkap asamtai, aents tsanumprutmawaraij tusar, Titiujai tura ju shuarjaisha wéaji.

  8:21 Yus iimmianumsha, aents iimmianumsha ii naka wekaajnia nuna nekaawarat tusar Túraji.

  8:22 Nu Jimiará shuarjai Chíkich Yus-shuar akupeaji. Yusa takatrin takastasa ti wakerana nu nekas nékaji. Tura átum Yáintin ti wakerarmena nuna Nekáa niisha atumiin jeataj tusa ti wakerawai. Nuna Túmak Yusa takatrin takastinian wakerana nuna paant iniakmawai.

  8:23 Tura aisha Chíkich shuar Titiun nekaataitsar anintruiniakuisha, "Titiu Papru tsaniakmarinti. Incha Yáinmaktajtsa Páprujai takaawai" titiarum. Chíkich Yus-shuaran nekaataitsar anintruiniakuisha, "Yus-shuar akupkamu ainiawai, tura Kristu Náarin shiir awajin ainiawai" titiarum.

  8:24 Tura Atumí anenkrattairi Ashí Yus-shuar nekaawarat tusarum, nu shuar pénker itiaatarum. Nu Túrakrum, atumnia ii shiir Tímiaj nu nekasaiti tu iniaktustatrume.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar