Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - 2CORINTHIANS 9

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  9:1 ¶

  9:2 Kame átum Yus-shuar Kuítrincha Súsatin wakerarme; nuna nékajai. Tuma asan Núnaka aatrachminiaitjarme. Atumsha Súsatin wakera asakrumin wi nunasha shiir Enentáimsan, "Akaya nunkanmaya shuar nuik uwitinia wakerusmatak Yáintinian wakeruiniawai" tusan Masetúnianmaya Shuáran ujaajai.

  9:3 Tura "Kuítniasha Súsatniun ti wakeruiniawai" Tímiaj nuna, "Wáitiaiti" Tíarain tusan nakitiajai. Tuma asan, kuit susatajtsa wakerarum nu iwiaratarum tusan nu menaintiu Yus-shuaran nuna Yáinmakarat tusan emka akupenajai.

  9:4 Wi ukunam Masetúnianmaya shuarjai atumiin jean, kuit Súsatin Tímiarmena nuna iwiarachman Wáinkian natsaraij tusan, tura atumsha natsarairum tusan Túrajai. Warí, "Súsatniun ti wakeruiniawai" tuke tu wéatsjak.

  9:5 Nu tuma asamtai, au takui Súarme tu Enentáimsarain tusan ju Yus-shuaran emka akupenajai. Niisha nu Kuítian iwiaratniun Yáinmakarti, tajai. Nuinkia wisha Masetúnianmaya shuarjai ukunam jeawakrin, nu kuit atumsha nekas Atumí Enentáijiain~ki Súsatin wakerarmena nu nekaamnia átatui.

  9:6 ¶ Tura junasha paant Tájarme: ishichik araana nu ishichik Júuktatui. Núkap araana nusha Núkap Júuktatui. Kuit Súsatniusha Núniskete.

  9:7 Tura Ashí shuar ni Enentáin Enentáimsana nunak susati. "Nakitiayatnak susatjai" Tíchamniaiti. "Turutainiakui susatjai" Tíchamniaiti. Shiir Enentáimias Súana nuna Yuska shiir Enentáimtawai.

  9:8 Ashí pénker ana nuna suramsatniun Yus tujintiatsui. Nujai átum atsumashtatrume. Tura chikichan Yáintin Núkap takustatrume.

  9:9 Yus-Papinium ju aarma awai: Kuítrinchan Núkap susayi; nuna tura, tuke Túratin átatui.

  9:10 Arakmaun araakan Súana nusha Yúsaiti. Tura yurumkan Súana nusha Yúsaiti. Niisha átum pénker araatniun suramsattarme. Tura araarumna nujai pénker Túratarum tusa araakrumin ipiampartatui.

  9:11 Tuma asamtai Núkap juukma takaku asarum, Núkap Súsatin jeattarme. Nuinkia Súarmena nuna ii uwejeyan Chíkich Yus-shuar achikiar Yúsan yuminsartatui.

  9:12 Warí, ju kuit Yus-shuar Kuítrincha Súakrin ni atsumamurincha atsumachartatui. Tura Nú nankaamas Yúsan ti yuminsartatui.

  9:13 Nu shuar Yáintai tusarum tura Ashí Yus-shuar yaintai tusarum Súatsrumek. Nujai Kristu shiir chichamen umiarmena nuna nékainiawai. Tura Kuítrum emeentutsuk sua asakrumin niisha Yusa Náarin uunt awajsartatui.

  9:14 Kame Yus atumin ti waitnentramainiakui Kuítrum Súatsrumek. Sua asakrumin nu shuar atumin ti anenmainiak Yúsan áujturmasartatui.

  9:15 ¡Tura Ashí iisha ii Yusri ti yuminsatniuitji! ¿In Súramjinia nuna yaki Jintíartinian Jeá?

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar