Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - 2THESSALONIANS 3

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  3:1 ¶ Nuyá, Yatsurú, Yusa chichame shiir Pampartí tusarum Yus áujtursatarum. Atum Yus-Chicham wakerukmarmena aintsan Ashí nunkanam Wakerukartí tusarum Yus seatarum.

  3:2 Tura yajauch shuar, pénker ana nuna ti nakitiainia nu, incha yajauch Awajtamsachartí tusarum Yus áujkartustarum. Kame Chíkich aents Yúsan umirkacharu ainiawai.

  3:3 Túrasha Uunt Jesusak atumin iniaitsuk Wáitmaktatrume. Tura atumin Ikiakátmartatrume. Tura íwianch anankramataj takui Kíishturmaktatrume.

  3:4 Kame Yus atumin yainmaktatrume, taji. Ii Tájinia nu Yamái Umíarme. Tura tuke umirkattarme. Nusha nekaar shiir Enentáimji.

  3:5 Uunt Yus Yainmakartí ni anenkrattairin nekaatniun. Kristu itiurchatan katsuntramia Núnisan atumniasha katsuntratniun Yus Yainmaktí.

  3:6 ¶ Yatsurtiram, antuktarum. Ii Uuntri Jesukrístu chichamejai ju taji: "Nuyá Yus-shuar wi jintintramun nakitiak aya wékana nu ikiuktiarum."

  3:7

  3:8 Ii Túrajnia Núnisrumek Túratin nékarme. Júiti: atumjai pujusmaj nui tuke takakmasmiaji. Atumí yurumkari iisha akikmakar yurummiaji. Atumjai itiurchat áchatí tusar tsawaisha Káshisha tuke takakmasmiaji.

  3:9 Kame iisha, Kristu akatramu asar "Yáintkiatarum" Tíminiuji; Túrasha nu Tútsuk, ii Túrajnia Núnisrumek Túratin nekaatarum tusar, iisha tuke tsawant takaamiaji.

  3:10 Warí, atumjai pujumiaj nui "Takastinian nakitiana nuka Yurumáshti" Tíchamkaj~i.

  3:11 Iis, atumiinia Weeá, Nánkamas Enentáimiainiak tura Nánkamas Túruiniak penké takatsuk pujuiniawai, Túramainiaji.

  3:12 Nú Shuáran ii Uuntri Jesukrístu chichamejai "Tákamtak shiir Takakmasartí" tajai.

  3:13 Yatsurtiram, yawetsuk shiir Túratarum.

  3:14 Ju papinium ii Tájinia nuna, shuar umiktinian nakitiakuinkia "umichuiti" Tákuram, ni natsarat tusarum ikiuktiarum.

  3:15 Túrasha "Yus-shuara nemasrinti" tiip. Ayatik jintintrata, tura Yúsai Enentáimtikrata, ame nekas yatsumea aitkiasmek.

  3:16 ¶ Uunt Yuska, imiatkichu Enentái susamniaiti. Jú Yus, itiurchatnum pujarminin atumin tuke imiatkichu Enentáimtikramsarti. Uunt Yuska atumin pujurtamsarti, tajai.

  3:17 Jui wi Papru juna aajai. Wi papin akupeaj nui Júnisnak winia Náarun aaran apujeajai, Wíniaiti tusan.

  3:18 Ii Uuntri Jesukrístu atumin Ashí yainmakarat tusan wakerajrume. Nu Atí.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar