Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - 1TIMOTHY 1

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  1:1 ¶ Wi Papru Jesukrístu akatramurintjai. Iin uwemtikkiartin Yussha tura ii Uuntri Jesukrístusha winia akuptuku ainiawai. Jesukrístujai métek ti shiir ajastai tusar Nákaji.

  1:2 Timiutéu, ju papin aateajme. Wi ujakam Yus-shuar ajasu asam nekas winia uchirua ainkiaitme. Tuma asakmin Yus Apasha tura ii Uuntri Jesukrístusha ti anenma ásar waitnentramainiak imiatkinchanum ti shiir pujustinian yainmakarti.

  1:3 Masetúnia nunkanam wéakun "Ipisiu péprunam pujuuta" timiaj Núnisnak Tájame. Shuar nui wait-chichaman jintin ainia nu suritkiarta.

  1:4 Niisha Israer-shuara weatrin áujmatsamunak tura ni weatri naari ti Untsurí irurtinniak Yus-Chichamjai nankaamas Enentáimtuiniawai. Nunak áujmatsar tuke ántar tuiniawai. Nu Túramuka Yus Enentáimtusar Niin shiir umirkatniun Yáinmatsji. Tuma asamtai nusha Surítkiatá.

  1:5 ¶ Yus-shuar tuke Enentáijiai Yúsan shiir Enentáimtusar tura Tunáa Túrutsuk aya pénkera nuna wakerukar anenkartin ajastin ainiawai. Núnisan pénker ajasat tusar Yus-Chicham étsereaji.

  1:6 Chíkich shuar juna iniaisar ántar chichaman áujmatainiawai.

  1:7 Yúsnan nékachiat "jintinniuitjai" tuiniawai. Tura unuiniainia nuna nékainiatsui.

  1:8 Yus wakeramun nekaatin tura tunaan suritkiatin akupkamuka nekas pénkeraiti. Nu paant nékaji.

  1:9 Kame akupniuka pénker shuaran itit awajsatniun akupenatsui. Antsu yajauch shuar juna Túrin ainia nuna itit awajsatniun akupenawai: Tunáa shuarnasha, umichuncha, Yúsnasha tura Ashí Yúsnancha nakitiainia nunasha, Aparín Máinniasha, Nukurín Máinniasha, kame mankartinniasha,

  1:10 nuwancha tura aishmannasha tsanirma ainia nunasha, shuaran kasamak juu ainia nunasha, Wáitrinniasha, tsanumniuncha, Ashí nuna itit awajsatniun akupenawai. Kame Ashí pénkercha nuna iwiaratniun akupenawai.

  1:11 Núnisan tawai ti shiir uwempratin chicham Yus suramsamajnia nu. Nu chichamnaka etserkatniun Yus pénker asa tsankatrukuiti.

  1:12 ¶ Ii Uuntri Jesukrístu shiir Enentáimturu asa Níiniun etserturkat tusa kakarman surusuiti. Túruta asamtai Yúminkiajai.

  1:13 Wi Yúsan Imiá yajauch chicharniuyajai. Yus-shuarnasha aintrarmiajai. Yusnasha katsekniuyajai. Túrin ain Yus winia waitnentrurmiayi. Kame Jesuska Yus Anaikiamun nékachu asan wi Túramu yajauchiiti tu Enentáimchauyajai.

  1:14 Tura ii Uuntri Jesukrístu ti nekas waitnentrurmiayi. Tura Jesukrístujai tsaninkia pujakui Yus nekas Enentáimtustinniasha tura anenkartin ajastinniasha surusuiti.

  1:15 Ju chicham ti nekasaiti. Tunáa Shuáran uwemtikrataj tusa Jesukrístu ju nunkanam taramiayi. Nunasha Ashí shuar nekaatin ainiawai. Tura wikia Ashí shuarjai nankaamas Tunáan Túriniaitjai.

  1:16 Ti Tunáa ain Jesukrístu ti anenkartin ana nu paant nekanati tusa Yus winia waitnentrurmiayi Tuma asamtai Chíkich shuar, wijiai métek, Yúsan nekas Enentáimtusar Niijiai tuke iwiaaku pujusartatui.

  1:17 Yus tuke jacha asa tuke iniaitsuk akupniuiti. Wáinchataitiat Imiá nankaamas nékaiti. imia Ninki Yúsaiti. Tuma asamtai imia Ninki tuke iniaitsuk ti shiir awajsatniuiti. Núnisan tuke Atí.

  1:18 ¶ Uchiru, Timiutéu, Yáunchuya Yus-shuar ámin "Ju shuar pénkeran Túrattawai" Túramarmia Nútiksam yamaikia kakaram Ajástá. Nii timia Enentáimsam suntara aintsam Yúsna kakaram takastin asumprurta. Nuna Tájame. Tura Yus tuke nekas Enentáimtusam tura tunaan Túrawaij tusam anearam Túrata.

  1:19 Chíkich shuar tunaajai anearcharu ásar Yúsan ikiukiarmai.

  1:20 Iminíusha tura Arejántrusha Núnisan Yúsan ikiukiarmatai uunt iwianchnium surukarmajai. Nujai Yúsan ti yajauch chicharsacharat tusan Túraitjai.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar