Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - ACTS 1

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  1:1 ¶ Amikiur Tiúpiru: Nuik akupkamiaj Nú papinium Ashí Jesus Túramia nuna aatramiajme. Tura unuitiampramiaj nunasha aatramiajme. Yámankamtaiknumia,

  1:2 nayaimpiniam wétsuk, Ashí Nii Túramia nuna Tímiajme. Jesuska, nayaimpiniam wakettsuk Yusa Wakaní kakarmarijiai Túratniua nuna ni akatramurin jintintiawarmiayi.

  1:3 Tura jaka nantaki, Jesus Tímiajaik wantintiukmiayi ni akatramurin. Tura kuarenta (40) tsawant niin wantintiukarmiayi. Nuna tura nekas iwiaakjai tusa iniakmasmiayi, nekaawarat tusa. Tura Yusa akupeamuri urukukit nuna mash ujakmiayi.

  1:4 Jesuska ni akatramurijiai tuke pujus, niin chicharuk "Jerusarénnumia wéerap, Tímiayi. Winia Apar "amastatjai" Tímia nuna, paant ujakchamkajrum. Nu Túrunat tusarum Jerusarénnum Nákastarum, Tímiayi.

  1:5 Tuke Enentáimsatarum. Juan entsajai Atumí ayashin imiatmimiarme. Túrasha Wárik Yusa Wakanísha atumniasha tarutmar, Atumí Enentáin enkemprutmattarme. Nusha Enentái imiantin aintsankete" Tímiayi.

  1:6 ¶ Tura Jesusjai irunar matsamas anintriarmiayi "Uunta, Israer-shuar ájinia nu, ankant ajasakrin iiniuk Akupin atak naamkatin Yamaí jeayash" tiarmiayi.

  1:7 Jesus aimiuk Tímiayi "Winia Apar Túrattana nu Warí tsawantinik Túrunatí nu nekaatniusha atumniachuiti. Apar Ninki neka asa ni kakarmarijiain Túrattawai.

  1:8 Tura atumsha Yusa Wakaní kakarmarin sunastatrume. Nii taa enkemprutmamtai kakaram ajasrum, Wíi Túramu etserkattarme. Emka jui Jerusarén péprunam etserkattarme. Nuyá Ashí Jutía Núnkanam, tura arant Samaria nunkanmasha, tura Nú arant Ashí Núnkanam werum, Wíi Túramu etserkattarme" Tímiayi Jesus.

  1:9 Nuyá chichas amir, Ashí ni akatramuri ii wajainiai, Jesus nayaimpinmaani junakmiayi. Wéa-wéakui yurankim mash Niin Amuámiayi. Tuma asamtai ni akatramuri Niin Wáinkiacharmiayi.

  1:10 Tura Jesus waakkui ni akatramurisha Yakí ii wajainiai, Jimiará aishman puju entsaru nui wantintiukarmiayi. Tura ayamach wajattsarmiayi.

  1:11 Nu aishmansha Jesusa akatramurin tiarmiayi "Kariréanmaya aishmanka, ¿urukamtai nayaimpinmaani Imiá iimprum? Ju Jesusak Atumíya nayaimpiniam wea Wáinkiarumna Núnisan ataksha winittiawai" tiarmiayi.

  1:12 ¶ Tuasua amikmatai Jesusa akatramuri Uriwiu Náinniumia akaikiar Jerusarénnum waketkiarmiayi. Uriwiu naincha Jerusarénnumsha Tíjiuchiiti, Chikichík kirumitrua Núnisan.

  1:13 Tura Jerusarénnum jeawarmiayi. Nui jeawar, Jeá wayawar Yakí Wákararmiayi. Nui Pítrusha, Jakupusha, Juansha, Antressha, Jiripisha, Tumassha, Parturumísha, Mateusha, tura Arpeu Uchirí Jakupusha, Nuyá ásump Semunsha, Jakupu yachi Jútassha, Tímian wayawarmiayi.

  1:14 Jusha mash tuke iruniarmiayi Jesusa yachijiai. Tura Jesusa Nukurí Marijiai, Nuyá Chíkich nuwajaisha tuke iruniarmiayi, Yus áujsatai tusar.

  1:15 ¶ Nui Siántu painti (120) aents iruntrarmia nui Pítiur chichastaj tusa wajakmiayi.

  1:16 Pítiur juna Tímiayi "Yatsurtírmesha, Umarutírmesha antuktarum. Yuska yaunchu ni Papiriin Jutasnan aamtikramiayi. Jútas akiintsain Tawitkia, Yusa Wakani jintintiam Jutasnan aarmiayi. Jesusan achik surukarmia Nú shuaran nekapruamia Núiti. Kame Tawitia aarmari Yus-Chicham asa Tímianak uminkiatniuyi.

  1:17 Nú Jutaska ii írutramuitiat, ii takaamurin Páchitkiaitiat,

  1:18 Tunáa tura nujai Kuítian achik nunkan sumakmiayi. Tura piniakum iniaan tantane Páttimiayi.

  1:19 Tuma asamtai Ashí Jerusarénnum pujuarmia nu, nuna nekaawar Nú nunkan "Numpa Nunka" anaikiarmiayi.

  1:20 Kame Sarmu papinium Tawitkia juna aarchamkia: "Ni jeesha itiarak Atí. Nu jeanmanka penké Pujuschartí." Tura "Ni takatri Chíkich atankiti." Tu aarmaiti' Tímiayi.

  1:21 `Tuma asamtai yamaikia Chíkich anaikiatniuitji. Tura Nánkamas achikchatniuitji. Antsu ii nemartamkau Atí. Uunt Jesus iijiai pujumia nui tuke Niin nemarsamia nu Atí.

  1:22 Juan Jesusan imiaimiania Nú tsawantnumia Jukí, Jesus nayaimpiniam wémiania Nú tsawantan Tímianu ejé tuke Niijiai wekaimia nu Atí. Nu shuar Enentáimtusar, chikichik achiktai. Iisha iruntrar Jesusa nantakmiari Etserkamí tusar Túramí" Tímiayi Pítiur.

  1:23 Tura Nuyá Jimiará shuaran anaikiarmiayi. Matíasan anaikiarmiayi. Tura chikichnasha Jusen, ni Chíkich naari Parsapas, tura apach Náarinkia Justu, nunasha anaikiarmiayi.

  1:24

  1:25 Tura Nuyá Yus-shuar Yúsan áujainiak juna tiarmiayi "Ii Uuntri, Amesha Ashí shuara Enentái nékame. Jui awai Jimiará aishman. Jútas Tunáa Túrak Jákatniunam wéak akatramu takatan ikiukmiayi. Yamaikia Jútasa takatri achikiat tusam, ¿Tuá achikium, Uunta? Paant iniakmasta." Tu aujsarmiayi.

  1:26 Tura Israer-shuara Túrutairi Núnisan, wats yaki nupetmakat tusar Túrawarmiayi. Tura Matías nupetmakmiayi. Túrunamtai Matíasnak pachikiarmiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar