Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - JOHN 21

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  21:1 ¶ Tipirias antumianka Káanmatkariin Jesus ni Unuiniamurín wantintiukmiayi. Júnisan ámiayi.

  21:2 Semun Pítrusha Jímiampramu Tumassha Kananmaya Natanaérsha Sepetéu Uchirísha tura Chíkich Jímiar unuiniamurisha métek iruntrar pujuarmiayi.

  21:3 Semun Pítrusha "Namakan nekajai nankiattsan wéajai" Tímiayi. Chíkich mash "Iisha winittiaji" tiarmiayi. Wéar uunt kanunam enkemprar nu kashi achitsuk tsawararmiayi.

  21:4 Káshik ain Jesus Entsá Káanmatkaríin wantinkiamiayi tura ni unuiniamurisha Jesusan nekaacharmiayi.

  21:5 Jesussha Tímiayi "Uchiru, żnamak achikiurmek?" Niisha "Atsá" tiarmiayi.

  21:6 Tutai Jesus Tímiayi "Neka untsuurnumaani ajunkatarum. Nui achiktatrume." Nii timia Núnisan Túrawar namakan ti achikiar nekan Júsatniun tujinkiarmiayi.

  21:7 Nújainkia Jesusa unuiniamuri Jesus ti aneemia nu Pítrun Tímiayi "Ii Uuntrinti." Takui Pítrusha aimiaku asa ni pushirin entsar Entsá inianmiayi yukuak jeataj tusa.

  21:8 Chíkich unuiniamurisha jeachat pujuiniachuk nekan japiki kanujai Káanmatkanam jeawarmiayi.

  21:9 Káanmatkanam jeawar ji kaiir ámanum namakan Jiámun Wáinkiarmiayi. Tantancha Wáinkiarmiayi.

  21:10 Jesussha "Atum achikiurmena Nuyá Jiátin itiatarum" Tímiayi.

  21:11 Tutai Semun Pítiur kanunam we nekan nekartiuk Káanmatak japiki itiamiayi. Itiar namaknasha siantu senkuenta Nuyá tres (153) nekapmararmiayi. Ti Untsurí áyat nekasha Jáankachmiayi.

  21:12 Nuyá Jesussha "Yurumáitiarum" Tímiayi. Ni unuiniamurisha "aya ii Uuntri áminiaiti" tusar inintrustinian natsantiarmiayi.

  21:13 Nuyá Jesus wajaki tantan Jukí Súsarmiayi. Núnisan namaknasha Súsarmiayi.

  21:14 Jesus jakamunmaya nantaki jujai menaintiu ni unuiniamurin wantintiukarmiayi.

  21:15 ¶ Nuyá Yurumáwar Jesus Semun Pítrun aniasmiayi "Junasa Uchirí Semunka, żju shuar nankaamas anentmek?" Pítrusha Tímiayi "Ee, Uunta, wi wakerajam nu Ame nékame." Jesussha "Nuinkia winia murikiur ayuratniua aintsam Winia Enentáimturainia nu Yaintá" Tímiayi.

  21:16 Ataksha aniasmiayi "Junasa Uchirí Semunka, żWinia anentmek?" Pítrusha "Ee, Uunta, wi wakerajam nu Ame nékame" Tímiayi. Jesussha "Winia murikiur Wáinkiatá" Tímiayi.

  21:17 Nú ataksha aniasmiayi "Junasa Uchirí Semunka, żwinia wakerutamek?" Pítrusha menaintiu Iníam Kúntuts Enentáimiar Tímiayi "Uunta, Ashí nékame. Wi wakerajam nu Ame nékame." Jesussha Tímiayi "Winia murikiur ayurata.

  21:18 Maa, nekas Tájame. Natsa asamka iwiarmampram ame wakeramunam wéuyame. Tura uuntach ajasmeka ame kunturam ayaparakmin Chíkich aentstamprattawai tura ame wétin nakitiam nui juramkiartatui."

  21:19 Jesus Nújainkia Pítiur Máatniun ujakmiayi. Tura Núnisan jakamtai shuar Yúsan shiir awajsatniun ujakmiayi. Nuyá Pítrun "Nemartusta" Tímiayi.

  21:20 ¶ Pítrusha ayanmar Chíkich unuiniamurin Jesus ti anea nuna némarun Wáinkiamiayi. Kame nu unuiniamuka nuik Jesus Jáatsain Yurumáiniakui "Uunta, żya surutmaktata?" timia Núiti.

  21:21 Nincha Pítiur Wáiniak Jesusan aniasmiayi "Uunta, żjusha Warí urukatniuit?"

  21:22 Jesussha ayak "Wi wakeraknaka iwiaaku pujain Tátatjai Tíminiaitjai. Nuna Tákuisha żWarí itiurtama? Ameka nemartusta" Tímiayi.

  21:23 Nújainkia "Nu Unuiniamurí Jákashtatui' tusa Yus-shuarnum áujmatiarmiayi. Túrasha Jesus "Jákashtatui' Tíchamiayi antsu áyatik "Wi wakeraknaka iwiaaku pujain Tátatjai takuisha żWarí itiurtama?" Tímiayi.

  21:24 Wikia Nú unuiniamurintjai. Ju papincha aaru asan "mash nekasaiti' tajai. Ashí shuarsha Núnisaran Tuíniawai.

  21:25 Nu arantcha jui aarchamusha ti awai. Kame Ashí aamka ti Untsurí Papí asa Ashí nunkanam ikiuschamnia ainti. Nuke Atí.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar