Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - JOHN 20

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  20:1 ¶ Tumintincha Káshik kirit ain Máktaranmaya Marí Jesus iwiarsamunam iistajtsa wémiayi. Jesusan iwiarsar kaya uuntjai waan atutkarmiayi. Tura Marí nui Jeá nu kaya uraimiun Wáinkiamiayi.

  20:2 Nuna Wáiniak Semun Pítiur pujamunam tsékenki wémiayi. Chíkich unuiniamuri Jesus ti anemia nusha nuisha pujumiayi. Tura Marí Tímiayi "Iwiarsamunmaya ii Uuntrin Júkiarai. Tura żTuíntsuk ikiusara?"

  20:3 Pítrusha Chíkich unuiniamurijiai Jíinkiar iwiarsamunam iyuwarmiayi.

  20:4 Mai métek tsékenkiar Pítiur jeatsain Chíkich unuiniamuri iwiarsamunam emka jeamiayi.

  20:5 Niisha wayatsuk Tsuntsumá iis penuarmarinkia nui tepan Wáinkiamiayi.

  20:6 Nuyá Semun Pítiur ukunam Jeá iwiarsamunam Wayá penuarmari nui tepan Wáinkiamiayi.

  20:7 Chíkich jaanchcha Jesusa muuken penuarma nusha nanerma Niisháa tepan Wáinkiamiayi.

  20:8 Nuyá Chíkich unuiniamuri emka tamia nusha iwiarsamunam wayamiayi. Niisha Túruna Wáiniak "Jesus nekas nantakni" tu Enentáimpramiayi.

  20:9 Nuna Wáintsuk Yus-Chichamnum "Jesus jakamunmaya nantaktiniaiti" aarman áujsariat nekaacharmiayi.

  20:10 Nuyá mai ni jeen waketkiarmiayi.

  20:11 ¶ Tura Marikia iwiarsamunam juak uutu pujumiayi. Niisha uutiatan Tsuntsumá iwiarsamunam iimsamiayi.

  20:12 Tura Jesusa Ayashí nuik tepesmanum nayaimpinmaya suntar puju entsaru Jímiar pujan Wáinkiamiayi. Chikichik Múuknumaani tura Chíkichka nawenmaani pujumiayi.

  20:13 Nayaimpinmaya suntarsha "żUrukamtai uutam?" tiarmiayi. Marísha Tímiayi "Winia Uuntrun jurutkiarai tura żtuintsuk ikiusara?"

  20:14 Nuna ti ayanmar Jesusan Wáiniak Niin nekaachmiayi.

  20:15 Jesus aniak "żUrukamtai uutam. Ya eaam?" Tímiayi. Marisha ajan Wáinniua nuiti tusa Tímiayi "Uunta, ame ni ayashi jukimkia, tui ikiusmam ujatkata wi jurumkitiaj" Tímiayi.

  20:16 Nuyá Jesus "Mariya" Tímiayi. Tutai niisha ayanmar "Rapuni" Tímiayi. Nusha Israer-chichamnum "Uuntá" tawai.

  20:17 Jesussha Tímiayi "Emetruawaip. Winia Aparui Wáatsjai. Antsu weme Wíi shuar Titiá "Winia Aparuí nayaimpiniam wéajai. Niisha Atumí Aparínti. Winia Yúsruiti tura Atumí Yúsrinti" tawai Titiá" Tímiayi.

  20:18 Nuyá Máktaranmaya Marisha Jesusa unuiniamurin Wáiniak "Wi Uuntan Wáinkiajai, Tímiayi. Niisha juna mash Túrutui" tu ujakarmiayi.

  20:19 ¶ Nu tsawantai, tumintin, ni unuiniamuri Israer-shuara uuntrin ashamainiak kashi iruntrar waiti epeni pujuarmiayi. Túrasha Jesus áyatik wayamiayi. Tura ajapén wajas "shiir pujustarum" Tímiayi.

  20:20 Nuna ti, Nuyá ni uwejen ajintruamuncha ni paen ijiumuncha iniakmasmiayi. Ni unuiniamurisha Uuntrin Wáinkiar shiir warasarmiayi.

  20:21 Ataksha Jesus "Shiir pujustarum, Tímiayi. Winia Apar akatar akuptukma Núnisnak Wisha akatran akupeajrume" Tímiayi.

  20:22 Nuyá ni matsatmanumaani Umpuí Tímiayi "Yusa Shiir Wakaní Atumí Enentáin wayati.

  20:23 Shuara tunaarinkia átum "Asakártí" Tákurminkia tsankurnartatui. Tura nu shuar "sumamati" Tákurminkia tuke sumama pujawai" Tímiayi Jesus.

  20:24 Tura chikichik unuiniamu, Jímiampramu Tumas, Jesus tamia nui pujuchmiayi.

  20:25 Tura ukunam chikich unuiniamuri ujainiak "Ii Uuntri Wáinkiaji" tiarmiayi. Tura Tumas Tímiayi "Ajintruamuri Wáinkian uwejrun awaintiuatniuitjai. Tura paenumsha awaintiuatniuitjai. Penké jaka asamtai aya nujai iniantkimiun Enentáimtustatjai" Tímiayi.

  20:26 ¶ Chíkich tumintin ataksha Jesusa unuiniamuri iruntrarmiayi. Nuinkia Tumassha niijiai pujuarmiayi. Tura waiti epenmianuman Jesus Wayá ajapén wajas "Shiir pujustarum" Tímiayi.

  20:27 Nuyá Tumasan Tímiayi "Winia uwejur iisam ame uwejem awaintiuata. Núnismek winia paerui uwejem awaintiuam Iistá. Tura arantutsuk nekas Enentáimtursata."

  20:28 Nuyá Tumas "Winia Uuntrua, nekas winia Yúsruitme" Tímiayi.

  20:29 Jesussha Tímiayi "Winia Wáitkiam nuin Enentáimtursame. Antsu Winia Wáittsuk Enentáimturaru nekas shiir ainiawai" Tímiayi.

  20:30 Aentsti tujintiamuncha Jesus Túramu ti Untsurí ju papinium aarchamu ainiawai. Tura ni unuiniamuri mash Wáinkiarmai.

  20:31 Antsu Jesuska Kristu asa Yusa Uchirínti tu Enentáimtustarum tusan Júnaka aarmajai. Tura Enentáimtakmin Jesus ni iwiaakmarin yamarma nuna amastatui.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar