Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - JOHN 19

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  19:1 ¶ Nuyá Piratu suntaran akupkamiayi Jesusan Asutiáwarat tusa.

  19:2 Suntarsha Jesusan wishikrar tawasap janki najanamun etsenkrumtikiarmiayi. Yamakai pushincha uunt akupniua aintsan aentsrarmiayi.

  19:3 Nuyá "Israera Uuntria, kakaram ajasta" tiar yapiniam awatiarmiayi.

  19:4 Nuyá Piratu atak jiinki Tímiayi "Atum Wáinkiarum nekaatarum tusan Jesusan Jíiktiatjai. Wikia tunaarinkia penké Wáittsujai."

  19:5 Tímiatai Jesussha jankin etsenkruku tura pushin yamakairman entsaru Jíinkimiayi. Tura Piratu nui Káunkarun tiarmiayi "Pai juiti, iistarum."

  19:6 Israer-patri uuntrisha suntarsha Jesusan iisar ataksha ataksha kakantar untsumainiak "Krúsnum jakati" tiarmiayi. Piratusha "Atum Júkiirum Máatarum. Ni tunaarin penké Wáittsujai" Tímiayi.

  19:7 Tura Israer-shuar tiarmiayi "Nu shuar "Yusa Uchiríntjai" takui Jákatniuiti. Iiniu akupeamu aarma nui Núniskete" tiarmiayi.

  19:8 Nuna antuk Piratusha nu nankaamas ashamkamiayi.

  19:9 Ataksha init Wayá Jesusan aniasmiayi "żTuyampaitiam?" Tura Jesussha penké áikchamiayi.

  19:10 Nuyá Piratu Tímiayi "żUrukamtia winia airtsum. Wi jeajna nu nékatsmek? Wakeraknaka Krúsnum Máatniuncha tura ankant akupkatniuncha jeajai."

  19:11 Tutai Jesussha Tímiayi "Yus nuna amaschaitkiuinkia penké tujinkiaintme. Nu asamtai amiin surutka nu ámin nankaamas tunaarinniuiti."

  19:12 Piratusha Nú chichamtaik Jesusan ankant akupkattsa wakerimiayi. Antsu Israer-shuar untsumainiak tiarmiayi "Ju ankant Iníakmeka ame uunt akupniu amikrinchuitme. Juka "úunt akupniuitjai" taku Atumí uunt Akupníuri nemasrinti" tu untsumkarmiayi.

  19:13 Piratusha taman antuk akupin pujutainium pujus Jesusan untsukmiayi. Nui kaya ukatkamu asamtai Israer-shuara chichamen Kapata anaikiarmiayi.

  19:14 Paskua jisat jeatsain nantu tutupin ajatsain Piratu Israer-shuaran Tímiayi "Uunt akupniuram iistarum."

  19:15 Tura Ashí "Jakati, jakati, Krúsnum Máatá" tu untsumkarmiayi. Tura Piratu "żAtumí uunt akupniurin Krúsnum Máattajak?" Tímiayi. Tura Israer-patri uuntri tiarmiayi "Atumí uunt Kapitiántrumek iin akuptamji. Chíkichka atsawai."

  19:16 ¶ Tutai Piratu Jesusan krusnum mantamnati tusa tsankatkarmiayi. Tutai niisha Jesusan Júkiar wearmiayi.

  19:17 Jesussha ni krusri yanaki Kúrkuta Náinnium wémiayi. Kúrkuta naarisha Israer-shuara chichamen "muuka ukunch" tawai.

  19:18 Nui Krúsnum ajintrurar awajainiarmiayi. Tura mai pae Jimiará shuaran chikichik chikichik awajainiarmiayi. Tura Jesus ajapén ámiayi.

  19:19 ¶ Piratusha Jesusa Krúsrin uunt aarman anujkamiayi. NASARETNUMIA JESUS, ISRAERA UUNT AKUPNIURI Tu aarmauyayi.

  19:20 Israer chichamjaisha Kriaku chichamjaisha Rúmanmaya chichamjaisha aarmauyayi. Menaintiu chichamnum aarma asamtai tura Jesusarén pepru Tíjiuch asamtai Israer-shuar ti Untsurí áujiarmiayi.

  19:21 Nu asamtai Israer-patri uuntri Piratun jeariar "Israera Uunt Akupniuri" aaraip. Antsu "Israera Uunt Akupniurintjai tawai" tu aarta" tiarmiayi.

  19:22 Tura Piratu nincha áikiar "Wi aaraj nuke átatui" Tímiayi.

  19:23 Suntarsha Jesusan Krúsnum awajainiar ni entsarmarin Kuátru akankar ankant ankant Júkiarmiayi. Tura ni pushirin apatsuk najanamu asamtai Jáaktinian nakitrarmiayi. Kame Yakíya nunkaani apaiyiachma takamtsukuyi.

  19:24 Tuma asamtai suntar tiarmiayi "Juka Jáakchatai. Antsu nakurakrin Yának ati nu jukiti." Nújainkia yaunchu Yus-Chichamnum aarma nu uminkiamiayi: "Winia entsarmarun akantrarmiayi tura nakurusar awakmakua nuna winia pushirun Súsarmiayi" aarmaiti.

  19:25 Krúsnumsha Jesusa Nukurísha Kriúpasa Nuarí Marisha tura Máktaranmaya Marisha wajaarmiayi.

  19:26 Jesus ni Nukuríncha tura ni ti aneamu unuiniamurincha nui wajan Wáiniak ni Nukurín Tímiayi "Nukuru, ju ame uchirmea aintsan Atí."

  19:27 Nuyá ni unuiniamurincha Tímiayi "Ju ame nukua aintsan Atí." Nu tsawantaik nu unuiniamuri ni jeen Jukí Awayámiayi.

  19:28 Nuyá Ashí uminkiamtai Jesus nuna Nekáa yaunchu Yus-Papinium aarma uminkiati tusa "kitiamajai" Tímiayi.

  19:29 Nuisha pininnum Churuín ámiayi. Tura shuar nuna uruchjai ejampar sapapjai ijiu mukunaati tusa susamiayi.

  19:30 Jesussha Churuínian najekaa "Ashí Túrunatniua nu mash uminkiai" Tímiayi. Nuna ti, muuken Nená jakamiayi.

  19:31 ¶ Nu tsawantai, kashinkia paskua Námper uunt tsawantri asamtai tura ayampratin tsawant aa asamtai, Israer-shuar jaka Ayashí nui paant ain tusa nakitrarmiayi. Nu asamtai Piratun seainiak "Krúsnum ajintrurma ainia nuna kankajin suntar kupirkarti. Nuyá wari Jákarmatai Krúsnumia Júkiarti" tiarmiayi.

  19:32 Nuyá suntarsha weriar emka Krúsnum amia nuna kankajin kupirkarmiayi. Nuyá chikichnasha Jesusjai atsankiar ajintrurma nuna kankajincha kupirkarmiayi.

  19:33 Tura Jesusan weantuk yaunchu Jákaiti tusa kankajin kupirtsuk

  19:34 suntar aya paenam ijiumiayi. Ijiumtaisha nu chichamtaik numpa yumijiai puarmiayi.

  19:35 Wi, Juan, nuna wainkia asan nekas tajai. Atumsha Yus Enentáimtustarum tusan Tí nekas tajai. Wi aarajna nu nekasaiti nékajai.

  19:36 Yaunchu Yus-Chichamnum aarma uminkiati tusa Túrunaiti: "Ni ukunchin kupirkachartatui" tu aarmaiti.

  19:37 Tura chikichcha: "Ijiuarmiania nuna Wáinkiartatui" tu aarmaiti.

  19:38 ¶ Nuyá Arimatéanmaya Jusé Jesusa Ayashín jukitiaj tusa Piratun seamiayi. Nu Jusé Jesusan Enentáimtaitiat Israer-shuara uuntrin ashamak paant nemarsachmiayi. Niisha seamtai Piratu "Jukitia" Tímiayi. Tutai Jusé Jesusa Ayashín jukimiayi.

  19:39 Nikiutémusha Jesusjai chichastaj tusa kashi tarimia nu Jimiará kunkuin pachimpramun ti nukap sumak itiamiayi. Mira kunkuinniasha Aruí kunkuinniasha sumakmiayi.

  19:40 Nuyá Jusé Nikiutémujai Jesusa Ayashín Júkiar kunkuinian kuérar jaanch esarmajai penuararmiayi. Israer-shuar tuke nunisar Ikiúu ármiayi.

  19:41 Jesus Krúsnum maamua nui aja Tíjiuch ámiayi. Nu ajanmasha waa Náinnium paka taurma ámiayi. Nusha yama taurma asamtai jaka nui ikiuschamuyayi.

  19:42 Nu waasha Tíjiuch asamtai tura Israer-shuara ayampratin tsawantri jeatemamtai Jesusa Ayashín nui iwiarsarmiayi.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar